Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 1/RPLU/2017

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1075573

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów.
Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie np. pocztą/kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres biura:
7Cubes sp.z o.o., ul. Mokotowska 15A/1B, 00-640 Warszawa

Oferta musi być złożona w terminie do 22.12.2017 r. do godz. 23-59-59.
Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanwska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część A- Poradnictwo zawodowe w ramach projektu będzie realizowane indywidualnie i grupowo.
I Identyfikacja potrzeb UP - opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD)
II Poradnictwo zawodowe grupowe
III Indywidualne poradnictwo z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

Część B Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu będzie realizowane indywidualnie i grupowo.
I Identyfikacja potrzeb UP - opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD)
II Poradnictwo psychologiczne
III Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do poradnictwa zawodowego oraz psychologicznego.

Przedmiot zamówienia

Część A- Poradnictwo zawodowe w ramach projektu będzie realizowane indywidualnie i grupowo.
I Identyfikacja potrzeb UP - opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) będzie obejmowało następujące zagadnienia:
opracowanie Indywidualnych Planów Działania i ich aktualizacja;
identyfikacja potrzeb aktywizacyjnych w celu właściwego przygotowania UP do zawodu i aktywnego poszukiwania pracy;
wypracowanie pozytywnego rozwiązania obecnej sytuacji UP, w tym pomoc w wyborze zawodu,
analiza i weryfikacja predyspozycji, kompetencji, doświadczenia i zainteresowań UP w kontekście nowego zawodu/kwalifikacji zgodnie z Krajowym Standardem Kompetencji Zawodowych (KSKZ) i Europejską Ramą Kwalifikacji (ERK) oraz zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy;
dostosowanie zestawu działań do indywidualnych potrzeb UP, wynikających z ich aktualnego stanu zdrowia, przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu oraz problemów zawodowych (doświadczenie, wiedza, zdolności);
monitoring UP w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej, w tym analiza działań, ich weryfikacja i modyfikacja;
II Poradnictwo zawodowe grupowe będzie ukierunkowane na:
metody aktywnego poszukiwania pracy;
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej;
pokazanie dobry wzorców do naśladowania;
pobudzanie aktywności UP na rynku pracy;
praktyczne przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy;
III Indywidualne poradnictwo z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
metody aktywnego poszukiwania pracy wg indywidualnych potrzeb UP;
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej wg indywidualnych potrzeb UP;
pokazanie dobry wzorców do naśladowania wg indywidualnych potrzeb UP;
pobudzanie aktywności UP na rynku pracy wg indywidualnych potrzeb UP;
praktyczne przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy wg indywidualnych potrzeb UP;
Część B Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu będzie realizowane indywidualnie i grupowo.
I Identyfikacja potrzeb UP - opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) będzie obejmowało następujące zagadnienia:
współpraca z doradcą zawodowym przy opracowaniu Indywidualnych Planów Działania;
pobudzenie motywacji (zmobilizowanie UP do pozytywnego myślenia o możliwościach realizacji
planów zawodowych);
II Poradnictwo psychologiczne grupowe z zakresu:
treningu niezbędnych umiejętności psychospołecznych w aktywnym poszukiwaniu pracy;
pokazanie dobrych wzorców do naśladowania-w efekcie pobudzenie aktywności UP i zwiększenie ich szans na rynku pracy czego efektem będzie pobudzenie aktywności UP i zwiększenie ich szans na rynku pracy.
III Indywidualne poradnictwo psychologiczne z zakresu:
pomoc w dokonaniu samooceny i zrozumieniu samego siebie wg indywidualnych potrzeb UP;
poradnictwo indywidualne z zakresu identyfikacji potrzeb aktywizacyjnych w tym szkoleniowo-doradczych opracowania;
podniesienie wiary we własne możliwości;
pomoc w dokonaniu samooceny i zrozumieniu samego siebie,
podejmowanie decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej;

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Część A - I-X.2018 r.
Część B - I-III.2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w załączniku powyżej (Zapytanie ofertowe z załącznikami)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami dla każdej części zamówienia:
CZĘŚĆ A:
1.K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70,00 pkt), Załącznik nr 1 Tabela nr 1 z Formularza ofertowego. Do obliczenia ceny zostanie wyliczona średnia arytmetyczna z poz. I, II i III.
2.K2 – Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30,00 pkt), Załącznik nr 2A Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać liczbę godzin poradnictwa zawodowego zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty.
Opis weryfikacji doświadczenia: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2A, Tabela nr 2). Dokumentami potwierdzającymi zdobyte doświadczenie są np. referencje zawierające co najmniej: nazwę podmiotu zlecającego, nazwę wykonawcy, opis realizowanej usługi, termin realizowanej usługi, liczbę godzin. Dokumenty bez powyższych informacji nie będą oceniane.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x30
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Dbo – liczba godzin zrealizowanego poradnictwa zawodowego wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin zrealizowanego poradnictwa zawodowego spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. jeden raz w tabeli nr 1 lub jeden raz w tabeli nr 2 (Załącznik nr 2A). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.
CZĘŚĆ B:
1.K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70,00 pkt), Załącznik nr 1 Tabela nr 1 z Formularza ofertowego. Do obliczenia ceny zostanie policzona średnia arytmetyczna z poz. I, II i III.
2.K2 – Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30,00 pkt), Załącznik nr 2B Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać ilość godzin przeprowadzonego poradnictwa psychologicznego w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty.
Opis weryfikacji doświadczenia: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2B, Tabela nr 2). Dokumentami potwierdzającymi zdobyte doświadczenie są np. referencje zawierające co najmniej: nazwę podmiotu zlecającego, nazwę wykonawcy, opis realizowanej usługi, termin realizowanej usługi, liczbę godzin. Dokumenty bez powyższych informacji nie będą oceniane.
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x30
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin poradnictwa psychologicznego wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin poradnictwa psychologicznego spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. jeden raz w tabeli nr 1 lub jeden raz w tabeli nr 2 (Załącznik nr 2B). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7CUBES SP. Z O.O

Adres

Mokotowska 15A/1B

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Kreujemy pracowników!

Numer projektu

RPLU.09.01.00-06-0083/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A poradnictwo zawodowe - ERUDIO Edyta Iwaniak, ul. Zofiówka 159, 21-010 Łęczna, NIP 5050014426
Część B poradnictwo psychologiczne - Jadwiga Lenar-Basak, ul. Ułanów 7/13, 20-554 Lublin, NIP 9461192137
Liczba wyświetleń: 398