Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i budowę infrastruktury w ramach projektu pt. „Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim"

Data publikacji: 15.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-04-2018

Numer ogłoszenia

1075462

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana nr 11 (23-03-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 10 (16-03-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 9 (09-03-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 8 (02-03-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 7 (23-02-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 6 (16-02-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 5 (09-02-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 4 (02-02-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 3 (26-01-2018r.):
Zamawiający aktualizuje pole Termin składania ofert.

Zmiana nr 2 (17-01-2018r.):
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego, Załącznika nr1 Formularz ofertowy oraz Załącznika nr 6 Wzór Umowy- zaktualizowane pliki zostały dołączone w sekcji Załączniki.
Zamawiający ponadto aktualizuje pole Termin składania ofert, Miejsce i sposób składania ofert, Skrócony opis przedmiotu zamówienia, Dodatkowe warunki oraz Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.
Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia. W związku z tym, iż załącznik ten stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, jego zaktualizowana treść została udostępniona podmiotom, które zawarły z Zamawiającym umowę o zachowaniu poufności.

Zmiana nr 1 (16-01-2018r.):
Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego poprzez wykreślenie w punkcie 10 zdania:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.01.2018r. do
godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opisanej jak poniżej:
Oferta w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2017/POPC na zaprojektowanie i budowę infrastruktury w
ramach projektu pt. „Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim".
i zastąpienie go następującym:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2018r. do
godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opisanej jak poniżej:
Oferta w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2017/POPC na zaprojektowanie i budowę infrastruktury w
ramach projektu pt. „Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim".

Zamawiający ponadto aktualizuje pole Termin składania ofert oraz Miejsce i sposób składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2018r. do godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego, w zamkniętej kopercie opisanej jak poniżej:
Oferta w zapytaniu ofertowym nr 1/12/2017/POPC na zaprojektowanie i budowę infrastruktury w ramach projektu pt. „Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim".

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Trochimiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 516 151 887

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kompleksową realizację zadania tj. zaprojektowanie, budowę i uruchomienie dostępowej sieci światłowodowej na wskazanym obszarze a w szczególności:
• Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, dokumentów administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z późniejszymi zmianami, wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami,
• Kompleksowe wybudowanie infrastruktury liniowej w technologii kablowej doziemnej lub napowietrznej (kanalizacja kablowa, słupy, szafy dostępowe) wraz z niezbędnymi elementami rozdziału i zakończeń sieci światłowodowej (mufy, przełącznice, szafki, itd.) z infrastrukturą towarzyszącą,
• Dostawę i wbudowanie kabli światłowodowych wraz z pasywnym osprzętem umożliwiającym zakończenie i rozdział włókien optycznych w standardzie FTTH (mufy, przełącznice, szafki dostępowe, splittery, etc.),
• Zaprojektowanie i wykonanie węzłów dostępowych; dostawę i posadowienie szaf telekomunikacyjnych, wykonanie przyłączy energetycznych, instalacji elektrycznej z rezerwowym podtrzymaniem zasilania, systemów monitorujących i zabezpieczających,
• Wykonanie głównego węzła dystrybucyjnego i punktu wymiany ruchu (PWR) w którym zlokalizowany zostanie styk z linią zewnętrzną Internet i węzłami wymiany ruchu, oraz punkt terminujący łącza transmisyjne w sieci,
• Zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie liniowej warstwy aktywnej niezbędnej do utworzenia systemu transmisji danych w standardzie FTTH GPON dla całego obszaru objętego projektem,
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, inwentaryzacji infrastruktury liniowej i paszportyzacji zasobów liniowych.
Główne dane ilościowe określające przedmiot zamówienia w zakresie rezultatów projektu przedstawia poniższe zestawienie:
a.) Liczba gospodarstw domowych w zasięgu sieci – 10213szt.
b.) Liczba jednostek oświatowych objętych zasięgiem sieci – 208szt.
c.) Liczba wybudowanych przyłączy abonenckich – 2920szt.
d.) SUMA BUDOWANEJ SIECI DYSTRYBUCYJNYCH I DOSTĘPOWYCH – 700,75km
e.) LICZBA WĘZŁÓW DOSTĘPOWYCH – 116szt.
f.) LICZBA WĘZŁÓW SZKIELETOWYCH LUB DYSTRYBUCYJNYCH – 1szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2.

W związku z tym, iż Załącznik nr 2 ma charakter poufny (stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503, tj. ze zm.) zostanie on udostępniony Wykonawcy zgodnie z poniższą procedurą:
a.) do dnia 23.01.2018r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na adres wskazany w punkcie 1 dwa egzemplarze jednostronnie podpisanej Umowy o Poufności (wzór stanowi załącznik nr 7),
b.) w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania umowy, o której mowa w punkcie a.) (tj. maksymalnie do dnia 26.01.2018r.) Zamawiający przekaże Wykonawcy na wskazany przez niego adres szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Kod CPV

45230000-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45213316-1 Roboty związane z przejściami
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232320-1 Kablowe linie nadawcze
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45314310-7 Układanie kabli
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.09.2020r., w tym:
- podłączenie 80% jednostek oświatowych: do 21.08.2018r.
- podłączenie pozostałych 20% jednostek oświatowych: do 21.02.2019r.
Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci światłowodowej o łącznej długości min. 70km.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) PLN w formie pieniężnej lub w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy o numerze 05 1140 1010 0000 5206 7800 1001, umieszczając w tytule przelewu informację „WADIUM do postępowania nr 1/12/2017/POPC”. Momentem wniesienia wadium jest moment uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą. Wadium jest zwracane w wysokości nominalnej.
W przypadku wniesienia wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi być ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta), z terminem ważności nie krótszym niż termin związania ofertą.
Zamawiający zwróci Wykonawcy wadium w następujących okolicznościach:
- odrzucono ofertę Wykonawcy,
- unieważniono postępowanie (zapytanie ofertowe),
- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę w sprawie zamówienia,
- na wniosek Wykonawcy, w przypadku wycofania oferty przed terminem składania ofert.
Zamawiający zatrzyma wadium Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
- nie doszło do podpisania umowy z winy Wykonawcy,
- Wykonawca przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane.

W dniu 9.01.2018 odbędzie się wizja lokalna z udziałem Wykonawców, w celu sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Osobą odpowiedzialną za szczegóły i harmonogram wizji lokalnej jest Paweł Trochimiuk (tel. 516151887).
Udział Wykonawcy w wizji lokalnej jest obowiązkowy, pod rygorem nieważności oferty.
W przypadku braku możliwości udziału w wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie istnieje możliwość ustalenia indywidualnego, dogodnego Wykonawcy terminu odbycia wizji lokalnej.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zmiany umowy na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć wyłącznie następujących elementów umowy:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, zmieniającego termin jego realizacji,
- wystąpienia przeszkód natury formalno-prawnej,
- wykonania robót lub rozwiązań zamiennych,
- wystąpienia siły wyższej.
2) termin płatności, w przypadku:
- braku płynności finansowej u Zamawiającego,
- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu zmieniającego zasady płatności,
- zmian w obowiązujących przepisach, jeśli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
3) przedmiot zamówienia, w przypadku:
- konieczności aktualizacji rozwiązań w związku z postępem technologicznym,
- gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem projektu,
- podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, zmieniającego jego zakres.
4) wynagrodzenie umowne, w przypadku:
- zmian w obowiązujących przepisach, jeśli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
- zaniechania wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferty należy sporządzić języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
- ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w formie oryginału,
- w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie 7 Wykonawca załącza wykaz robót budowlanych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie przedmiotu zamówienia (np. referencje, protokoły odbioru),
- w celu wykazania braku powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania,
- w celu wykazania, że w odniesieniu do Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego, układowego, naprawczego, restrukturyzacyjnego lub nie pozostaje w stanie likwidacji do oferty Wykonawca dołącza odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy licząc od terminu składania ofert (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
- do oferty Wykonawca załącza dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium w formie pieniężnej – potwierdzenie wykonania przelewu, a w przypadku gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej oryginał gwarancji),
- podmioty występujące wspólnie do oferty dołączają oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 5.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) Oferowana cena ryczałtowa brutto 90% wagi, obliczane wg wzoru:
C =(Cmin/Cbad) x 90 pkt, gdzie:
Cmin – cena brutto najtańszej oferty
Cbad – cena brutto oferty badanej
2) Okres gwarancji 10% wagi, obliczane wg wzoru:
G = (Gbad/Gmax) x 10 pkt, gdzie:
Gmax – najdłuższy okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, zaoferowany w postępowaniu,
Gbad – okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy zaoferowany w badanej ofercie.

Minimalny wymagany okres gwarancji liczony od dnia odbioru końcowego wynosi 24 miesiące. Zamawiający informuje, że nie będzie brał pod uwagę w kryterium oceny ofert okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą (On) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru:
On = C + G

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu oraz która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się następujących Wykonawców:
- podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
- w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe, układowe, naprawcze, restrukturyzacyjne lub którzy pozostają w stanie likwidacji;
- którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LIQUID SYSTEMS SP. Z O.O.

Adres

Ludwika Krzywickiego 2/1

02-078 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 561 60 00

NIP

5262729756

Tytuł projektu

Budowa sieci szerokopasmowej NGA na obszarze siedleckim

Numer projektu

POPC.01.01.00-14-0093/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca: BeFree S.C. Dariusz Drelich, Mariusz Bzowski ul. Kosynierów 4/20, 21-040 Świdnik.
Data wpłynięcia oferty: 03.04.2018 r.
Cena oferty: 59 901 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 703