Strona główna
Logo unii europejskiej

„Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Medyce poprzez przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych”,

Data publikacji: 14.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2018

Numer ogłoszenia

1075398

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie ofertowe
Zadanie pn.
„Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Medyce poprzez przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych”, położonego w miejscowości Medyka,
Realizowane jest w ramach projektu RPPK.04.04.00-18—00/66/16-00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
Działanie 4.4 Kultura
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 Września 2016 roku.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Medyce
Medyka 232, 37-732 Medyka.
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 16.01.2018 r. do godz. 12.00 na adres wskazany w pkt 9.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 9.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Medyce
Medyka 232, 37-732 Medyka.
dnia 16.01.2018 r. o godz. 12.30
4. Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy.
5. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to ofert złożona w postępowaniu).
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

parafiamedyka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Mariusz Ryba, Piotr Słaby

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

16 671 53 66, 693 411 101

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przeprowadzeniem remontu i konserwacji zabytkowego budynku kościoła w miejscowości Medyka, z pracami instalacyjnymi oraz polichromią. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 826 stanowiącej własność Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: przemyski Miejscowość: Medyka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy robót budowlanych w zakresie remontu i konserwacji zabytkowego budynku kościoła w miejscowości Medyka, z pracami instalacyjnymi oraz polichromią.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje
a) Zadanie nr 1 - Roboty budowlane służące zachowaniu zabytkowego kościoła obejmujące:

• Fundamenty (bryła drewniana kościoła):
• Podwaliny: – zostaną wykonane z zachowaniem gatunku drewna i przekrojów jak istniejące, łącząc je z zastosowaniem tradycyjnych zastosowanych w tym obiekcie połączeń ciesielskich, wykonanie podwalin związane jest z ostrożnym demontażem posadzki w kościele z płytek do ponownego montażu.
• Ściany (przedsionek, zakrystie): – na ścianach zostanie zdemontowane poszycie z gontów, skuta zniszczona wyprawa tynkarska a cegły oczyszczone mechanicznie. Zniszczone fragmenty lica ceglanego zostaną przemurowane cegłą gotycką na zaprawie wapiennej.
• Ściany (nawa, prezbiterium): – demontaż poszycia gontowego wraz z łaceniem. Zniszczone brusy ścienne zostaną wymienione lub poddane flekowaniu. Nowe zostaną wykonane z zachowaniem gatunku drewna i przekrojów jak istniejące, łącząc je z zastosowaniem tradycyjnych zastosowanych w tym obiekcie łączeń ciesielskich.
• Więźba dachowa: – zdemontowane zostanie pokrycie z gontu. Wymianie, wzmocnieniu lub flekowaniu poddać zostaną wszystkie zniszczone, spękane, zaatakowane przez owady elementy drewniane. Zastosowane zostaną łączenia ciesielskie wzorując się na istniejących.
• Pokrycie: – zdemontowane pokrycie zastąpione zostanie gontem
• Schody zewnętrzne: – w miejsce istniejących, uszkodzonych schodów frontowych do kościoła zostaną wykonane nowe schody betonowe.
• Stolarka okienna / drzwiowa: -zostaną wykonane nowe drzwi na wzór istniejących starych drzwi wejściowych do dzwonnicy. Wtórna, metalowa stolarka okienna zostanie wymieniona na drewnianą z zachowaniem podziałów i kwater tak jak w oknach istniejących.
• Zdobienia (krzyże): -krzyże zostaną poddane piaskowaniu. Wszelkie ubytki zostaną uzupełnione i odmalowane.
• Otoczenie wokół kościoła: – wokół obiektu zostanie wykonany otok z kamienia łamanego celem odprowadzenia wód opadowych
• Krata metalowa
- renowacja żyrandola.

Prace instalacyjne:
• instalacja odgromowa
• instalacja elektryczna - .
• instalacja monitoringu wizyjnego cctv -
• instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu sswin -
• system sygnalizacji alarmowej pożaru ssp
• system nagłośnienia
• instalacja gaszenia za pomocą systemu mgły wodnej dla budynku kościoła

b) Zadanie nr 2. Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele obejmujące:
• Prace konserwatorskie ZABYTKOWEJ POLICHROMII
• Prace konserwatorskie OŁTARZA GŁÓWNEGO W PREZBITERIUM
• prace konserwatorskie rzeźb św. Piotr i św. Paweł,
• prace konserwatorskie obrazu w prezbiterium Chrystus przekazujący klucze św. Piotrowi,
• prace konserwatorskie obrazu Matka Boska Królowa Polski,
• prace konserwatorskie obrazu Święty Tarsycjusz,
• prace konserwatorskie obrazu Ukrzyżowanie,
• prace konserwatorskie obrazów Drogi Krzyżowej (14 SZT),
• program prac konserwatorskich feretronu,
program prac konserwatorskich krucyfiksu

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000 – 7 – Roboty budowlane,
45210000 – 2 – Roboty budowlane w zakresie budynków,
45330000 – 9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000 – 3 – Roboty instalacyjne i elektryczne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia: 31 października 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

brak warunków

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie , w szczególności muszą wykazać:
1) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przebudowę lub rozbudowę lub remont, o wartości robót minimum 1 500 000,00 zł brutto.
2) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont elewacji i/lub termomodernizację obiektu użyteczności publicznej, o wartości robót minimum 1 000 000,00 zł brutto

Potencjał techniczny

Brak warunków

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności muszą wykazać:
dysponowanie wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
i. co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
ii. co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
iii. co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak warunków.

Dodatkowe warunki

Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł)
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, numer konta: 32 8642 1201 2025 2101 3698 0001 z z dopiskiem: „Wadium – Remont Kościoła w Medyce” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 10 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,
2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,
4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,
6) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy.
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 6, zachodzi w sytuacji, gdy:
1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1. Oświadczenia i dokumenty wymagane w rozdziale 5 Zapytania Ofertowego.
2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
( dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2. Wykaz osób, o których mowa w ust. 4.1 pkt. 2), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 5 do Zapytania Ofertowego.

Ponadto, do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć kosztorysy ofertowe oraz Tabelę elementów scalonych, – wg załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria .
L.p. Kryterium Waga
1 Oferowana cena 70%
2 Długość okresu gwarancji 30%

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:
Etap I - wyliczenie punktów dla poszczególnych kryteriów oceny ofert
dla kryterium „cena":
Punkty przyznane za kryterium „cena" będą liczone wg następującego wzoru:
Pc = (Cmin / Cx) x 100% x waga kryterium
gdzie:
Pc- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę",
Cmin - cena minimalna (z VAT) zaoferowana w przetargu spośród badanych ofert,
Cx-cena (z VAT) podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany.
dla kryterium „gwarancja i rękojmia":
Punkty przyznane za kryterium „gwarancja i rękojmia" będą liczone wg następującego wzoru:
Pg= (Gx / Gmax) x 100% x waga kryterium
gdzie:
Pg - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję i rękojmię",
Gx - okres gwarancji i rękojmi podany przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany,
Gmax - najdłuższy okres gwarancji i rękojmi zaoferowany w przetargu spośród badanych ofert.
podany przez Wykonawcę w formularzu oferty okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane musi być wyrażony w pełnych miesiącach,
minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego - 48 miesięcy,
maksymalny okres gwarancji i rękojmi uwzględniony w ocenie przez Zamawiającego - 60 miesięcy.

oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji i rękojmi na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 30 pkt.
w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 9 do zapytania ofertowego) pola określającego długość okresu gwarancji i rękojmi będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy.


Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Etap II - wyliczenie ogólnej punktacji dla całej oferty
P = Pc+Pg
P - ilość punktów uzyskana w obu kryteriach,
Pc- ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „cenę",
Pg - ilość punktów przyznanych badanej ofercie za „gwarancję i rękojmię".

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (uzyska największą sumę punktów obliczanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostanę sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Wykluczenia

1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Inwestorem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 4.2. Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców.
4. Oferty wykonawców, którzy wykażą spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW. PIOTRA I PAWŁA W MEDYCE

Adres

37-732 Medyka

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

16 671 53 66

NIP

7952312667

Tytuł projektu

Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Medyce poprzez prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych.

Numer projektu

RPPK.04.04.00-18-0066/16-00

Inne źródła finansowania

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W związku z zauważonym błędem w dokumentacji polegającym na użyciu nazw własnych w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.
Liczba wyświetleń: 557