Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10 Wykonanie robót elektrycznych

Data publikacji: 14.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2017

Numer ogłoszenia

1075267

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przekazać osobiście w terminie
od 14.12.2017 r. do 28.12.2017 r. Liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
a) Datę sporządzenia,
b) Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP Oferenta,
c) Szczegółowy opis przedmiotu oferty zgodny z zestawieniem wskazanym w zamówieniu,
d) Wycenę z podaniem ceny netto i wskazaniem obowiązującej stawki VAT.
e) Proponowany okres gwarancji,
f) Termin realizacji zlecenia,
g) Warunki i termin płatności,
h) Datę ważności oferty,
i) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
j) Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Oferta powinna zostać dostarczona w wyznaczonym terminie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: paulina.kwiatkowska@abatec.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura tj.: ABATEC Sp. z o.o. ul. Norwida 31, kod 76-200 Słupsk

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.kwiatkowska@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Kwiatkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

59 8456333

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych wraz z materiałami w celu przygotowania rozdzielnicy i zasilania do obiektów powstałych w ramach przedsięwzięcia polegającego na „Wdrożeniu w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 3: Wsparcie Innowacji w Przedsiębiorstwach Działanie 3.2.2: Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: słupski Miejscowość: Damnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia wykonanie robót elektrycznych wraz z materiałami w celu przygotowania rozdzielnicy i zasilania do obiektów powstałych w ramach inwestycji w firmie Abatec Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych wraz z materiałami w celu przygotowania rozdzielnicy i zasilania do obiektów powstałych w ramach inwestycji.
Na szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia składają się wymienione poniżej elementy obligatoryjne które oferta musi zawierać aby spełniała wymogi formalne:

a) Wydłużenie linii energetycznej z pętlą na nowe obiekty.
Istniejący kabel zasilający YAKY 4x185 mm2 należy przeciąć, wykonać dwie mufy przelotowe
przedłużając przecięte końce takim samym kablem o odpowiedniej długości, wprowadzić do
nowo projektowanej rozdzielni zasilającej i podłączyć przelotowo. Prace wykonać zachowując możliwość korzystania z mocy przez zakład produkcyjny w dobie przyłączenia za wyjątkiem momentu przecięcia i wykonywania muf kablowych (dokładny termin powinien być ustalony i zatwierdzony z zamawiającym).

b) Budowa skrzynki rozdzielczej
Należy wykonać nową rozdzielnię zasilającą typu ZK-3 posadowioną na fundamencie, usytuowaną na szczycie projektowanego budynku suszarniczego.
Rozdzielnię wyposażyć w wyłącznik główny typu NZM2/3 - 400A z wyzwalaczem wzrostowym i wyłącznikiem p.poż oraz polami odpływowymi do zasilania projektowanych obiektów.
Rozdzielnicę uziemić podłączając do projektowanego otoku z bednarki ułożonego wokół projektowanych budynków.
Zastosowana ochrona od porażeń – szybkie wyłączenie zasilania.

c) Doprowadzenie zasilania do nowych instalacji odbiorczych
-systemu grzewczego i suszarniczego,
-silosa,
-budynku gospodarczo- magazynowego oraz wiaty.
Z projektowanej rozdzielni zasilającej usytuowanej na szczycie budynku suszarniczego ułożyć w ziemi zasilania do nowych instalacji odbiorczych kablem YKY 5x35 mm2 o odpowiednich długościach, 3 kable zasilające.

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dodatkową podstawę do przygotowania oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

45311000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zapytania winna zostać wykonana do dnia 31.01.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział jedynie podmioty prowadzące czynnie działalność gospodarczą tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną lub osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą – spełnianie warunku weryfikowane będzie w rejestrze CEIDG lub KRS).

Dodatkowe warunki

WARUNKI FORMALNE:
a) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
b) W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
c) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych;
d) Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.
e) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród poprawnie złożonych ofert, warunkiem koniecznym jest zgodność ofert ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
f) Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
g) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERT:
a) Cena netto oferty– waga 90%, maksymalna liczba punktów 90;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *90%;
b) Proponowany okres gwarancji – waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: proponowany okres gwarancji oferenta/oferta z najdłuższym okresem gwarancji *10%;

TRYB I DATA OCENY OFERT:
Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 29.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) do b).

Wykluczenia

OFERTA BĘDZIE PODLEGAŁA WYKLUCZENIU JEŻELI:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Wdrożenie w ABATEC Sp. z o.o. opracowanej we własnym zakresie technologii łączenia i zabezpieczania drewna w celu produkcji innowacyjnych modułowych basenów drewnianych o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0695/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MOR-EL S.C. Jan Religa & Wiesław Mondrzejewski
ul. Niemcewicza 18/2, 76-200 Słupsk
Data wpłynięcia: 19.12.2017 r.
Cena oferty: 17 400,00 PLN netto + 23% VAT
Liczba wyświetleń: 411