Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. „Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych”

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1074982

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1) oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym,
2) oferty składa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
3) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę,
4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę,
5) oferta i załączniki do niej powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w KRS lub w innym dokumencie lub osobę upoważnioną,
6) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć do oferty właściwe pełnomocnictwo,
7) oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zapytania ofertowego,
8) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane,
9) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,
10) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty.
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
1) Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, opieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.
2) Oferta powinna zawierać:
- formularz oferty z wykorzystaniem wzoru wg załącznika nr 1,
- oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2,
- dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy przez osoby podpisujące ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,
- kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączoną dokumentację techniczną.

Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy. Uzasadnia jedynie wysokość ceny podanej w ofercie i umożliwia Zamawiającemu kontrolowanie przebiegu prac. Błędy w kosztorysie ofertowym nie będą skutkowały odrzuceniem oferty.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
3) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
„INGLOT” spółka z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 154,
Sekretariat w budynku biurowym
najpóźniej do godz. 10.00 dnia 15 stycznia 2018 r.
4) koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco:
Zamawiający: „ INGLOT” sp. z o. o
ul. Lwowska 154
37 – 700 Przemyśl
OFERTA
Zapytanie ofertowe
„Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych”
Nie otwierać do godz. 10.15 w dniu 15 stycznia 2018 r.
5) zaleca się, by koperta wewnętrzna była opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Nessel, Kuba Kramarz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

016 678 02 10

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane pn.: „Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych” obejmuje:
1. Wykonanie ścian aluminiowo-szklanych fasady zewnętrznej
2. Wykonanie systemu zaciemniania zewnętrznego
3. Wykonanie zadaszenia nad wejściem
4. Montaż ślusarki zewnętrznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego (ZO) i specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Przemyśl Miejscowość: Przemyśl

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie robót budowlanych pn.: „Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych” obejmujących:
1. Wykonanie ścian aluminiowo-szklanych fasady zewnętrznej
2. Wykonanie systemu zaciemniania zewnętrznego
3. Wykonanie zadaszenia nad wejściem
4. Montaż ślusarki zewnętrznej

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane pn.: „Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo-Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych” obejmuje:
1. Wykonanie ścian aluminiowo-szklanych fasady zewnętrznej
2. Wykonanie systemu zaciemniania zewnętrznego
3. Wykonanie zadaszenia nad wejściem
4. Montaż ślusarki zewnętrznej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego (ZO) i specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

45213251-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie zakładów przemysłowych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45421145-2 instalowania rolet
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty – (45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych , 45261400-8 pokrywanie )
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów – (45421131-1 - Instalowanie drzwi, 45421132-8 - Instalowanie okien )

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z opracowanym przez siebie harmonogramem rzeczowo- finansowym robót zawierającym warunki i kryteria zawarte w Zapytaniu ofertowym, pisemnej ofercie jak i umowie. Harmonogram Wykonawca musi przedstawić zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy celem jego zaakceptowania. W przypadku braku akceptacji wykonawca ma kolejne 3 dni na naniesienie poprawek i ponowne ubieganie się o akceptację Zamawiającego. Naniesione poprawki powinny uwzględniać uwagi Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej oraz:
1) wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 2 000 000 zł (słownie: dwa milion złotych 00/100) brutto. netto.
2) wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej:
jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

Potencjał techniczny

W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca załączy do oferty oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2 do ZO.
Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie:
 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg załącznika nr 3 do ZO,
 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wg załącznika nr 6 do ZO.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności wskazanych w rozdziale VI pkt 1, 2 i 3 ZO.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej oraz: wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj. dysponuje co najmniej:
 jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – wg załącznika nr 6 do ZO.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca oświadczy, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (suma gwarancyjna co najmniej 1 500 000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Okres ważności polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia musi obejmować co najmniej przewidziany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym okres realizacji zadania. Jeżeli ważność polisy wygasa przed terminem wykonania zamówienia, Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie o przedłożeniu Zamawiającemu aktualnego dokumentu ubezpieczenia niezwłocznie po wygaśnięciu polisy/innego dokumentu ubezpieczenia.

Dodatkowe warunki

Oferta wspólna
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt 1.
4) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 1, została wybrana, Wykonawca przedstawia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

Dodatkowe informacje o prawie żądania dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
1) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale VI ZO, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ZO.
6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.

Oferty częściowe
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Oferty równoważne
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
Zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Udział podwykonawców w realizacji zamówienia
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 7 do ZO.
3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4, wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2 do ZO.
6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do ZO.

Szczegółowy opis warunków jest zawarty w Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Przypadki zmian umowy
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, jednakże nie więcej niż o czas niezbędny do usunięcia przeszkody, w następujących sytuacjach:
a) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy,
b) zawieszenia realizacji robót przez Zamawiającego,
c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,
d) z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, zmiana przepisów prawnych itp.);
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,
b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót.
c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wpływających na podniesienie standardu, walorów użytkowych lub uzasadnionych innymi względami zmian rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie.
3) Inne zmiany:
a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
 powierzenie podwykonawcom innej części robót budowlanych niż wskazane w ofercie Wykonawcy,
 zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót budowlanych
b)w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze.
4) Warunki zmian:
a) inicjowanie zmian – na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót budowlanych,
5) Forma zmian
Aneks do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do ZO – formularz oferty
Załącznik nr 2 do ZO - oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do ZO - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
- Załącznik nr 5 do ZO – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- Załącznik nr 6 do ZO - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- Załącznik nr 7 do ZO – wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia
Szczegółowy opis wymaganych dokumentów/oświadczeń znajduje się w Zapytaniu ofertowym (ZO) i załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający udziela wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających na usługi lub roboty budowlane polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz którego oferta nie podlega wykluczeniu i jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1) Cena netto = 95%
Oferta z najniższą ceną otrzyma w tym kryterium maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Wg wzoru :
An= Pmin/Pn x 100 pkt
Gdzie:
An- liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium ceny
Pmin- cena netto najniższej oferty
Pn- cena netto oferty rozpatrywanej wskazana przez Wykonawcy
n- nr oferty
2) aspekt środowiskowy = 5%
Wykonawca poda w punkcie 7 oferty czy zastosowane zostało kryterium posiadania certyfikatu produktu przyjaznego dla środowiska zgodnie z ISO 14025 Typ III oraz EN 15804:
Cn = 1 x 100 pkt – jeżeli zastosowano wymagania Cn = 0 x 100 pkt- jeżeli nie zastosowano wymagań gdzie: Cn - liczba punktów przyznana za spełnienie aspektu środowiskowego n – numer oferty
Zamawiający przy obliczeniu punktów jakie zdobyły poszczególne oferty będzie się posługiwał następującym wzorem: Wo = An x 0,95+ Cn x 0,05 gdzie: Wo - wskaźnik oceny oferty Dla każdej oferty zostanie przyjęta 100 punktowa skala oceny oferty. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium: „cena netto” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną ze sobą zsumowane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje większa liczba punktów przyznanych w kryterium nr 1 cena. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja ta znajdzie się również na stronie www Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
3) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
6) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
7) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg załącznika nr 5 do ZO.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie robót budowlanych, zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
4) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
5) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca, który podlega wykluczeniu może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INGLOT SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Przemyśl

podkarpackie , Przemyśl

NIP

7952194802

Tytuł projektu

Utworzenie specjalistycznego Centrum Badawczo- Rozwojowego w obszarze innowacyjnych kosmetyków dermo-ochronnych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0282/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

REM II Sp. z o.o., ul. Nestora 1, 37-700 Przemyśl
Data wpłynięcia oferty 15.01.2018
Cena 1 500 000 zł netto
Liczba wyświetleń: 1089