Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:RPKP.10.02.02-04-0071/16

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2017

Numer ogłoszenia

1074929

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego do dnia 21.12.2017 r. do godz. 15.00:
-osobiście do sekretariatu PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo
-drogą pocztową na adres: PANACEUM-OMEGA Maria Jolanta Wyborska, ul. Kwiatowa 17A ,87-640 Czernikowo; decyduje data wpływu na dziennik podawczy ;
-drogą e-mailową na adres: e-mail:omega_sekretariat@op.pl
-faxem na nr 0-54 288-92-04, z dopiskiem „Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych”.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

omega_sekretariat@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Wojciechowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

510-191-931

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku " Ogłoszenie o zamówieniu w trybie konkurencyjności na pomoce dydaktyczne"

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Włocławek Miejscowość: Włocławek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:RPKP.10.02.02-04-0071/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „ Czym skorupka za młodu-uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje” współfinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- RPKP.10.02.02, nr projektu:RPKP.10.02.02-04-0071/16

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dydaktyczny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV-22110000-4-drukowane książki,
CPV-37523000-0- Puzle
CPV-37524100-8- Gry edukacyjne,
CPV-37524200-9 Gry planszowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia do dnia 29.12.2017 r. do godz. 12.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym; posiadają uprawnienia do wykonywania czynności związanych z wykonaniem zanówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają sytuacje finansową i ekonomiczną gwarantującą wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Całkowita cena oferty brutto”- C;
2) „Czas dostawy - P;
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium Waga (%) Liczba punktów
Całkowita cena oferty brutto 70 % 70
Czas dostawy 30 % 30
Sposób oceny wg wzoru:
C=cena najtańszej oferty/cena badanej oferty *70 pkt
Czas dostawy "P":
29 grudnia 2017 roku- 0 pkt
28 grudnia 2017 roku- 15 pkt
27 grudnia 2017 roku- 30 pkt

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + P
gdzie:
L- całkowita liczba punktów,
C- punkty uzyskane w kryterium „Całkowita cena oferty brutto”
P- punkty uzyskane w kryterium „Czas dostawy”
4. Ocena punktowa w kryterium „Całkowita cena oferty brutto” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Czas dostawy” dokonana zostanie według zasad opisanych powyżej na podstawie terminu realizacji wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
6. Wskazanie w ofercie czasu dostawy wcześniejszego niż 27 grudnia 2017 roku spowoduje przyjecie do oceny ofert wartości 27 grudnia 2017 roku a do umowy wartości wynikającej z treści oferty.
7. Wskazanie w ofercie czasu dostawy dłuższego niż 29 grudnia 2017 roku spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PANACEUM-OMEGA MARIA JOLANTA WYBORSKA

Adres

Zboińskiego 28

87-620 Kikół

kujawsko-pomorskie , lipnowski

Numer telefonu

600236442

Fax

542889204

NIP

8930006573

Tytuł projektu

Czym skorupka za młodu - uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0071/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy: KLADREW Urszula Muża-Klamann
Adres siedziby ul. 3-go Maja 17/6 , 83-300 Kartuzy
data wpłynięcia oferty: 21.12.2017 r.
cena: 58 928,19 zł słownie : pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i 19/100.
Liczba wyświetleń: 356