Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie działań promocyjnych dla Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2018

Numer ogłoszenia

1074873

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający przedłużył termin składania ofert, udzielił wyjaśnień i zmodyfikował treść zapytania i opisu przedmiotu zamówienia - patrz załączony plik.
2. Zamawiający przedłużył termin składania ofert, udzielił wyjaśnień i zmodyfikował treść zapytania i opisu przedmiotu zamówienia - patrz załączony plik.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 31.01.2018r. roku, do godz. 11:30, w Sekretariacie lub Biurze Podawczym MZK Toruń, 87 – 100 Toruń, ul. Sienkiewicza 24/26.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Alfut, Mikołaj Stefański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 6555200 wew. 83, 56 622 55 04

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na prowadzeniu działań promocyjnych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. w zakresie realizacji Projektów współfinansowanych ze środków UE.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu –BiT- City II”, współfinansowanego ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla Projektu: „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na prowadzeniu działań promocyjnych na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. w zakresie realizacji Projektów współfinansowanych ze środków UE.
Przedmiot zamówienia podzielono technicznie na 2 części:
1) Część A, dotyczy prowadzenia działań promocyjnych dla Projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach;
2) Część B, dotyczy prowadzenia działań promocyjnych dla Projektu pn.: „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne
22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki
92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych
72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
22462000-6 - Materiały reklamowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi świadczone będą przez Wykonawcę, w terminach:
1) dla Części A: od daty podpisania Umowy do dnia 31.12.2021 r.;
2) dla Część B: od daty podpisania Umowy do dnia 31.12.2021 r.;
Terminy, o którym mowa powyżej mogą zostać przez Zamawiającego wydłużone w okolicznościach, o których mowa w § 9 wzoru Umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:
- zrealizowali w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze będącej przedmiotem niniejszego postępowania, polegającą na prowadzeniu działań promocyjnych, obejmującą swym zakresem minimum wszystkie wymienione poniżej działania:
• organizację eventu promocyjnego (np. happening, koncert, zlot, impreza sportowa lub kulturalna),
• udział w produkcji lub nadzorze nad produkcją filmu/spotu promocyjnego/informacyjnego,
• opracowanie poligraficznych materiałów promocyjno-informacyjnych,
• administrowanie stroną internetową lub profilem na portalu społecznościowym,
o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 3 osobowym zespołem, w skład którego wchodzić będą:
I. Koordynator Zespołu – jedna osoba posiadająca:
a) min. wykształcenie średnie,
b) co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe w tym min. 2 lata na stanowisku związanym z organizowaniem i prowadzeniem kampanii informacyjno-promocyjnych,
c) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu min. 1 kampanii promocyjnej obejmującej swym zakresem co najmniej: event promocyjny (np. happening, koncert, zlot, impreza sportowa lub kulturalna), opracowanie poligraficznych materiałów promocyjno-informacyjnych, udział w produkcji lub nadzorze nad produkcją filmu/spotu promocyjnego/informacyjnego,
d) doświadczenie w wystąpieniach publicznych (np. prowadzenie imprez, konferencji prasowych).
II. Grafik komputerowy – jedna osoba posiadająca:
a) min. wykształcenie średnie,
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym
min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu grafiki (materiałów poligraficznych oraz filmów/spotów promocyjnych) oraz projektowaniu stron internetowych,
c) uczestnictwo w pracach przy co najmniej 10 projektach witryn internetowych.
III. Edytor tekstów (Copywriter) – jedna osoba posiadająca:
a) min. wykształcenie wyższe,
b) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym
min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe w profesjonalnym redagowaniu tekstów wykorzystywanych w materiałach promocyjno-informacyjnych (min. stron tekstowych materiałów poligraficznych, artykułów prasowych, scenariuszy filmu/spotu promocyjnego),
c) doświadczenie w profesjonalnym prowadzeniu profili w mediach społecznościowych lub stron internetowych (min. 2 profile/strony).
Wyżej wymieniony skład personelu Wykonawcy powinien być traktowany jako minimalne wymagania Zamawiającego. Nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego dla rzetelnego i efektywnego wypełnienia obowiązków.
Zamawiający wymaga od Personel Wykonawcy by był zdolny do zorganizowania pracy niezależnie lub z minimalnym wsparciem ze strony Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Koordynatora Zespołu, Grafika komputerowego oraz Edytora tekstów (Copywritera). W skład zespołu powinny wchodzić minimum 3 osoby pełniące oddzielnie funkcje: Koordynatora Zespołu, Grafika komputerowego oraz Edytora tekstów (Copywritera).
Dopuszcza się możliwość zaangażowania większej liczby osób do pełnienia tej samej funkcji (z wyłączeniem Koordynatora Zespołu).
Osoby wskazane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, muszą uczestniczyć w realizacji zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie tych osób innymi osobami jedynie w sytuacjach wyjątkowych, przy czym nowe osoby muszą spełniać warunki w tym samym zakresie, co osoby, które zastąpiły oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) posiadanie środków pieniężnych w kwocie, co najmniej 90 000,00 zł lub zdolność kredytową w tej wysokości oraz
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną minimum 300 000 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) terminu wykonania zamówienia spowodowanego:
1.1) zmianą terminu realizacji Projektów, których dotyczy przedmiot zamówienia,
1.2) działaniem siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy robót budowlanych wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;
e) wykopaliska archeologiczne;
f) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców;
g) inne wydarzenia losowe.
2) wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości stawki/stawek podatku VAT (w zakresie wynikających ze zmiany w/w przepisów prawa);
3) zmian w składzie wskazanego przez Zamawiającego personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę do akceptacji osób, które spełniają wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikacji.
4) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
5) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;
6) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;
7) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2;
8) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień na dostawy i usługi oraz jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie;
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy;
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 6).
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 5), 8), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
4. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 4) lit. c), pkt. 5) lit. b), pkt. 8.
5. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze Stron może się zwrócić na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.
6. Zmiany będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do zawartej Umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie Strony.
7. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze Stron może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena: cena – 100%.
Sposób oceny ofert:
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty wg następującego wzoru:

Najniższa oferowana cena
P = ––––––––––––––––––––– x 100 P = Punktacja oferty
cena oferty ocenianej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:
1) wobec którego zachodzą przesłanki określone w Regulaminie;
2) będący osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);
4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenia konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) będący podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;
12) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TORUŃ

Adres

Wały gen. Władysława Sikorskiego 8

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 611-88-40

Fax

56 611-88-42

NIP

8790001014

Tytuł projektu

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II

Numer projektu

POIS.06.01.00-00-0042/16-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Podmiot Upoważniony do ponoszenia wydatków
ul. Sienkiewicza 24/26, 87 – 100 Toruń
tel./ fax 0-56 622, 55 02/ 0-56 655 53 39
e-mail: zaklad@mzk.torun.pl
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721
kapitał zakładowy 44 953 000,00 zł - opłacony w całości
NIP: 879–017–72–33, REGON: 341227892
Numer rachunku bankowego: 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365

Część B Zamówienia, dotyczy prowadzenia działań promocyjnych dla Projektu pn.: „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”, Projekt nr RPKP.03.05.02-04-0001/17, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Umowa o Dofinansowanie nr WP-II-C.433.3.18.2017 z dnia 30-06-2017r.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu Zapytania Ofertowego.

Zamawiający mając na uwadze treść § 23 ust. 10 „Regulaminu udzielania zamówień, do których udzielania Spółka nie jest zobowiązana stosować ustawy Prawo zamówień publicznych” unieważnia postępowanie pn. „Prowadzenie działań promocyjnych dla Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej” (MZK.D-251-10/17-02).
Liczba wyświetleń: 996