Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KZ/2017 na: PRZEBUDOWĘ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH POLIGONU BUDOWLANEGO NA POTRZEBY SPAWALNI SZKOLENIOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI USŁUG STOLARSKICH NA FUNKCJĘ OBSŁUGI TECHNICZNEJ DLA SPAWALNI SZKOLENIOWEJ

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1074861

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona do dnia 15.01.2018 do godz 15.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) pocztą tradycyjną lub kurierem na adres biura Zamawiającego:
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego
Pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin
z dopiskiem „Oferta na roboty budowlane” (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu WZDZ-u).
b) osobiście j.w , sekretariat WZDZ pok. 105 (w godzinach 8.00-15.00),
c) Elektronicznie na adres: adeka@wzdz.pl (decyduje data i godzina wpływu). Jeżeli oferta zostanie złożona elektronicznie, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu. Dokumenty powinny zostać złożone w formacie PDF.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adeka@wzdz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Bartoś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914501715, 691446179

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń o pow. 225 m2 na potrzeby spawalni szkoleniowej na 10 stanowisk oraz na pomieszczenia do obsługi technicznej spawalni:
a) w części budynków „A” i „B” - prace związane z adaptacją pomieszczeń
- skucia części posadzek i tynków oraz wykonanie nowych, rozbiórki części ścian działowych oraz wykonanie nowych, wykonanie w stropie i ścianie otworów do instalacji wentylacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznych oraz wykonanie kanału ziemnego pomiędzy tymi budynkami przeznaczonego na instalacje: wentylacji wyciągowej i nawiewnej oraz na instalację gazów technicznych.
b) wykonanie instalacji wyciągowej i nawiewnej oraz montaż centrali wentylacyjnej,
c) wykonanie centralnej instalacji gazów technicznych do stanowisk spawalniczych oraz sprężarki z instalacją sprężonego powietrza.
Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w Projekcje budowlanym:
- architektura + konstrukcja,
- branża elektryczna,
- branża sanitarna
oraz w:
- przedmiarze robót budowlanych,
- przedmiarze robót elektrycznych,
- przedmiarze robót sanitarnych.
Wskazane powyżej dokumenty dostępne są do wglądu i pobrania w siedzibie Zamawiającego. Oględziny pomieszczeń, objaśnienia oraz pobranie dokumentacji projektowej i przedmiarów są możliwe w dniach: 15,19 i 22 grudnia 2017 r. ,3 i 5 stycznia 2018 r. w godz. 9:00 do 14:00.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy mającego dokonać PRZEBUDOWĘ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH POLIGONU BUDOWLANEGO NA POTRZEBY SPAWALNI SZKOLENIOWEJ ORAZ PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU O FUNKCJI USŁUG STOLARSKICH NA FUNKCJĘ OBSŁUGI TECHNICZNEJ DLA SPAWALNI SZKOLENIOWEJ w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla potrzeb branż kluczowych i inteligentnych specjalizacji Pomorza zachodniego – wsparcie placówek kształcenia zawodowego WZDZ w Szczecinie oraz dorosłych mieszkańców i mieszkanek województwa zachodniopomorskiego RPZP.08.06.00-32-K034/17” w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń o pow. 225 m2 na potrzeby spawalni szkoleniowej na 10 stanowisk oraz na pomieszczenia do obsługi technicznej spawalni:
a) w części budynków „A” i „B” - prace związane z adaptacją pomieszczeń
- skucia części posadzek i tynków oraz wykonanie nowych, rozbiórki części ścian działowych oraz wykonanie nowych, wykonanie w stropie i ścianie otworów do instalacji wentylacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznych oraz wykonanie kanału ziemnego pomiędzy tymi budynkami przeznaczonego na instalacje: wentylacji wyciągowej i nawiewnej oraz na instalację gazów technicznych.
b) wykonanie instalacji wyciągowej i nawiewnej oraz montaż centrali wentylacyjnej,
c) wykonanie centralnej instalacji gazów technicznych do stanowisk spawalniczych oraz sprężarki z instalacją sprężonego powietrza.
Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w Projekcje budowlanym:
- architektura + konstrukcja,
- branża elektryczna,
- branża sanitarna
oraz w:
- przedmiarze robót budowlanych,
- przedmiarze robót elektrycznych,
- przedmiarze robót sanitarnych.
Wskazane powyżej dokumenty dostępne są do wglądu i pobrania w siedzibie Zamawiającego. Oględziny pomieszczeń, objaśnienia oraz pobranie dokumentacji projektowej i przedmiarów są możliwe w dniach: 15,19 i 22 grudnia 2017 r. ,3 i 5 stycznia 2018 r. w godz. 9:00 do 14:00.

Miejsce wykonywania robót:
Roboty zlokalizowane są w części budynków „A” i „B” Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz terenie pomiędzy tymi budynkami, przy Placu Kilińskiego nr 3 i 3a w Szczecinie.


Pozostałe informacje dotyczące zamówienia:
• Prace budowlane muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, dokumentacją projektową, z decyzjami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na wykonywanie robót w budynku oraz Prezydenta Miasta Szczecin o pozwoleniu na budowę.
• Materiały użyte do wykonania prac powinny posiadać aktualne certyfikaty/aprobaty techniczne. Określone w projekcie marki materiałów wskazują tylko przykład minimalnych wymagań: parametry, jakość, trwałość i bezpieczeństwo. Oferent przyjmując inny materiał bądź inne rozwiązanie jest obowiązany wykazać iż są nie gorsze niż przyjęte w projekcie.
• W przypadkach niejasności, Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień odnośnie złożonej oferty.
• Wszystkie atesty/aprobaty oraz instrukcje obsługi urządzeń muszą być w języku polskim
• Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia kierownika robót posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
• Ze strony Zamawiającego, nadzór inwestorski będzie wykonywał Inspektor z uprawnieniami Konserwatora zabytków.
• Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone Protokółem odbioru końcowego robót z wynikiem pozytywnym.
• Zapłata w wysokości 100% wartości oferty nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po pozytywnym odbiorze robót w terminie 21 dni na wskazane konto.
• W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu oferty za każdy dzień opóźnienia.
• Oględziny pomieszczeń, objaśnienia oraz pobranie dokumentacji projektowej i przedmiarów są możliwe w dniach: 15,19 i 22 grudnia 2017 r. oraz 03.01.2018 r. w godz. 9:00 do 15:00.
• Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do udzielania informacji oraz wydania dokumentacji jest: Henryk Bartoś, tel.914501715, 691446179, e-mail: hbartoś @wzdz.pl.

5. Termin wykonania prac.
Realizacja zamówienia ma być wykonana w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót.
Termin zawarcia umowy na wykonanie Zamówienia: do 31 stycznia 2018 r.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 45400000 roboty wykończeniowe obiektów budowlanych.
Kod CPV: 45111200-0 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi,.
Kod CPV: 45331000-6 instalacje wentylacji mechanicznej,
Kod 45316100-6 centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne
Kod CPV: 453322000-5 instalacje gazów spawalniczych i sprężonego powietrza,
Kod CPV: 453111200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia ma być wykonana w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu robót.
Termin zawarcia umowy na wykonanie Zamówienia: do 31 stycznia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający następujące kryteria dopuszczalności:
a) Oferent nie zalega ze składkami za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne- wykonawca jest zobowiązany załączyć zaświadczenie z właściwego terenowo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, data zaświadczenia wystawiona nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty. Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
b) Oferent nie zalega z opłacaniem podatków – wykonawca jest zobowiązany załączyć zaświadczenie z właściwego Urzędu skarbowego potwierdzającego, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków; data wystawienia zaświadczenia nie później niż 2 miesiące przed upływem terminu złożenia oferty. Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
c) dokument potwierdzający opłacenie polisy ubezpieczenia ( na kwotę nie mniejszą niż kwota w złożonej ofercie ) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem złożonej oferty na wykonanie zamówienia przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji - Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć kserokopię polisy lub oświadczenie, iż taką będzie posiadał przed dniem podpisania umowy. Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
d) posiadanie zdolności technicznej i zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia, - Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisane oświadczenie będące częścią formularza oferty. Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
e) potwierdzenie wykonania od 2010 r. zamówienia podobnego rzeczowo o wartości w PLN nie mniejszej niż w złożonej ofercie - Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisany Formularz oferty (według wzoru Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów (np. umowy, referencji) potwierdzających realizację prac. Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
f) wpłacenie na rachunek bankowy Zamawiającego 35124018641111000022054012 wadium w wysokości 1,5 % wartości cenowej swojej oferty w PLN, jako zabezpieczenie w przypadku uchylenia się wybranego Oferenta od zawarcia umowy na wykonanie zamówienia – wykonawca jest zobowiązany załączyć potwierdzenie dokonania przelewu na konto Zamawiającego. Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
g) udzielenie gwarancji minimum 18 miesięcy. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć podpisany Formularz oferty (według wzoru Zamawiającego). Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
h) wzięcie udziału w oględzinach przedmiotowych pomieszczeń i pobranie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót. Wykonawca jest zobowiązany załączyć potwierdzenie otrzymane od Zamawiającego. Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.
i) Brak powiązań z Zamawiającym osobowych lub kapitałowych, czyli nie zaistnieje sytuacja wzajemnych powiązań między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającego w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Weryfikacja spełnienia kryterium zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 Ocena spełnienia kryterium: tak-nie.

Warunki zmiany umowy

1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie z Wykonawcą w celu właściwej realizacji zamówienia, zastrzega się możliwość ich dokonania w formie aneksu do umowy. Zakres wyżej wymienionych zmian może dotyczyć:
a) Okresu i harmonogramu realizacji umowy
b) Ostatecznego zakresu realizacji prac
c) Zwiększenia wartości zamówienia w wysokości nie przekraczającej 50% jego wartości określonej w umowie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Zamówienia, z przyczyn uwzględniających potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje zamawiający.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, tj.:
a) zaświadczenie z właściwego terenowo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami.
b) zaświadczenie z właściwego Urzędu skarbowego nie zalegnie z opłacaniem podatków
c) dokument potwierdzający opłacenie polisy ubezpieczenia ( na kwotę nie mniejszą niż kwota w złożonej ofercie ) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem złożonej oferty na wykonanie zamówienia przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji lub oświadczenie, iż taką będzie posiadał przed dniem podpisania umowy.
d) potwierdzenie dokonania przelewu wadium
e) potwierdzenie otrzymane od Zamawiającego wskazujące dokonanie oględzin budynku i pobrania dokumentacji projektowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następującym kryterium punktów:

a) Cena (wartość brutto ) wykonania zamówienia – waga 80% (maksymalnie 80 punktów)
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym cenę brutto za realizację zamówienia. Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami. Punkty przyznawane w kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:
C=(Cmin:CO)x80
Gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
CO – liczba brutto oferty
Cmin – cena brutto oferty najtańszej spośród ważnych ofert

b) Okres gwarancji – okres gwarancji liczony w miesiącach od chwili odbioru końcowego – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
• gwarancja 18 miesięcy - 5 pkt
• gwarancja 36 miesiące - 10 pkt
• gwarancja powyżej 60 miesięcy - 20 pkt
Punkty przyznawane w kryterium uprawnienia będą liczone wg następującego wzoru:
G=(Go:Gmax)x20
Gdzie:
G – liczba punktów przyznana danej ofercie
Go – liczba punktów obliczona dla danej oferty
Gmax – liczba maksymalna punktów przyznana spośród ważnych ofert

Opis sposobu wyliczenia oceny końcowej:
OK=C+G
Gdzie:
OK-suma przyznanych punktów
C – liczba punktów przyznanych za kryterium „Cena”
G- liczba punktów przyznanych za kryterium „Gwarancja”

2. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony oferent:
• wobec którego toczy się postępowanie sądowe/arbitrażowe lub został wydany wyrok w związku z niewłaściwym wykonaniem przez niego robót budowlanych lub montażowych dla innego zamawiającego,
• jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

pl. Jana Kilińskiego 3

70-965 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

914501201

Fax

914501711

NIP

8510107787

Tytuł projektu

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA POTRZEB BRANŻ KLUCZOWYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI POMORZA ZACHODNIEGO - WSPARCIE PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WZDZ W SZCZECINIE ORAZ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW i MIESZKANEK WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K034/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Ze względu na bardzo dużą różnicę kosztową pomiędzy kwotą oferty a kwotą zaplanowaną w budżecie projektu, Komisja rekomenduje zgodnie zapisami w części V pkt 10 zapytania ofertowego 3/KZ/2017 „niedokonanie wyboru żadnej oferty bez podawania przyczyny i odstąpienie od rozstrzygnięcia postępowania bez podawania przyczyny”.
Liczba wyświetleń: 359