Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa obiektu "Gołębi Dwór" Dom Seniora Neurorehabilitacja Kliniczna i Rodzinna w Kamieniu Małym

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2018

Numer ogłoszenia

1074796

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników B+R w zakresie neurorehabilitacji i neuroprotekcji w firmie WI-KA Sp. z o.o.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa I – „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”,
Działania 1.5 „Nowoczesne firmy”
Poddziałania 1.5.1 – „Wdrożenie wyników prac B+R”
„WI-KA” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego obiektu „Gołębi Dwór” Dom Seniora, Neurerehabilitacja Kliniczna i Rodzinna, położonego w Kamieniu Małym 1C, 14-200 Iława.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8.)

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:
„Gołębi Dwór” Dom Seniora, Neurerehabilitacja Kliniczna i Rodzinna, w Kamieniu Małym 1C, 14-200 Iława
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 15.01.2018 r. do godz. 15:00.
3. Termin złożenia oferty jest równoznaczny z terminem faktycznego wpływu oferty do firmy „WI-KA” Spółka z o.o.
4. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data i godzina wpływu oferty na ww. adres.
5. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Oferta powinna zawierać podpisy oraz parafy osób uprawnionych lub upoważnionych przez Wykonawcę oraz numerację zapisanych stron. Oferty sporządzane metodą odręczną powinny być czytelne.
7. Oferta papierowa powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie z wyraźnym napisem „Rozbudowa Gołębi Dwór ”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@golebidwor.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Nogal-Kępińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

885 045 554

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego obiektu „Gołębi Dwór” Dom Seniora, Neurorehabiliatacja Kliniczna i Rodzinna od strony elewacji szczytowej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Kamień Mały 1C

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową pensjonatu „Gołębi Dwór” od strony elewacji szczytowej
4.0. Zakres rozbudowy.
4.1. Rozbudowa przy ścianie tylnej szczytowej
Projektuje się rozbudowę budynku od strony tylnej szczytowej.
Projektowana rozbudowa II - kondygnacyjna z wejściem od zewnątrz oraz od środka istniejącego budynku na poziomie parteru oraz poddasza. Należy usunąć ze ściany istniejącego budynku warstwy ocieplenia.
4.1.1 Fundamenty - Stopy i ściany fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu. Posadowienia należy dokonać bezpośrednio na warstwie gruntu rodzimego. Ewentualną różnicę pomiędzy poziomem posadowienia fundamentów a warstwą nośną gruntu zniwelować za pośrednictwem chudego betonu lub zagęszczonej warstwy pospółki.
4.2.2 Konstrukcja nośna.
4.2.3 Ściany zewnętrzne – murowana z bloczków gazobetonowych typu SILKA E 24 grubości 24cm, ocieplone styropianem grubości 15cm. Ściana szczytowa oddylatowana od ściany istniejącego budynku styropianem grubości 2cm.
4.2.4 Stropy.
Stropy gr. 20 cm wylewane z betonu B 25 Mpa, zbrojone stalą Ø 12 (34GS).
Pręty rozdzielcze Ø 6 (St0S) co 25 cm.
Docieplenie stropu płyty tarasu oraz płyty balkonowej i podciągów styropianem gr. 15 cm z wykończeniem tynkiem lub malowaniem akrylowym.
4.2.5 Nadproża – prefabrykowane typu „L19”.

4.2.6 Dach.
Nad dobudową dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem 2x papą termozgrzewalną na deskowaniu pełnym. Drewno na konstrukcję klasy 27 o wilgotności do 15 % zabezpieczone środkami ogniochronnymi i grzybobójczymi np. F bos M4. Docieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 25 cm na paraizolacji z folii PE.
4.2.7 Izolacje.
- Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa podkładowa na lepiku (alt. folia PCV).
- Izolacja pionowa ścian piwnic 2 x Abizol R na zagruntowanym podłożu.
- Ściany zewnętrzne piwnic docieplone gr. 6 cm styropianem FS 20
- Ściany nadziemne ocieplić styropianem FS 15 gr. 15 cm.
- Izolacja poddasza z wełny mineralnej gr. 25 cm ułożonej na warstwie folii PE.

4.2.8 Wentylacja grawitacyjna – wywietrzaki dachowe Ø 160.

4.2.9 Wentylacja mechaniczna – centrala wentylacyjna zlokalizowana w piwnicy.

4.2.10 Roboty wykończeniowe.
- Tynki wewnętrzne - na ścianach murowanych tynk cem.- wap. kat. III, na
elementach żelbetowych wylewanych tynk pocieniony.
Tynki zewnętrzne - mineralne baranek 1,5 mm
Cokół zewnętrzny – tynk mineralny 1,5 mm
- Podłogi i posadzki – wg rysunku rzutów i przekroju.
- Malowanie ścian emulsyjne w kolorze jasnym.


5.0. Roboty zewnętrzne.
- Wykonanie powierzchni utwardzonych z kostki polbrukowej/starobruk, kontynuacja istniejących ścieżek pieszych,

6.0 Kolorystyka elewacji.
Kolory tynków mineralnych – Kreisel kolory analogicznie jak do części istniejącej.
1. Ściany zewnętrzne, gzyms, słupy, kominy – tynk akrylowy nr 7500; 7300;
2. Elementy stalowe , balustrady, opierzenia – analogicznie do cz. istniejącej
3. Drzwi zewnętrzne, okna – kolor RAL 9010

7.0. Instalacje.
Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:
- instalacja elektryczna oświetleniowa, siły i odgromowa, oświetlenia awaryjnego,
przyzywowa,
- instalacja wodociągowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja c.o. (kanał z kotłowni na paliwo stałe zlokalizowanej w piwnicy)
- instalacja c.w.u.
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- Instalacja wentylacji mechanicznej (centrala zlokalizowana w piwnicy budynku)
- instalacja telefoniczna
- instalacja TV
- instalacja sygnalizacyjno - alarmowa
- instalacja wody p.poż. (hydranty)
- klimatyzacja
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w opracowaniach branżowych.

Przedmiot zamówienia

Projektowana rozbudowa budynku ma na celu podniesienie standardu profilu działalności Inwestora oraz zwiększenie komfortu zamieszkujących pensjonariuszy. Inwestycja obejmuje:

1/ ZAKUP ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWALNYCH – rozbudowa ośrodka rehabilitacji (1 szt.) w skład których wchodzą następujące kategorie kosztów:
a/ roboty budowlane w tym: Roboty ziemne, Fundamenty, Roboty konstrukcyjne, Ściany nośne i działowe, Dach - konstrukcja i pokrycie, Tynki, gładzie, okładziny, malowanie , Posadzki , Na gruncie, Na stropie, Na balkonie, Stolarka okienna i drzwiowa, Elewacje, Elewacje zewnętrzne
b/ roboty elektryczne w tym: Wewnętrzne Linie Zasilające (WLZ), Tablice elektryczne, Instalacja oświetleniowa, Instalacja gniazd wtykowych, Instalacje teletechniczne RTV, Pomiary elektryczne, Instalacja odgromowa, Pomiary elektryczne
c/ roboty sanitarne w tym:
PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ /w tym: roboty ziemne, przewody z uzbrojeniem/
PRZYŁĄCZE SIECI WODOCIĄGOWEJ /w tym: roboty nawierzchniowe, roboty ziemne, przewody z uzbrojeniem/
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ /w tym: roboty ziemne, przewody kanalizacji z uzbrojeniem, roboty budowlane/
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ i CYRKULACJI /w tym: przewody z uzbrojeniem wody zimnej i cieplej wody użytkowej, izolacje termiczne, roboty budowlane/
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY /w tym: przewody z uzbrojeniem wody p.poż., instalacje termiczne, roboty budowlane/
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. /w tym: roboty ziemne, przewody z uzbrojeniem, zabezpieczenia antykorozyjne, izolacje termiczne, roboty budowlane/
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI /w tym: przewody z uzbrojeniem, zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja, instalacja wentylacyjna kotłowni, roboty budowlane/
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (nawiewno-wywiewna) /w tym: przewody z uzbrojeniem, izolacja, roboty budowlane/
2/ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ REHABILITACYJNYCH (24 szt.)

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

20.01.2018-30.08.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności, objętej zamówieniem,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówień lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,
c) wykonali w ciągu ostatnich trzech lat w sposób należyty roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem o wartości łącznej przekraczającej 200% wartości oferowanej inwestycji
d) posiadają ważną polisę ubezpieczeniową w wysokości nie mniejszej niż 700 000 zł
obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Oferenta oraz jego podwykonawców z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia oraz z tytułu zdarzeń jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, w następstwie czego Oferent będzie zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej w miejscu lub sąsiedztwie wykonywania przedmiotu zamówienia (kopię polisy należy załączyć do oferty),
e) dysponują kierownikiem budowy branży ogólnobudowlanej
f) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
g) przedstawią na żądanie Zamawiającego przynajmniej 2 referencje potwierdzające
wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
h) załączą do oferty dokumenty wymagane na etapie składania oferty (Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4.)
2. Zamawiający informuje, że dokona oceny wymaganych dokumentów i oświadczeń,
potwierdzających spełnienie wymaganych warunków, w trakcie weryfikacji przedłożonych ofert.
3. W przypadku niewywiązania się oferenta z deklaracji zgodności w wymogami Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od oceny przedłożonej oferty i wycofać ją z trybu wyboru Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

4. Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 201/2016 z dnia 27.04.2016, do którego nie zgłoszono sprzeciwu.
5. W/w prace obejmują roboty budowlane wraz z dostawą i montażem niezbędnych urządzeń. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji prac z materiałów własnych, wyłącznie nowych.
6. Szczegółowy zakres prac objętych zamówieniem opisany został w następujących
dokumentach:
a) Projekt budowlany rozbudowy pensjonatu „Gołębi Dwór, zlokalizowanego w kamieniu Małym 1C, dz. nr 36/3, obręb 17, gmina Iława
b) Przedmiar robót,
7. Użyte w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów i urządzeń, odnoszące się do konkretnego wyrobu lub źródła pochodzenia, szczególnych sposobów postępowania, znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
8. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy.
9. Zamawiający dopuszcza stosowanie „materiałów” równoważnych o parametrach
jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego materiału. Wszelkie „materiały” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.
10. Potencjalny oferent w porozumieniu z Zamawiającym ma prawo do wizji lokalnej obiektu.
11. Potencjalny oferent ma prawo wglądu w siedzibie Zamawiającego do dokumentacji:
a) Projekt budowlany rozbudowy pensjonatu „Gołębi Dwór, zlokalizowanego w kamieniu Małym 1C, dz. nr 36/3, obręb 17, gmina Iława
b) Przedmiar robót.
12. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
a) zorganizowanie prac budowlanych w sposób uwzględniający ich prowadzenie w czynnym obiekcie i zapewniający ciągłość użytkowania budynku,
b) dbanie o czystość w miejscu wykonywania robót i w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
nieblokowanie ciągów komunikacyjnych, przestrzeganie w czasie budowy przepisów p. ppoż. oraz BHP,
c) naprawa na swój koszt wszelkich szkód związanych z wykonywanymi przez siebie i swoich podwykonawców robotami.
13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie przedmiotowego budynku, takich jak rurociągi, kable i inne.
14. Oferent opracuje wstępny harmonogram robót budowlanych i dołączy go do oferty.
Harmonogram powinien uwzględniać poszczególne rodzaje i zakresy robót z wyszczególnieniem czasu ich wykonywania. Harmonogram robót zostanie doprecyzowany w porozumieniu z Zamawiającym na etapie podpisywania umowy.
15. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych.
16. W przypadku powierzenia wykonywania robót budowlanych osobie trzeciej – Podwykonawcy, Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonywane przez Podwykonawców.
17. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania usług przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, co dotyczy również pracowników Podwykonawcy.
18. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim stopniu, jakby to były jego własne.
19. Zlecenie Podwykonawcy części przedmiotu zamówienia nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który będzie odpowiedzialny za wykonanie całości robót.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego obiektu:
Ze względu na prowadzenie robót budowlanych w czynnym obiekcie, nie dopuszcza się wyłączenia energii elektrycznej, konieczne wyłączenia należy uzgadniać z kierownictwem placówki.
Wykonawca musi zapewnić możliwość nieprzerwanego zasilania w energię elektryczną urządzeń Zamawiającego, w tym serwerów znajdujących się w budynku. W pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy i mieszkańcy budynku i Zamawiający, prowadzenie wszelkich prac musi być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym z tygodniowym wyprzedzeniem.
Podczas wykonywania prac nie przewiduje się migracji osób zamieszkujących lub pracujących w budynku zamawiającego oraz przerw w pracy.
Prace muszą być prowadzone w sposób niezakłócający pracy pracowników i mieszkańców obiektu i Zamawiającego, w tym roboty powodujące duży hałas, zapylenie itp. powinny być wykonywane po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu, który jest załączony do niniejszego zapytania ofertowego jako załącznik nr 1.
2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać:
− wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego,
− wypełnione i podpisane oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
− wypełniony i podpisany wstępny harmonogram robót budowlanych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
- wypełniony i podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania,
− kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Oferenta.
4. Termin ważności oferty: 30 dni liczone od daty upływu terminu składania ofert.
5. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Koszty dotyczące przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent.

Zamówienia uzupełniające

INFORMACJE DODATKOWE ISTOTNE NA ETAPIE ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w następujących przypadkach:
a. Nie złożono żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
d. Postępowanie obarczone jest wadą, która może mieć wpływ na wynik postępowania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferentów biorących udział
w postępowaniu ofertowym o wynikach na piśmie oraz za pośrednictwem swojej strony internetowej.
4. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje na piśmie Oferenta, którego ofertę wybrano i zaprosi do podpisania umowy w określonym terminie . Informację o wyborze oferenta zamieści niezwłocznie również na swojej stronie internetowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od ostatecznego terminu złożenia ofert.
2. W trakcie analizy ofert Zamawiający może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie/uzupełnienie.
4. Spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu kwalifikuje ofertę Oferenta do oceny najkorzystniejszej oferty.
5. Niespełnienie przez Oferenta warunków udziału skutkują odrzuceniem oferty Oferenta.
6. Po dokonaniu analizy ofert Zamawiający poinformuje pisemnie oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zamieści taka informację na swojej stronie internetowej.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest

a) cena ofertowa brutto = 50%
I) Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał
ponieść w związku z przedmiotem zamówienia.
II) Cena oferty powinna być podana łącznie dla całego zakresu przedmiotu zamówienia
oraz powinny być podane składowe tej ceny, Do wyliczenia liczby punktów w kryterium cena ofertowa brutto przyjęta będzie cena oferty podana łącznie dla całego przedmiotu zamówienia.
III) Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich.
IV) W przypadku podania przez oferenta „ceny rażąco niskiej”, przy której zachodzi
ryzyko stosowania rozwiązań, technologii i materiałów o obniżonej jakości,
Zamawiający może zwrócić się do oferenta o wyjaśnienie elementów kalkulacyjnych
mających wpływ na wysokość cen jednostkowych jak i ceny całkowitej.
V) Oferent, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 50 punktów, pozostałe oferty
otrzymają punkty zgodnie z poniższym wzorem:
P1 = Pmin / Pi x 50
gdzie
P1 – liczba punktów otrzymana w kryterium ceny
Pmin – najniższa oferowana cena brutto
Pi – cena brutto badanej oferty

b) okres udzielonej gwarancji = 20%
I) Okres gwarancji należy podać w miesiącach, licząc od momentu wykonania
przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru. Minimalny okres
gwarancji to 36 miesięcy.
II) W przypadku zaoferowania przez oferenta długości gwarancji krótszej niż 36
miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę.
III) Oferent, który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 punktów, pozostałe
oferty otrzymają punkty zgodnie z poniższym wzorem:
P2 = Pi / Pmax x 20
gdzie
P2 – liczba punktów otrzymana w kryterium okresu gwarancji
Pi – okres gwarancji oferty badanej podany w miesiącach
Pmax – najdłuższy oferowany okres gwarancji w miesiącach

c) okres realizacji przedmiotu zamówienia = 20%
I) Okres realizacji powinien obejmować całkowity okres niezbędny Wykonawcy do
wykonania przedmiotu zamówienia.
II) Okres realizacji przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach.
III) Oferent, który zaoferuje najkrótszy okres realizacji przedmiotu zamówienia
w ramach otrzyma 20 punktów, pozostałe oferty otrzymają punkty
zgodnie z poniższym wzorem:
P3 = Pmin / Pi x 20
gdzie
P3 – liczba punktów otrzymana w kryterium okresu realizacji przedmiotu
zamówienia
Pmin – najkrótszy oferowany okres realizacji przedmiotu zamówienia podany
w tygodniach
Pi – okres realizacji przedmiotu zamówienia oferty badanej podany w tygodniache) Data rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia 10%
I) Datę rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia w ramach należy
podać jako datę pierwszego dnia realizacji robót budowlanych.
II) Zamawiający zastosuje następującą punktację:
Data rozpoczęcia realizacji
Liczba przyznanych punktów (P4)
20.01.2018 – 31.01.2018 - 10 pkt.
01.02.2018 – 15.02.2018 – 5 pkt.
16.02.2018 i późniejsza- 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
rozumianych jako suma punktów uzyskanych w ww. kryteriach, tj.:

P = P1+P2+P3+P4

gdzie:
P - łączna liczba punktów ocenianej oferty
P1 - liczba punktów otrzymana w kryterium ceny
P2 - liczba punktów otrzymana w kryterium okresu gwarancji
P3 - liczba punktów otrzymana w kryterium okresu realizacji przedmiotu zamówienia
P4 – liczba punktów otrzymana w kryterium daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu
zamówienia

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
a. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
I) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
II) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
III) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
IV). pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
b. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu
ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź
też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w
warunków.
c. Nie przejdą oceny formalnej oferty.
d. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"WI-KA" SP. Z O.O.

Adres

14-200 Kamień Mały

warmińsko-mazurskie , iławski

Numer telefonu

896494419

NIP

7441789888

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników B+R w zakresie neurorehablitacji i neuroprotekcji w firmie WI-KA Sp. z o.o.

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NIEBIESKIE MIGDAŁY BARTŁOMIEJ KRAWEĆ, UL. KOŚCIUSZKI 14/1A, 14-200 IŁAWA
DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY 15.01.2018R
OFEROWANA CENA- 2 083 112,01 PLN
Liczba wyświetleń: 487