Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe: Prasa laboratoryjna

Data publikacji: 12.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1074791

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć na adres AC Spółka Akcyjna, ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok lub e-mailem na adres dariusz.kawalko@ac.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dariusz.kawalko@ac.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

andrzej.szal@ac.com.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa prasy laboratoryjnej. Urządzenie mające zastosowanie w procesie wykrawania, przetłaczania i formowania elementów metalowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prasa laboratoryjna jest niezbędna do wykonywania detali wyrobów mechanicznych będących elementami telemetrii. Prowadzenie prac przewidzianych w ramach Projektu.

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa prasy laboratoryjnej. Urządzenie mające zastosowanie w procesie wykrawania, przetłaczania i formowania elementów metalowych. Główne cechy prasy to:
1. Prasa z korpusem C-kształtnym o strzałce ugięcia w zakresie do 0,7 mm oraz napędem pneumohydraulicznym, jako samodzielne stanowisko pracy posiadające zintegrowaną z ramą podstawę osadzoną na stopach pozwalających na wypoziomowanie, dostosowane do pracy obsługi w pozycji siedzącej,
2. Siła nacisku: minimalnie 80 kN przy zasilaniu 6 bar sprężonego powietrza
3. Skok całkowity 200 mm
4. Ramię prowadzące siłownik na prowadzeniu łożyskowanym, odpowiedzialne za stabilizację osiowej pracy siłownika,
5. Skok siłowy – minimum 12 mm
6. Osłona trójstronna obszaru roboczego wykonana z materiału transparentnego
7. Płyta montażowa narzędzia o wymiarach minimum 390 x 190 x 45 z rowkami T o rozstawie 160 mm
8. Rozmiar stołu roboczego minimum 1000 x 800 mm.
9. Sterowanie dwuręczne wraz z konsolą oraz funkcją wymiany narzędzia(tryb krokowy)
10. Panel sterujący, wyłącznik bezpieczeństwa, przyciski sterowania opisane w języku polskim.
11. Aktualnie obowiązująca deklaracja zgodności CE oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Za ofertę spełniająca wymogi uznaje się także ofertę, która zawiera równoważne rozwiązanie w stosunku do parametrów wskazanych w powyższym opisie przedmiotu zamówienia, przy czym to na oferencie spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich wymogów Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Wraz z ofertą powinna zostać przedstawiona deklaracja zgodności ofertowanego urządzenia.
Oferta powinna zawierać cenę urządzenia wraz z wyodrębnionymi kosztami jego dostawy do siedziby zamawiającego.

Kod CPV

42636000-3

Nazwa kodu CPV

Prasy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia do AC Spółka Akcyjna najpóźniej do 40 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wzory wymaganych dokumentów stanowią załącznik do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Specyfikacja wymagań AC S.A. dla parametrów technicznych – 100%
2. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:
- cena – 85% (0 – 85 punktów), obliczane wg następującego wzoru:
KC – kryterium ceny
Cmin. – najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert
Coferty – cena w aktualnie analizowanej ofercie
KC = Cmin. / Coferty x 85 pkt
- atrakcyjność oferty – 12% (0 – 12 punktów)
• wydłużony okres gwarancji (tj. powyżej 24 miesięcy) – 5%
• dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy – 2%
• czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii nie dłuższy niż 48h – 3%
• dostępność części zamiennych (eksploatacyjnych, wykonawczych) poniżej 7 dni – 2%
- aspekt środowiskowy – 3% (0 – 3 punktów)
• energooszczędność – 3%

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AC SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

42 Pułku Piechoty 50

15-181 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857438100

Fax

856539383

NIP

9661319418

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0065/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TOX PRESSOTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, Powiat WROCŁAW, Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Data wpłynięcia oferty - 18.12.2017 r.
Cena oferty: 23 705,50 EUR
Ostateczna cena osiągnięta w wyniku negocjacji: 22 491,72 EUR
Liczba wyświetleń: 428