Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa, wdrożenie trzech sztuk pełnych licencji programu do projektowania i konstruowania mebli w 3D spełniające parametry techniczne opisane poniżej oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi wszystkich pracowników działu handlowego i technicznego, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu POPW.01.01.00-IP.01-00-001/16„PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję "

Data publikacji: 12.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1074767

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:
„Dostawa, wdrożenie programu do projektowania i konstruowania mebli w 3D oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi, zam.7/2017”. Nie otwierać przed 22.12.2017 r. oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
2.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. Z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
3.Termin składania ofert upływa dnia 22.12.2017r. o godz. 13:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Jacek Zalewski, tel. 89 678 99 14, e-mail: zalewski@mebelux.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 678 99 14

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

dostawa, wdrożenie trzech sztuk pełnych licencji programu do projektowania i konstruowania mebli w 3D spełniające parametry techniczne opisane poniżej oraz przeszkolenie w zakresie jego obsługi wszystkich pracowników działu handlowego i technicznego

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest włączenie do oferty nowych i znacząco ulepszonych produktów w Mebelux Sp. z o.o. po roku 2018
poprzez wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania.

Przedmiot zamówienia

Dane techniczne, wyposażenie, parametry:
a) oprogramowanie CAD/CAM musi być jednego producenta. Właścicielem autorskich praw majątkowych do systemu CAD i CAM musi być jedna firma.
b) Koszt wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania w kolejnych latach nie może przekraczać 11% cen katalogowych oprogramowania rocznie.
c) Oprogramowanie musi zapewniać pełną asocjatywność pomiędzy modułami
d) Możliwość wykorzystania funkcji CAD w module CAM
e) System musi zawierać moduł szybkiego projektowania wnętrz tgz. Planner. Funkcjonalność modułu musi zawierać:
- Automatyczne generowanie pomieszczenia
- Dostęp do biblioteki mebli i dodatków potrzebnych do wykonania aranżacji
- Podczas wstawiania mebla do aranżacji musi zostać otwarte okno konfiguratora pozwalającego graficznie modyfikować parametry meble wymiary, dodatki, kolory, W oknie tym musi wyświetlać się podgląd mebla po zmianie wymiarów i dodatków i kolorów jeszcze przed wstawieniem do pomieszczenia.
- podczas wstawiania do pomieszczenia mebel musi automatycznie pozycjonować się i dosuwać do istniejących już mebli lub ścian.
- mechanizm przypisywania palety kolorów do obiektów lub grup obiektów ( korpusy fronty blaty itp.
- mechanizmy automatycznej podmiany kolorów jednego obiektu lub grupy obiektów. Automatyczna grupowa wymiana np. frontów lub okuć typu prowadnice zawiasy.
f) Oprogramowanie musi posiadać opcjonalny moduł do importu exportu plików *. IFC ( BIM)
g) Oprogramowanie musi obsługiwać zapis i odczyt plików formatu *.top
3. Oprogramowanie musi otwierać dokumentację techniczną wykonaną w Top Solid, 3D i 2D. Bez żadnych dodatkowych operacji oraz konwersji, wykonywanych przez pracownika. Dokumentacja musi być czytelna ze wszystkimi operacjami i wymiarami z nimi związanymi.
4. Oprogramowanie musi współgrać 100 % z programem do rozkroju ARDIS. Przekazywanie danych do ARDIS musi być generowane automatycznie po zakończeniu projektu. (wymiary formatek netto brutto kolor formatek; rodzaj kolor grubość obrzeża; wymiary wręgów i wpustów przelotowych).
5. Oprogramowanie musi posiadać mechanizm integracji z systemem ERP SATURN i z nim automatycznie współgrać. Automatyczne budowanie indeksu ERP z właściwości.
6. Sprzedający określi minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne sprzętu do prawidłowej pracy oprogramowania
7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu korzystającego z oprogramowania.
Szczegółowy dalszy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zapytaniu ofertowym

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

do dnia 28 luty 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1.1. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie
wynika ona z winy Wykonawcy;
1.2. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
1.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
1.4. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej i przybiorą formę aneksu do niniejszej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty, specyfikację i parametry oferowanego oprogramowania. Warunki gwarancji i serwisu.
b. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
d. Koncepcja zrozumienia zadania w postaci opisu. Przedstawienie pomysłu i metody realizacji przedmiotu zamówienia.
e. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :
1. Koncepcja działania przedmiotu zamówienia – 30 punktów.
Dokument Koncepcja jest niezbędny do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów oraz w celu potwierdzenia, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w koncepcji określonej przez zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć go do oferty i nie będzie on podlegał uzupełnieniu.
• Dokument Koncepcja powinien zawierać:
i. koncepcja zrozumienia zadania w postaci opisu, przedstawienie pomysłu i metody realizacji przedmiotu zamówienia. (powiązania proponowanego oprogramowania z w/w istniejącymi w firmie Mebelux, i obsługą dokumentacji 3D i 2D w 100% bez żadnych dodatkowych operacji przez pracownika)
ii. szczegółowy harmonogram działań
iii. metody i środki osiągniecia zakładanego celu,
iv. ewentualne zagrożenia związane z realizacją usługi i sposób ich eliminacji,
Na podstawie przedstawionej koncepcji zamawiający dokona oceny stopnia zrozumienia istoty zamówienia, zapewnienia odpowiedniej jakości usługi i dotrzymania terminów realizacji.

• Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Łączna ilość punktów uzyska - 30 punktów.
a. 30 pkt. – zostanie przyznane wykonawcy za najbardziej wiarygodną i realną rynkowo koncepcję, zawierającą wszystkie etapy wraz z harmonogramem świadczącym o dociekliwości i metodycznej analizie przeprowadzonej przez wykonawcę.
b. 20 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję ogólna poruszający wszystkie zagadnienia,
c. 10 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję powierzchowną i niekompletną, świadczącą o braku dogłębnego rozeznania tematu,
d. 0 pkt – za brak koncepcji lub koncepcja nieadekwatna do zakresu zamówienia.

2. Okres gwarancyjny w miesiącach nie może być krótszy niż 12 miesięcy:
Maksymalny ores gwarancji 36 miesięcy lub więcej uzyska - 20 punktów.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
G = min / max x 20 pkt.
G – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny ze wszystkich złożonych ofert
Gmin – czas gwarancji rozpatrywanej oferty

3. Techniczne możliwości realizacji serwisu pogwarancyjnego rozumianego jako usunięcie awarii lub usterki zdalnie lub poprzez przybycie serwisu do zamawiającego:
Kryterium: Czas naprawy Awarii – 20%
Wykonawca może zaproponować jeden z następujących czasów naprawy Awarii, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację:
 za zaoferowanie czasu naprawy Awarii do 4 godzin roboczych – 20 pkt.
 za zaoferowanie czasu naprawy Awarii do 8 godzin roboczych – 0 pkt.
UWAGA! Maksymalny czas usunięcia Awarii to 24 godzin roboczych.
UWAGA!! Na potrzeby niniejszego postępowania za Awarię uznaje się wadę
powodującą całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy programu, uniemożliwiająca normalne korzystanie z podstawowych funkcji oprogramowania. Przez wadę rozumie się każdą niesprawność w działaniu programu i jego powiązań, której przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, w szczególności zatrzymanie działania całości lub części programu lub jego funkcji.
UWAGA!!! Oferowany czas naprawy Awarii należy wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Brak w ofercie wskazania czasu naprawy wykonania lub wskazanie takiego, który jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w zapytaniu spowoduje odrzucenie oferty jako oferta, której treść nie odpowiada treści zapytania.
4. Cena:
Najniższa cena 30 pkt.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
C = Cmin / Ck x 30 pkt.
C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – cena najniższej oferty
Ck – cena rozpatrywanej oferty
Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych przez oferenta.
Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w złożonej ofercie, które nie będą podlegały uzupełnieniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBELUX SP. Z O.O.

Adres

Przemysłowa 9

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

89 642 83 57

Fax

89 642 83 53

NIP

7391014196

Tytuł projektu

Wdrożenie procesów wzorniczych w MEBELUX sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-28-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TopSolutio Marcin Skurczyński
Ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 10B/3, 02-973 Warszawa
Data wpłynięcia: 21.12.2017
cena oferty: 152.520,00
Liczba wyświetleń: 479