Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawy: zad.1. sprzętów rehabilitacyjnych, aktywizujący ruchowo; zad. 2. sprzętów do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych; zad. 3. mebli; zad. 4. wyposażenie kuchni i pomieszczeń kuchennych; zad. 5. asortymentu oświetleniowego i elektrycznego - do lokali przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Data publikacji: 13.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2017

Numer ogłoszenia

1074557

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do końca upływu dnia 21.12.2017 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w Warszawie na adres Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 8.00 do 16.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek - kierownik projektu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Nazwa zamówienia: Dostawy: zad.1. sprzętów rehabilitacyjnych, aktywizujący ruchowo; zad. 2. sprzętów do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych (sprzęt RTV); zad. 3. mebli; zad. 4. wyposażenie kuchni i pomieszczeń kuchennych; zad. 5. asortymentu oświetleniowego i elektrycznego - do lokali przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2 Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 niezależnych części
3.3 Każdy Wykonawca może złożyć swoją ofertę na wybraną ilość części tj. zadań - bez ograniczeń.
3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia - odpowiednio do zadania.
3.5 Przedmiot zamówienia obejmuje transport, montaż, uruchomienie - dot. sprzętów kuchennych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Przedmiot zamówienia

Dostawy: zad.1. sprzętów rehabilitacyjnych, aktywizujący ruchowo; zad. 2. sprzętów do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych (sprzęt RTV); zad. 3. mebli; zad. 4. wyposażenie kuchni i pomieszczeń kuchennych; zad. 5. asortymentu oświetleniowego i elektrycznego - do lokali przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm. Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.

Kod CPV

39290000-1

Nazwa kodu CPV

Wyposażenie różne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

33150000-6 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
39100000-3 Meble
39220000-0 Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
31000000-6 Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 od dnia otrzymania zlecenia wykonania zamówienia. Zlecenie będzie wysłane mailem na wzorze stanowiącym załącznik do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie w należytym wykonaniu:
 w zadaniu nr 1A: min. 1 dostawy sprzętów rehabilitacyjnych, aktywizujący ruchowo o wartości tej dostawy na min. 24.500,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 1B: min. 1 dostawy sprzętów rehabilitacyjnych, aktywizujący ruchowo o wartości tej dostawy na min. 24.500,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 1C: min. 1 dostawy sprzętów rehabilitacyjnych, aktywizujący ruchowo o wartości tej dostawy na min. 24.500,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 2: min. 1 dostawy sprzętów do zajęć edukacyjnych
i rekreacyjnych (sprzęt RTV i komputerowy) o wartości tej dostawy na min. 80.700,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 3A: min. 1 dostawy i montażu mebli o wartości tej dostawy na min. 78.000,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 3B: min. 1 dostawy i montażu mebli o wartości tej dostawy na min. 78.000,00 zł brutto

 w zadaniu nr 3C: min. 1 dostawy i montażu mebli o wartości tej dostawy na min. 78.000,00 zł brutto

 w zadaniu nr 4A: min. 1 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia kuchni i pomieszczeń kuchennych o wartości tej dostawy na min. 78.000,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 4B: min. 1 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia kuchni i pomieszczeń kuchennych o wartości tej dostawy na min. 78.000,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 4C: min. 1 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem wyposażenia kuchni i pomieszczeń kuchennych o wartości tej dostawy na min. 78.000,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 5A: min. 1 dostawy asortymentu oświetleniowego i elektrycznego o wartości tej dostawy na min. 6.000,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 5B: min. 1 dostawy asortymentu oświetleniowego i elektrycznego o wartości tej dostawy na min. 6.000,00 zł brutto;

 w zadaniu nr 5C: min. 1 dostawy asortymentu oświetleniowego i elektrycznego o wartości tej dostawy na min. 6.000,00 zł brutto.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa tego warunku.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

UWAGA! W przypadku składania przez jednego wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie - część, wymagane jest wykazanie się innym doświadczeniem w każdym zadaniu - części.
Wyjątek od powyższego: dopuszczalne jest wykazanie się jedną dostawą dla więcej niż jednego zadania - części tylko w sytuacji, gdy wartość tej jednej wykazanej dostawy będzie obejmowała sumę rzeczową i finansową zadań - części, w których składana jest oferta Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował w każdej części następującymi kryteriami:
13.1 Cena – waga max. 50/100 pkt.
Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najniższa zaoferowana cena brutto spośród złożonych ofert/Cena brutto badanej oferty brutto ) x 50 pkt.
13.2 Termin wykonania – waga max. 50/100 pkt.
Kryterium termin wykonania będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Najkrótszy termin wykonania zamówienia spośród złożonych ofert/Termin wykonania w badanej ofercie) x 50 pkt.

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

5.1 Warunki: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu:
w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zadania 1A, 1B, 1C:
PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław
data wpływu oferty: 21.12.2017 godz. 14:31
Zadania: 1A cena 13 975,50 zł , termin 21; 1B cena 26 935,50 zł, termin 21; 1C: 25 890,00 zł, termin 21.
Zadania: 2, 3A, 3B, 3C, 5A, 5B, 5C:
Zakład Produkcji Usług Wielobranżowych i Handlu Robert Szczepaniak, ul. Skotnicka 51, 34-460 Szczawnica
data wpływu oferty: 21.12.2017 godz. 15:02
Zadania: 2 cena 79 900,00 zł, termin 7; 3A cena 98 112,00 zł, termin 7; 3B cena 74 752,00 zł, termin 7; 3C cena 60 736,00 zł, termin 7; 5A cena 5 536,00 zł, termin 7; 5B cena 5 750,00 zł, termin 7; 5C cena 6 667,00 zł, termin 7.
Zadania 4A, 4B, 4C:
KOMA-GASTRO Maciej Kołodziej, ul. Limanowska 24C, 33-395 Chełmiec
data wpływu oferty: 21.12.2017 godz. 18:02
4A cena 70 999,04 zł, termin 3; 4B cena 68 368,72 zł , termin 3; 4C cena 71 632,24 zł, termin 3.
Liczba wyświetleń: 579