Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

Data publikacji: 12.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1074462

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

18.12.2017 dołączono załącznik z pytaniami i wyjaśnieniami do zapytania ofertowego

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 22.12.2017 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 4/RPO/9.2/AOON/FAL w ramach projektu „Wsparcie rozwoju systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych- konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
Z zakresu sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” przez okres minimum 3 lat. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych na potrzeby projektu „Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
W skład zamówienia wchodzą: szyna CMP- 1 szt., rotor elektryczny 1 sztuka, rotor manualny 2 sztuki, komunikator mowy 1 sztuka, podpórka aluminiowa 3 sztuki, podpórka aluminiowa dwukołowa 3 sztuki, kula aluminiowa łokciowa 3 pary,
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

zgodnie z zapisami SWIZ do niniejszego zapytania. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 26.01.17. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w: Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. Nr 107 poz.679). Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Dodatkowe warunki

Oferowany sprzęt rehabilitacyjny powinna obejmować gwarancja na minimum 24 miesiące.
Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej. Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Podpisane załączniki do oferty
2) potwierdzenie wpłaty wadium
3) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z CEIDG, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1. cena oferty – max. 80 pkt.
2. okres gwarancji - max. 5 pkt.
3. termin realizacji zamówienia – max. 15 pkt
1) Cena oferty
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty
brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym . Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
cena najniższa/ cena oferty x 80 pkt.
2) Okres gwarancji
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę okresu
gwarancji dla sprzętu, wskazanego w formularzu ofertowym. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w miesiącach, przy czym nie może on wynosić mniej niż 24 miesiące, i tak:
Okres gwarancji od 24 do 35 miesięcy – 2 punkty
Okres gwarancji 36 do 47 miesięcy – 3 punkty
Okres gwarancji od 48 do 60 miesięcy (i więcej) – 5 punktów
Wskazanie przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż minimalny określony przez
Zamawiającego, tj. poniżej 24 miesięcy, będzie traktowane jako niezgodność oferty
i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

3) Termin realizacji zamówienia
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu
realizacji zamówienia podanego w formularzu ofertowym. Termin realizacji zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi zostać określony w dniach, przy czym nie może on wynosić więcej niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
I tak:
Termin dostawy od 15 do 30 dni – 5 pkt.
Termin dostawy od 8 do 14 dni – 10 pkt.
Termin dostawy do 7 dni – 15 pkt.
Wskazanie przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 30 dni będzie traktowane jako niezgodność oferty i będzie skutkowało jej odrzuceniem.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Wykluczenia

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Wsparcie systemu usług asystenckich na terenie powiatu kłodzkiego

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WYBRANY WYKONAWCA - ZAKMED, Wałbrzych, ul. Browarna 3 data wpłynięcia oferty: 21.12.2017 godzina 14.20, oferta poprawna pod względem formalnym.
1) Szyna CMP – 12 800 zł brutto x 1
2) Rotor elektryczny – 1949,40 brutto x1
3) Rotor manualny – 150,00 brutto x 2
4) Komunikator mowy – 1500 zł brutto x 1
5) Podpórka aluminiowa bez kółek – 240 zł brutto x 3
6) Podpórka aluminiowa dwukołowa – 240 zł brutto x3
7) Kula łokciowa aluminiowa (cena za parę) - 80 zł x 3
Okres gwarancji dla wszystkich przedmiotów 24 miesiące, termin realizacji zamówienia 14 dni.
Liczba wyświetleń: 328