Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest centrum frezarskie sterowane numerycznie wraz z osprzętem

Data publikacji: 09.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2017

Numer ogłoszenia

1074195

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona do dnia 27.12.2017r. do godz. 23:59:59 za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: j.grzadka@wiormet.com, Poczty Polskiej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA
ul. Wczasów 6, 70-771 Szczecin

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.grzadka@wiormet.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Janusz Grządka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel/fax +48 (0) 91 461 25 82 wew. 26 tel.kom. +48 607 662 261

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Centrum frezarskie sterowane numerycznie:
- pionowe centrum obróbcze,
- zakres obrotów wrzeciona od 20 do 12.000 obr/min
- 30 pozycyjny magazynek na narzędzia
- moduł usuwania wiórów,
- moduł pomiaru detalu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Frezarka będzie wykorzystana w procesie produkcji innowacyjnych rozwiązań pokryw maszynowych z kanałami smarującymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest centrum frezarskie sterowane numerycznie wraz z osprzętem, które zostało szczegółowo opisane w zapytaniu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły opisane w zapytaniu ofertowym stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji wynosi 90 kalendarzowych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub nie zawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zawierać (wypełniony załącznik nr 1):

a) pełną nazwę oferenta
b) adres lub siedzibę oferenta, dane kontaktowe
c) termin ważności oferty (w miesiącach)
d) propozycję gwarancji (w miesiącach) – wymagana gwarancja nie krótsza niż 18 miesięcy bez limitu pracy wrzeciona
e) termin realizacji (w dniach kalendarzowych)
f) cena

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

a) Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
- złożenie oferty w wymaganym terminie,
- zakres funkcjonalności oferowanego produktu oraz zaproponowane warunki realizacji zamówień muszą być zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

b) Kryterium oceny ofert:
- cena: 95%
- termin realizacji: 5%
Ilość punktów = 95 x (cena netto oferty najtańszej/cena netto oferty badanej) + 5 x (termin realizacji najkrótszy/termin oferty badanej)

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WIÓR-MET ZAKŁAD PRODUKCYJNY JANUSZ GRZĄDKA

Adres

Wczasów 6

70-711 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 4612582

Fax

91 4612582

NIP

9551277802

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych pokryw maszynowych z kanałami smarującymi przez przedsiębiorstwo WIÓR-MET

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-0068/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Unieważnienie postępowania z uwagi na błędnie podany czas zbierania ofert.
Liczba wyświetleń: 667