Strona główna
Logo unii europejskiej

SE Kawodrza – likwidacja rozdzielni 6 kV wraz z wymianą napowietrznej sekcji rozdzielni 15 kV na wnętrzową

Data publikacji: 08.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-01-2018

Numer ogłoszenia

1074082

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia: 19.01.2018r. do godz. 10.00 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 5, pok. nr 4 (dziennik podawczy Biura Obsługi Kancelaryjnej Rejonu Górnośląskiego (KRG)) na parterze w budynku centrali TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie).
( oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie )

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 19.01.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, sala nr 3.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

JACEK.KRETUS@TAURON-DYSTRYBUCJA.PL

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

p. Jerzy Szymala, starszy specjalista ds. zakupów, Departament Zakupów i Logistyki, Wydział Realizacji Zakupów (LZAO8), TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, tel. (34) 3648452, faks (34) 3648887

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (34) 3648452, faks (34) 3648887, tel. kom 515113362

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest: „SE Kawodrza – likwidacja rozdzielni 6 kV wraz z wymianą napowietrznej sekcji rozdzielni 15 kV na wnętrzową”
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac projektowych i robót budowlanych określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją (SWZ)).
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

„SE Kawodrza – likwidacja rozdzielni 6 kV wraz z wymianą napowietrznej sekcji rozdzielni 15 kV na wnętrzową”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest: „SE Kawodrza – likwidacja rozdzielni 6 kV wraz z wymianą napowietrznej sekcji rozdzielni 15 kV na wnętrzową”
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres prac projektowych i robót budowlanych określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją (SWZ)).

Kod CPV

45315700-5

Nazwa kodu CPV

Instalowanie stacji rozdzielczych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU § 3 OKRESLONO W SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Wiedza i doświadczenie

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU § 3 OKRESLONO W SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Potencjał techniczny

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU § 3 OKRESLONO W SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU § 3 OKRESLONO W SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU § 3 OKRESLONO W SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Dodatkowe warunki

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU § 3 OKRESLONO W SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Warunki zmiany umowy

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA OKRESLA WZÓR UMOWY; ZAŁĄCZNIK NR 4 SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winni dostarczyć oświadczenia i dokumenty OKRESLONE W § 4 SPECYFIKACJI WARUNKÓ ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium A: cena ofertowa netto - 90 punktów maksymalnie,
b) kryterium B: dodatkowy okres gwarancji i rękojmi: 10 punktów maksymalnie,

Wykluczenia

ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW OKRESLA § 5 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.tauron-dystrybucja.pl

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Adres

Jasnogórska 11

31-358 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

508006543

Fax

122611010

NIP

6110202860

Tytuł projektu

Modernizacja rozdzielni SN w zakresie urządzeń łączeniowych i automatyki w stacjach rozdzielczych WN/SN i SN/SN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej

Numer projektu

POIS.01.04.01-00-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A.
ul. Karskiego 11, 25 – 214 Kielce

Wykonawca oferuje realizację przedmiotu zamówienia za cenę netto wynoszącą 2 223 000,00 zł.

Termin złożenia oferty: 19.01.2018.
Liczba wyświetleń: 382