Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach

Data publikacji: 08.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2018

Numer ogłoszenia

1074042

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 16.01.2018 r. do godz. 10:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice
ul. Wandy 6

Oferta w postępowaniu na:
„Zaprojektowanie i wykonanie prac modernizacyjnych w komorze
rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach”

nr referencyjny:
KIWK/TOt/52/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.34_KOMORA_ROZDZIELCZA
Nie otwierać przed dniem: 16.01.2018 r. godzina 10:15

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Januszewska, Michał Kuszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 350 00 75

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
modernizacyjnych komory rozdzielczej polegających na polepszeniu warunków hydraulicznych przepływu ścieków przez wykonanie renowacji powierzchni żelbetowych komory, profilowania dna i zabudowy wnęk w bocznych częściach komory oraz budowie deflektora ukierunkowującego strumień ścieków.

Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje:
a) czyszczenie dna z zalegających osadów,
b) naprawę i zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni żelbetowych komory,
c) zabudowę wnęk w bocznych częściach komory i wnęk przy zastawkach,
d) budowę żelbetowego deflektora ukierunkowującego strumień ścieków,
e) profilowanie dna przed zastawkami,
f) demontaż istniejącego i montaż nowego obarierowania,
g) demontaż istniejącego i montaż nowego oświetlenia komory,
h) demontaż istniejących stalowych pomostów roboczych wraz ze stopniami złazowymi oraz montaż nowych pomostów wraz z drabinkami systemowymi,
i) demontaż i ponowny montaż czujnika substancji olejowych,
j) demontaż i ponowny montaż przewodu do spustu ścieków z wozów asenizacyjnych.

2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówieniem ma na celu zapobieganie tworzeniu się martwych stref w komorze rozdzielczej i zaleganiu osadów ściekowych, a tym samym wyeliminowanie możliwości ich zagniwania i oddziaływania odorowego oczyszczalni na przyległe tereny mieszkaniowe oraz zagrożenia zanieczyszczeniami bakteriologicznymi z bioaerozoli, co pozwoli na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników oraz bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
modernizacyjnych komory rozdzielczej polegających na polepszeniu warunków hydraulicznych przepływu ścieków przez wykonanie renowacji powierzchni żelbetowych komory, profilowania dna i zabudowy wnęk w bocznych częściach komory oraz budowie deflektora ukierunkowującego strumień ścieków.

Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje:
a) czyszczenie dna z zalegających osadów,
b) naprawę i zabezpieczenie wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni żelbetowych komory,
c) zabudowę wnęk w bocznych częściach komory i wnęk przy zastawkach,
d) budowę żelbetowego deflektora ukierunkowującego strumień ścieków,
e) profilowanie dna przed zastawkami,
f) demontaż istniejącego i montaż nowego obarierowania,
g) demontaż istniejącego i montaż nowego oświetlenia komory,
h) demontaż istniejących stalowych pomostów roboczych wraz ze stopniami złazowymi oraz montaż nowych pomostów wraz z drabinkami systemowymi,
i) demontaż i ponowny montaż czujnika substancji olejowych,
j) demontaż i ponowny montaż przewodu do spustu ścieków z wozów asenizacyjnych.

2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

5. Uzupełnieniem treści niniejszego ogłoszenia są następujące załączniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_08122017
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Zalacznik nr 6 do SIWZ_wzor_umowy
Zalacznik nr 6a do SIWZ_wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 7 do SIWZ_Program Funkcjonalno Użytkowy - DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO POD ADRESEM: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/zaprojektowanie-i-wykonanie-prac-modernizacyjnych-w-komorze-rozdzielczej-na-oczyszczalni-sciekow-panewniki-w-katowicach
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzor_karty_gwarancyjnej

Kod CPV

45252100-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym, że:
a) Koncepcję należy wykonać w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) Projekt wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu organu należy wykonać w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonane roboty budowlane objęte są okresem rękojmi, który wynosi 24 miesiące i biegnie od daty wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.
3. Gwarancja jakości dla robót budowlanych rozpoczyna bieg od daty wystawienia protokołu końcowego robót i trwa min. 3 lata.
4. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 6 i 6a do SIWZ – wzór umowy.
5. Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia – w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną, obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę lub modernizację obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.
5. UWAGA:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a Regulaminu. Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14 Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują bądź będą dysponować:

a) Projektantem posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

b) Kierownikiem Budowy posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.
5. UWAGA:
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a Regulaminu. Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14 Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

I. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte zostały w pkt. XXV. SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi
3) określenie lidera
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
III. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem Umowy polisę lub inny dokument ubezpieczenia od prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej:
a) Ubezpieczenie OC – w zakresie odpowiedzialności kontraktowej (co najmniej ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych) na kwotę równą minimum wartości realizowanej Umowy
oraz
b) Ubezpieczenie OC - w zakresie odpowiedzialności deliktowej, tj. ubezpieczenie od roszczeń osób trzecich na kwotę równą minimum wartości realizowanej Umowy
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać okres obowiązywania wskazanych powyżej ubezpieczeń, tak by obejmował cały okres realizacji umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W związku z art. 50 Regulaminu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w okolicznościach, o których mowa w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, tj.:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_08122017
Zalacznik nr 6 do SIWZ_wzor_umowy
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 i 6a do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
4) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. IX SIWZ składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej SIWZ.
2. Szczegółowe informacje dotyczące listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zawiera Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „cena” i „okres udzielonej gwarancji”:

I. Kryterium „cena”:
Ranga procentowa: 90%
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta: 90 punktów

Oferta otrzyma, w kryterium „cena”, ilość punktów, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z poniższego wzoru:

cena brutto niepodlegającej odrzuceniu oferty z najniższą ceną
ilość punków = ---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90
cena brutto oferty badanej

II. Kryterium „okres udzielonej gwarancji”:

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej 3 lat, Wykonawca otrzyma 5,00 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca, wynosi 10,00 pkt. w przypadku zaoferowania gwarancji w okresie 5 lub więcej lat powyżej minimalnego okresu gwarancji,
tj. 3 lat.

W przypadku zaoferowania minimalnego okresu gwarancji, tj. 3 lat, wykonawca otrzyma 0 pkt.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż wymagany lub niezaoferowania
w ogóle gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 39 ust. 1. lit b Regulaminu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów otrzymanych zgodnie z pkt. 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O.

Adres

Wandy 6

40-322 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 350 00 75

Fax

32 209 77 06

NIP

9542588939

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III"

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0182/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 178