Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych

Data publikacji: 08.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1074034

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK ul. Łukowa 18a/5 , 93-410 Łódź, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres: biuro@tag-consulting.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tag-consulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Tomczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, realizowanego na terenie województwa pomorskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia są dostawy podręczników i ćwiczeń do nauki języków obcych w ramach realizacji projektu pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompletów (podręczników i ćwiczeń) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach od A1 do C2, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE KWALIFIKACJI” nr RPPM.05.05.00-22-0013/16, realizowanego na terenie województwa pomorskiego.Przedmiotem dostawy będzie dostarczenie:
1. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych – na poziomie A1 lub B1 lub C1
- liczba: 216 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A1 lub B1 lub C1 dla każdego z 216 Uczestników Projektu,
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A1 lub B1 lub C1;
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 -
w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.
2. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych – na poziomie A2 lub B2 lub C2
- liczba: 216 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A2 lub B2 lub C2 dla każdego z 216 Uczestników Projektu,
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A2 lub B2 lub C2;
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka angielskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.

3. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka niemieckiego dla osób dorosłych – na poziomie A1 lub B1 lub C1
- liczba: 168 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A1 lub B1 lub C1 dla każdego z 168 Uczestników Projektu;
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A1 lub B1 lub C1;
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka niemieckiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 -
w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.
4. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka niemieckiego dla osób dorosłych – na poziomie A2 lub B2 lub C2
- liczba: 168 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A2 lub B2 lub C2 dla każdego z 168 Uczestników Projektu,
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A2 lub B2 lub C2;
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka niemieckiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.
5. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka francuskiego dla osób dorosłych – na poziomie A1 lub B1 lub C1
- liczba: 48 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A1 lub B1 lub C1 dla każdego z 48 Uczestników Projektu;
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A1 lub B1 lub C1;
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka francuskiego na poziomie A1 lub B1 lub C1 -
w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego

6. Podręcznika i ćwiczeń do nauki języka francuskiego dla osób dorosłych – na poziomie A2 lub B2 lub C2
- liczba: 48 kompletów – tj. po 1 komplecie na poziomie A2 lub B2 lub C2 dla każdego z 48 Uczestników Projektu,
- przez komplet rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia na poziomie A2 lub B2 lub C2;
- rodzaj: podręcznik i ćwiczenia do nauki języka francuskiego na poziomie A2 lub B2 lub C2 - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego.
7. Określenie dokładnej liczby kompletów na dany poziom nastąpi w momencie uruchomienia grupy na określonym poziomie w danej lokalizacji, zgodnie z zapisami z wniosku o dofinansowanie.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od grudnia 2017 r. do czerwca 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
Kryterium wyboru:
a) cena oferty - max 20 pkt. - weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana w oparciu
o wzór:
20 punktów x (wartość zamówienia brutto najtańszej oferty / wartość zamówienia brutto ocenianej oferty)

b) Terminowość dostawy – max 10 pkt. – weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1. Punktacja wyliczana według następujących kryteriów:
- dostawa w ciągu 1 - 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 10 pkt.
- dostawa w ciągu 4 - 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia – 5 pkt.
- dostawa w ciągu 6 dni roboczych i więcej od dnia złożenia zamówienia – 0 pkt.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe_1_RPPM_2017"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK-TOMCZYK

Adres

Łukowa 18a/5

93-410 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

501398278

Fax

0

NIP

8341587890

Tytuł projektu

Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PRETENDER Adrian Wronka
ul. Piotrkowska 173 lok. 102, 90-447 Łódź
daty wpływu oferty: 14.12.2017
cena: 96.960,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 567