Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont rurociągów magistralnych: Część III – Magistrala DN 400 ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1073900

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, 30-106 Kraków,
ul. Senatorska 1, budynek A pokój nr 4 , w nieprzekraczalnym terminie: do 12.01.2018 r. godz: 12

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Rygiel , Wioletta Kubica

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 42 42 396, +48 12 42 42 390

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowego remontu wytypowanych istniejących odcinków magistral wodociągowych zlokalizowanych w Krakowie w ul. Chłopickiego, Zalewskiego, Kieleckiej, Brodowicza.

Zadanie to stanowi element Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie
– Etap V”, dla którego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie uzyskała dofinasowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja niniejszego Kontraktu wpłynie na:
 poprawę warunków bytowych mieszkańców Krakowa objętych obszarem realizacji inwestycji, w tym poprawa jakości usług korzystania z dostępu do wody pitnej,
 poprawę infrastruktury technicznej;

Przedmiot zamówienia

Zakres robót podstawowych obejmuje:
• wykonanie robót przygotowawczych i towarzyszących jak wykopy, wycinki rurociągów, wymiana armatury, odwodnienia wykopów, utylizacja odpadów, zajęcie pasa drogowego oraz odtworzenie terenu po wykonaniu robót, wykonanie tymczasowych rurociągów obejściowych (by pasów),
• wykonanie robót zasadniczych tj. czyszczenie hydrodynamiczne wodociągu wraz
z usunięciem osadów, inspekcja telewizyjna, remont wodociągu, wykonanie próby szczelności, płukanie i dezynfekcja rurociągu,
• wykonanie rekonstrukcji odejść od rurociągów do najbliższego kołnierza licząc od strony rurociągu,

Parametry magistral przeznaczonych do remontu
Kontrakt obejmuje kompleksowe wykonanie remontu magistral wodociągowych:
- DN 400 metodą „CIPP” lub „Close fit” w ul. Chłopickiego, Zaleskiego, Kielecka, Brodowicza, Olszyny w Krakowie o łącznej długości 1326 m

Kod CPV

45230000-8

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71300000-1 Usługi inżynieryjne
Klasa:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Kategoria:
45231100-6 Ogólne roboty związane z budową rurociągów
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Harmonogram realizacji zamówienia

do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w postaci FormularzaJednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępnepotwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału wpostępowaniu.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie JEDZ składa każdy z Wykonawców.Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniaw zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brakpodstaw wykluczenia.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczeniaz postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń idokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)–c), pkt 14 i 21Ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniana podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy);
3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumieniaw sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazuubiegania się o zamówienia publiczne.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty wymienione w pkt 1)–4) zobowiązanyjest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
6. Wykonawcy zagraniczni składają dokumenty zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawierodz. dokumentów (Dz.U. 2016 p.1126).

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonaniaprzedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał zamówieniaspełniające poniższy warunek
a) co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną polegającą na remoncie lub modernizacji:
Sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi o minimalnej średnicy 500 mm.
O łącznej długości co najmniej 1000 mb metodą „CIPP” lub „close fit”, w miastach o liczbie mieszkańców niemniejszej niż 300 tysięcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminuskładania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ichrodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane zzałączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
2) dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w Ogłoszeniu zostały wykonane należycie tow szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego iprawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
3.) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

2. Wykonawca musi wykazać, że osoby skierowane do wykonania zamówienia, odpowiedzialne za jegorealizację tj. za kierowanie robotami budowlanymi (pełniącymi techniczne funkcje kierownicze na budowie),posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dowykonania zamówienia publicznego. Należy również wskazać zakres wykonywanych przez nie czynności orazinformacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
a) Przedstawiciel Wykonawcy posiadający doświadczenie w zarządzaniu kontraktami/umowami na robotybudowlane, w tym co najmniej jedną inwestycją o równowartości robót bez podatku VAT minimum 2 mln PLNnetto;
b) Kierownik Robót Sanitarnych / Kierownika Budowy posiadający doświadczenie zawodowe w kierowaniupodobnymi robotami budowlanymi, przez które należy rozumieć roboty w zakresie wykonywania sieciwodociągowych, w tym doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy na co najmniej jednej inwestycjio równowartości robót bez podatku VAT minimum 1 mln PLN, posiadający uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeńwodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa wart. 12ust. 2 {z uwzględnieniem art. 104} ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 207,poz. 2016 z późniejszymi zmianami) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osoba spoza terytorium RP, osoba ta musi:
— posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
— posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych ww. branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
— posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w ww. branży budowlanej zgodnie.
Z ustawa z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych.
— spełniać opisane wyżej wymagania dla personelu wykonawcy.
Wszystkie ww. osoby muszą posługiwać się językiem polskim lub w przypadku braku znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zapewnienia tłumacza języka polskiego w celu stałego tłumaczenia w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy. Wymieniony powyżej skład personelu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.
W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyć w/w personelowi niezbędne wsparcie.
I pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.
3.) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego w Ogłoszeniu a także informacjami o zakresie wykonywanych czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:
a) posiada łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000 PLN (słownie:pięćset tysięcy);
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion).
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,sytuacja ekonomiczna lub finansowa oceniana będzie w następujący sposób. Ocena spełnienia warunków określonych w pkt. a) i b) będzie dokonywana łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców.
W trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy posiadania ubezpieczeń odpowiednich do zakresu wykonywanych czynności zgodnie z Klauzulą 18 warunków szczególnych kontraktu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zgodnie z art. 24 aa Ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1.) informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 500 000 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2.) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1 000 000 PLN.

Warunki zmiany umowy

1) opóźnienia w wykonywaniu robót skutkującego przedłużeniem terminu realizacji zamówienia;
2) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem Umowy, jednak bez prawa zlecania ich osobom trzecim
3) zmiany uwarunkowań prawnych, administracyjnych lub technicznych wykonywanego Umowy spowodowanych działaniami osób trzecich lub podmiotów trzecich;
4) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających z opóźnienia w przekazaniu placu budowy,
5) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, brak zgody zarządcy drogi na: zajęcie pasa drogowego lub rozpoczęcie realizacji inwestycji/remontu, pod warunkiem iż powyższa nie wynika
z niedochowania należytej staranności przez Wykonawcę przy realizowaniu Umowy;
6) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków fizycznych, przy czym pod pojęciem „warunki fizyczne” rozumie się zarówno naturalne jak stworzone przez człowieka, oraz inne fizyczne przeszkody i skażenia, które Wykonawca napotka na terenie budowy w trakcie wykonywania robót, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi
i hydrologicznymi których Wykonawca nie mógł przewidzieć na postawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej lub odpowiednio w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, ale z wyłączeniem warunków klimatycznych;
7) zmian będących następstwem poleceń Zamawiającego związanych z wykryciem przez Wykonawcę na terenie budowy: wykopaliska, monet, przedmiotów wartościowych lub starożytnych, konstrukcji i innych przedmiotów interesujących z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego;
8) zmian będących następstwem wystąpienia Siły Wyższej lub wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych. Siła Wyższa" oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność:
(a) na którą Strona nie ma wpływu,
(b) przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy,
(c) której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz
(d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę.
Siła Wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej
(i) wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działanie nieprzyjaciół zewnętrznych,
(ii) bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę domową,
(iii) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż Personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców,
(iv) amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę, oraz
(v) katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub działania wulkaniczne, lub inne podobne w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki wymienione powyżej wymienione wyżej w pkt. 7 ppkt (a) do (d)
9) zmiany części zamówienia planowanej do powierzenia Podwykonawcom
(w stosunku do części wskazanych w Ofercie), zmiany zakresu robót planowanych do powierzenia Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia;
10) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych i technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego lub z innych okoliczności w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, pozycji, wymiarów
i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części prac objętych Umową );
11) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub PFU warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy;
12) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub PFU warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy;
13) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;
14) konieczności wykonania robót zamiennych; 15) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub PFU lub w robotach, które nie były możliwe do przewidzenia przez złożeniem ofert przez profesjonalnego i doświadczonego Wykonawcę; 16) warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie zamówienia w technologii będącej przedmiotem oferty Wykonawcy – dla renowacji sieci wodociągowej zgodnie z zaleceniami producenta wykonawca może przerwać prace przy temperaturze 5ºC.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1.1.) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), pkt 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy)
1.3.) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.4.) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (pkt.9.3 niniejszego IDW), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
1.) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy co najmniej na kwotę 500.000 zł. w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
2.) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1.000.000 zł. ,
3.) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
4.) dowody określające czy roboty budowlane, o których mowa w pkt 9.3.3.1.) zostały wykonane należycie, to w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
5.) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku postawionego przez Zamawiającego w pkt. 9.3 ppkt 3.2) IDW, a także informacjami o zakresie wykonywanych czynności i o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 cena

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).
Na podstawie art. 133 ust. 4 Ustawy wykluczeniu nie podlega wykonawca w przypadku,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę
w sytuacji wskazanej w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, czyli: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Senatorska 1

30-106 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 62-03-325

Fax

12 42-42-335

NIP

6750000065

Tytuł projektu

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0181/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

12 stycznia 2018 r.
Preuss Pipe Rehabilitation Polska Sp. z o.o., adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Leśna 1, netto: 2 768 637,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 00/100), brutto z należnym podatkiem od towarów i usług VAT: 3 405 423,51 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 51/100), zawierającą 60-miesięczny okres gwarancji.
Liczba wyświetleń: 295