Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

Numer ogłoszenia

1073879

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1/ W ZAŁĄCZNIKU PN. "ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1" NASTĄPIŁA OMYŁKA PISARSKA W POLU "KRYTERIA OCENIAJĄCE". BŁĘDNA TREŚĆ: "36 lub poniżej".
PRAWIDŁOWA TREŚĆ: "poniżej 36 miesięcy".
ZMIANA NIE WPŁYWA NA WYDŁUŻENIE TERMINU NA SKŁADANIE OFERT. ZOSTAŁA OGŁOSZONA: 07.12.2017 R.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
UNI-AGRO SĘKOWA SP. Z O. O.
ul. Pilotów 2d/21
31-462 Kraków

FORMA ZŁOŻENIA OFERT:
- Oferta powinna zostać złożona osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres wskazany powyżej lub mailem na adres: uniagro@wp.pl
- W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „OFERTA do Zapytania ofertowego numer 1 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”
- Ofertę pisemną należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią/nazwą Wykonawcy, adresem zamawiającego oraz dopiskiem „OFERTA do Zapytania ofertowego numer 1 Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”,
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami zapytania ofertowego oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorami.
- Termin związania z ofertą: do 30.09.2018 r.
- Oferta musi być podpisana przez Oferenta (wskazane, by była również opieczętowana) lub przez osobę(y) uprawnioną(e) oraz oznaczona co do nazwy i adresu Oferenta np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową.

PRZEZ OSOBĘ(Y) UPRAWNIONĄ(E) NALEŻY ROZUMIEĆ ODPOWIEDNIO:
- osobę(y), która(e) zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowym i oraz odpowiednimi przepisami jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, w obrocie gospodarczym;
- pełnomocnika lub pełnomocników Oferenta, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o której (ych) mowa powyżej. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.
- pełnomocnika ustanowionego przez Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) musi zostać załączona do oferty.

POPRZEZ PODPIS OFERENTA ROZUMIE SIĘ:
- pełne, czytelne imię i nazwisko osoby upoważnionej wraz z pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową);
- podpis nieczytelny osoby upoważnionej wraz z pieczątką imienną i pieczątką firmową (jeśli przedsiębiorstwo posługuje się pieczątką firmową).

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1/ Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert). Dotyczy osób prawnych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
2/ Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

uniagro@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olena Bibierova, Tel. 537 771 230, Mail: uniagro@wp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537 771 230

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MINIMALNE ELEMENTY:
1. wymiana pokrycia dachowego – 650 m2, w tym roboty rozbiórkowe, wygrodzenie terenu rozbiórki, wywóz gruzu, podbitka 650 m2:
2. Wymiana posadzek (450 m2), w tym roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, warstwa piasku pod posadzkę gr. 15 cm, 450 m2, podłoże z chudego betonu, izolacje i posadzka:
3. Wymiana okien – 24 szt., w tym roboty rozbiórkowe, demontaż starych okien i montaż i zakup nowych:
4. Wymiana drzwi zewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, nabycie i montaż drzwi zewnętrznych – 4 szt.:
5. Nabycie i montaż okien dachowych (10 szt.):
6. Naprawa pokrycia stropu – 450 m2, w tym wyrównanie posadzki, pokrycie warstwą ochronną, nabycie i montaż posadzki:
7. Ocieplenie budynku, renowacja i wewnętrzne ocieplenie ścian szczytowych oraz połaci dachowej, kominy klinkierowe:
8. Wykonanie wystroju wnętrza, w tym wykończenie podłogi, wykończenie i pokrycie ścian, dekoracja wnętrz:
9. Schody, w tym nabycie, montaż, wyłożenie schodów płytkami, nabycie i montaż balustrady, antresoli, schodów zewnętrznych z podestami:
10. Instalacja wodno-kanalizacyjna dla 6 toalet, pomieszczeń kuchennych i części socjalnej, w tym roboty przygotowawcze, instalacja gazowa (kocioł i kuchenki gazowych), biały montaż:
11. Instalacja elektryczna, w tym roboty przygotowawcze, nabycie i montaż instalacji, elektrycznych, ogrzewania słonecznego, klimatyzacji:
12. Instalacja wentylacyjna, w tym roboty przygotowawcze, nabycie i montaż instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem ciepła:
13. Pomieszczenia socjalne – przebudowa zgodnie z projektem budowlanym:
14. Prace porządkowe:
15. Budowa parkingu, ścieżek spacerowych:
16. Oświetlenie parkowe:
17. Ogrodzenie z ławą betonową, podmurka:
18. OGRODZENIE – PODMURÓWKA I SŁUPKI (1 KMPL), W TYM:
19. Ogrodzenie śmietnika, w tym zakup pojemników (1 KMPL):
20. Nabycie i montaż bramy otwieranej zdalnie (1 szt.):
21. ELEMENTY NIEKWALIFIKOWANE OBJĘTE ZAPYTANIEM OFERTOWYM:
• pomieszczenia administracyjne zgodnie z projektem budowlanym (warstwa pisaku pod posadzkę; podłoże z chudego betonu, izolacje i posadzka; posadzka na pł. żelbetowej z izolacją; posadzki z płytek gresowych; ocieplenie ścian; sufit nad salą; tynki gipsowe)
• przebudowa drogi dojazdowej zgodnie z projektem budowlanym.
Elementy niekwalifikowane, muszą być wycenione osobno. W trakcie realizacji projektu prosimy o wystawienie osobnych FV na te elementy.
Przeprowadzane prace muszą być zgodne z projektem budowlanym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania. zasadą zrównoważonego rozwoju i przewidywać prace związane z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych. W tym: Ułatwienia pozwalające na dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych: drzwi bezprogowe; rampa przed głównym wejściem do obiektu; toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW, SZERSZY OPIS ZAWIERAJĄ ZAŁĄCZNIKI.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Działka ewidencyjna nr 173/8, jednostka ewidencyjna Sękowa: 120509_2, obręb: Sękowa 0012; adres: Sękowa 14; poczta 38-307 Sękowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przebudowa budynku wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: wodociągowej i elektrycznej oraz budową instalacji wewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, centralnego ogrzewania, gazowej na działce ewidencyjnej nr 173/8, jednostka ewidencyjna Sękowa: 120509_2, obręb: Sękowa 0012.

Przedmiot zamówienia

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MINIMALNE ELEMENTY:
1. wymiana pokrycia dachowego – 650 m2, w tym roboty rozbiórkowe, wygrodzenie terenu rozbiórki, wywóz gruzu, podbitka 650 m2:
2. Wymiana posadzek (450 m2), w tym roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu, warstwa piasku pod posadzkę gr. 15 cm, 450 m2, podłoże z chudego betonu, izolacje i posadzka:
3. Wymiana okien – 24 szt., w tym roboty rozbiórkowe, demontaż starych okien i montaż i zakup nowych:
4. Wymiana drzwi zewnętrznych, w tym roboty rozbiórkowe, nabycie i montaż drzwi zewnętrznych – 4 szt.:
5. Nabycie i montaż okien dachowych (10 szt.):
6. Naprawa pokrycia stropu – 450 m2, w tym wyrównanie posadzki, pokrycie warstwą ochronną, nabycie i montaż posadzki:
7. Ocieplenie budynku, renowacja i wewnętrzne ocieplenie ścian szczytowych oraz połaci dachowej, kominy klinkierowe:
8. Wykonanie wystroju wnętrza, w tym wykończenie podłogi, wykończenie i pokrycie ścian, dekoracja wnętrz:
9. Schody, w tym nabycie, montaż, wyłożenie schodów płytkami, nabycie i montaż balustrady, antresoli, schodów zewnętrznych z podestami:
10. Instalacja wodno-kanalizacyjna dla 6 toalet, pomieszczeń kuchennych i części socjalnej, w tym roboty przygotowawcze, instalacja gazowa (kocioł i kuchenki gazowych), biały montaż:
11. Instalacja elektryczna, w tym roboty przygotowawcze, nabycie i montaż instalacji, elektrycznych, ogrzewania słonecznego, klimatyzacji:
12. Instalacja wentylacyjna, w tym roboty przygotowawcze, nabycie i montaż instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperatorem ciepła:
13. Pomieszczenia socjalne – przebudowa zgodnie z projektem budowlanym:
14. Prace porządkowe:
15. Budowa parkingu, ścieżek spacerowych:
16. Oświetlenie parkowe:
17. Ogrodzenie z ławą betonową, podmurka:
18. OGRODZENIE – PODMURÓWKA I SŁUPKI (1 KMPL), W TYM:
19. Ogrodzenie śmietnika, w tym zakup pojemników (1 KMPL):
20. Nabycie i montaż bramy otwieranej zdalnie (1 szt.):
21. ELEMENTY NIEKWALIFIKOWANE OBJĘTE ZAPYTANIEM OFERTOWYM:
• pomieszczenia administracyjne zgodnie z projektem budowlanym (warstwa pisaku pod posadzkę; podłoże z chudego betonu, izolacje i posadzka; posadzka na pł. żelbetowej z izolacją; posadzki z płytek gresowych; ocieplenie ścian; sufit nad salą; tynki gipsowe)
• przebudowa drogi dojazdowej zgodnie z projektem budowlanym.
Elementy niekwalifikowane, muszą być wycenione osobno. W trakcie realizacji projektu prosimy o wystawienie osobnych FV na te elementy.

Przeprowadzane prace muszą być zgodne z projektem budowlanym, będącym załącznikiem do niniejszego zapytania. zasadą zrównoważonego rozwoju i przewidywać prace związane z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych. W tym: Ułatwienia pozwalające na dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych: drzwi bezprogowe; rampa przed głównym wejściem do obiektu; toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW, SZERSZY OPIS ZAWIERAJĄ ZAŁĄCZNIKI.

UWAGA! JAKO, ŻE ŁĄCZNA POJEMNOŚĆ WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI, W RAMACH JEDNEGO OGŁOSZENIA, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 20 MB, PONIŻEJ PODAJEMY LINKI, POD KTÓRYMI MOŻNA POBRAĆ POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA:

Załącznik 05. Projekt budowlany:
https://drive.google.com/file/d/1F4FgU_vd5P8ldYWrzjVG0ivbqOBb42Vk/view

Załącznik 06. Projekt wykonawczy:
https://drive.google.com/file/d/1bd5MG1eRYmLKVXFzqjDZPBhXhuU2QcJB/view

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW Z OTWORZENIEM/ DOSTĘPEM DO WW. DOKUMENTÓW, PROSIMY O ZGŁOSZENIE PROBLEMU OSOBIE WYZNACZONEJ DO KONTAKTU W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie: w dniu następnym po dniu podpisania Umowy z Wykonawcą.
Przedmiot zamówienia musi być wykonany najpóźniej do 30.06.2018 r.
Oferty z późniejszym terminem realizacji zostaną odrzucone. Sposób weryfikacji: termin podany na ofercie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy. Wykonawca musi wykazać, że kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Sposób udokumentowania: weryfikacja na podstawie:

1. oświadczenia oferenta (Załącznik 02) oraz

2. decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane osoby wyznaczonej na kierownika budowy oraz;

3. Potwierdzenie/potwierdzenia opłacania składek we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego na osobę wyznaczoną na kierownika budowy oraz;

Uznane zostanie potwierdzenie zapłaty składek:
-potwierdzenie przelewu/wydruk z rachunku bankowego z adnotacją banku, że nie wymaga pieczęci ani podpisu (art. 7 Ustawy Prawo Bankowe, Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami) lub z pieczęcią banku;
-potwierdzenie przelewu składki z pieczęcią pocztową;
-podpisane zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego, że osoba/osoby wskazana/e w ofercie do pełnienia nadzoru autorskiego ma/mają opłacone składki i nie została/nie zostały wykreślona/wykreślone z listy członków izby.
Dokumenty muszą być aktualne na moment złożenia oferty, tj. nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

4. Ważne ubezpieczenie/ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków wymagane dla członków właściwej izby samorządu zawodowego - oferent ma się posłużyć ważną polisą. Dokumenty muszą być aktualne na moment złożenia oferty, tj. nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Dokument ma dotyczyć osoby wskazanej jako kierownik budowy.
NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW DOPUSZCZAJĄCYCH JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM OFERTY. OFERTA NIESPEŁNIAJĄCA WARUNKÓW DOPUSZCZAJĄCYCH NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WERYFIKACJI PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH PRZEZ OFERENTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

Dodatkowe warunki

[1] W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób udokumentowania: weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta (Załącznik 01).

[2] Udzielanie minimum 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego.
Minimalny okres gwarancji udzielony Zamawiającemu, musi wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót (bez zastrzeżeń). W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
Sposób udokumentowania: okres gwarancji w miesiącach podany na ofercie.

NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW DOPUSZCZAJĄCYCH JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM OFERTY. OFERTA NIESPEŁNIAJĄCA WARUNKÓW DOPUSZCZAJĄCYCH NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WERYFIKACJI PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH PRZEZ OFERENTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie istotnych zmian postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe jest jedynie w zakresie:
- terminu realizacji (możliwy skutek: wydłużenie terminu zakończenia robót),
-modyfikacji harmonogramu prac (możliwy skutek: przestawienie kolejności wykonywanych robót, zmiana czasu trwania poszczególnych robót),
zmiany te są możliwe w przypadku wystąpienia dużych opadów atmosferycznych, rozumianych jako opady deszczu po 10cm3 dziennie przez okres trzech dni; skutki: przemoczenie konstrukcji budowlanej, występowanie na trenie placu budowy kaluż z wodą; opady śniegu, tworzące pokrywę grubością 5 cm; skutki: pokrywa śniegu grubością 5 cm oraz silnych wiatrów o prędkości powyżej 30 km/godz; skutki: ograniczenie możliwości pracy przy konstrukcjach budowlanych z uwagi na przepisy BHP. Zmiany wykonania zamówienia mogą być wydłużone o okres trwania przeszkody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1- Formularz ofertowy;
2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - zgodnie ze wzorem;
3- Oświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy o posiadaniu niezbędnych uprawnień do sprawowania ww. funkcji nad projektem wskazanym w pozwoleniu na budowę (DECYZJA NR 646/2016) dla UNI-AGRO SĘKOWA SP. Z O. 0., 38-307 Sękowa 14 -zgodnie ze wzorem;
4- Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy - jeśli dotyczy;
5- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy;
6- Ważna decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane osoby wyznaczonej na kierownika budowy;
7- Potwierdzenie/potwierdzenia opłacania składek we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego na osobę wyznaczoną na kierownika budowy;
8- Ważne ubezpieczenie/ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wymagane dla członków właściwej izby samorządu zawodowego na osobę wyznaczoną na kierownika budowy;
9- Dokumenty potwierdzające równoważność parametrów - jeśli dotyczy;
Oferent może przedstawić dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunkiem oceny oferty pod kątem kryteriów jest spełnienie kryteriów dopuszczających i zgodność z przedmiotem zapytania.

KRYTERIA OCENY OFERT:
a) CENA - ocenie podlega cena całkowita netto (70,00%).
Cena przestawiona w ofercie musi zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
b) OKRES GWARANCJI – ocenie podlega podany okres gwarancyjny w miesiącach - podany na ofercie (30,00%).

SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
a) CENA
P = (najniższa oferowana cena netto/cena netto oferty badanej) x 70,00

W przypadku złożenia oferty w walucie obcej kwota zostanie przeliczona na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wyboru wykonawcy.

Sposób udokumentowania: cena netto podana na ofercie.

b) OKRES GWARANCJI
Oferta będzie oceniana w następujący sposób:

1/ Okres gwarancji w miesiącach: poniżej 36 miesięcy; Liczba przyznanych punktów (P): oferta niezgodna z zapytaniem

UWAGA! W ZAŁĄCZNIKU PN. "ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1" NASTĄPIŁA OMYŁKA PISARSKA W RAMACH WW. PODPUNKTU. BŁĘDNA TREŚĆ: "36 lub poniżej". PRAWIDŁOWA TREŚĆ: "poniżej 36 miesięcy".
INFORMUJEMY, ŻE DEKLARACJA GWARANCJI UDZIELONEJ NA OKRES 36 MIESIĘCY POWODUJE W TYM ZAKRESIE ZGODNOŚĆ OFERTY Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM I OTRZYMANIE: 0,00 PKT.

2/ Okres gwarancji w miesiącach: 37-48; Liczba przyznanych punktów (P): 15,00

3/ Okres gwarancji w miesiącach: 49-60 lub poniżej; Liczba przyznanych punktów (P): 20,00

4/ Okres gwarancji w miesiącach: 61 i więcej; Liczba przyznanych punktów (P): 30,00

Sposób udokumentowania: okres gwarancji w miesiącach podany na ofercie.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród otrzymanych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Legenda:
P – punktowa wartość oferty

Najkorzystniejszą ofertą jest ta, która otrzyma największą liczbę punktów. Przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt. Oferta maksymalnie może uzyskać 100,00 pkt.

Punktacja będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała informacji pozwalających na jej ocenę, otrzyma w danym kryterium 0,00 pkt.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone, jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu.

Wykluczenia

KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE:
[1] W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:-
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób udokumentowania: weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta (Załącznik 01).

[2] Udzielanie minimum 36 miesięcznego okresu gwarancyjnego.
Minimalny okres gwarancji udzielony Zamawiającemu, musi wynosi 36 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót (bez zastrzeżeń). W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
Sposób udokumentowania: okres gwarancji w miesiącach podany na ofercie.

[3] Wykonawca zobowiązany jest zapewnić objęcie kierownictwa budowy. Wykonawca musi wykazać, że kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Sposób udokumentowania: weryfikacja na podstawie:
1. oświadczenia oferenta (Załącznik 02) oraz
2. decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane osoby wyznaczonej na kierownika budowy oraz;
3. Potwierdzenie/potwierdzenia opłacania składek we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego na osobę wyznaczoną na kierownika budowy oraz;

Uznane zostanie potwierdzenie zapłaty składek:
-potwierdzenie przelewu/wydruk z rachunku bankowego z adnotacją banku, że nie wymaga pieczęci ani podpisu (art. 7 Ustawy Prawo Bankowe, Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z późniejszymi zmianami) lub z pieczęcią banku;
-potwierdzenie przelewu składki z pieczęcią pocztową;
-podpisane zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego, że osoba/osoby wskazana/e w ofercie do pełnienia nadzoru autorskiego ma/mają opłacone składki i nie została/nie zostały wykreślona/wykreślone z listy członków izby.
Dokumenty muszą być aktualne na moment złożenia oferty, tj. nie mogą być starsze niż 3 miesiące.

4. Ważne ubezpieczenie/ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków wymagane dla członków właściwej izby samorządu zawodowego - oferent ma się posłużyć ważną polisą. Dokumenty muszą być aktualne na moment złożenia oferty, tj. nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Dokument ma dotyczyć osoby wskazanej jako kierownik budowy.

NIESPEŁNIENIE WARUNKÓW DOPUSZCZAJĄCYCH JEST JEDNOZNACZNE Z ODRZUCENIEM OFERTY. OFERTA NIESPEŁNIAJĄCA WARUNKÓW DOPUSZCZAJĄCYCH NIE PODLEGA DALSZEJ OCENIE.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WERYFIKACJI PRAWDZIWOŚCI ZŁOŻONYCH PRZEZ OFERENTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNI-AGRO SĘKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

38-307 Sękowa

małopolskie , gorlicki

Numer telefonu

48537771230

NIP

7381003357

Tytuł projektu

Adaptacja budynku na działce 173/8 w Sękowej na Regionalną Izbę pamięci kulinarnej

Numer projektu

RPMP.06.03.01-12-0463/16-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizację projektu obejmujące działania niniejszym zapytaniem. Tytuł projektu: „Adaptacja budynku na działce 173/8 w Sękowej na Regionalną Izbę pamięci kulinarnej”. Numer projektu: RPMP.06.03.01-12-0463/16-00. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania w ramach zadania wynikający z Umowy o dofinansowanie: 55,00 % wydatków kwalifikowanych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca - RODENST Sp. z o.o., os. Piastów 1d/2, 31-623 Kraków;
data wpływu oferty - 12.01.2018 r.;
cena netto oferty - 2 897 408,03 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiem złotych 03/100)
Liczba wyświetleń: 374