Strona główna
Logo unii europejskiej

na zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1073851

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Eko Export Spółka Akcyjna, ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko - Biała
oraz opisane:
Oferta na „zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer” Znak 6/2017

Dopuszcza się złożenie oferty droga mailową. W takim przypadku oferent powinien przesłać ofertę w wymaganym terminie, na adres:
barbara.tatara@ekoexport.pl
Oferta na „zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer” Znak 6/2017

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

barbara.tatara@ekoexport.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Tatara

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

33 819 62 89

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer, w skład której wchodzą następujące części:
CZĘŚĆ nr 1: Wytrząsarka laboratoryjna- 1szt. (do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich: mikrosfer, piasków, kruszyw itp.
CZĘŚĆ nr 2: Zabudowa pod wytrząsarkę laboratoryjną – 1szt. (do zapewnienia stabilności pracy wytrząsarki i odczytu wyników)
CZĘŚĆ nr 3: Zestaw sit – 1 zestaw (do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich: mikrosfer, piasków, kruszyw itp.)
CZĘŚĆ nr 4: Klimatyzator z funkcją osuszania powietrza – 1szt. (do zapewnienia stabilności warunków powietrza (osuszanie powietrza) podczas wykonywanych badań)
CZĘŚĆ nr 5: Pojemnik na próbki – 1szt. (kolekcjonowanie oraz przechowywanie badanych próbek materiałów)
CZĘŚĆ nr 6: Analizator wielkości i kształtu cząstek- 1szt. (do pomiaru w warunkach laboratoryjnych kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych. Do pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0,5 do 600µm. Do pomiaru wielkości cząstek niesklejających się od 2 do 2000µm (opcja). Do pomiaru granulacji - zgodność z analizą sitową. Do oznaczania powierzchni właściwej badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren))
CZĘŚĆ nr 7: Wagosuszarka – 1szt. (do oznaczania wilgotności materiałów sypkich)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko - Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Przedmiot zamówienia

zakup aparatury badawczej (finansowanej leasingiem operacyjnym) niezbędnej do opracowania innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer, w skład której wchodzą następujące części:
CZĘŚĆ nr 1: Wytrząsarka laboratoryjna-1szt. (do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich: mikrosfer, piasków, kruszyw itp.):
Specyfikacja techniczna:
- Średnica robocza sita 93-225mm,
- Wysokość robocza sita 25 lub 50mm,
- Masa próbki /0 - 1500g,
- Ruch pionowo-skrętny,
- Amplituda (drgania pionowo-skrętne) 0-2,5mm,
- Częstotliwość drgań-stała 50Hz,
- Czas pracy - nastawny 0-60min.
KOD CPV 38436000-0 wytrząsarki i akcesoria

CZĘŚĆ nr 2: Zabudowa pod wytrząsarkę laboratoryjną – 1szt. (do zapewnienia stabilności pracy wytrząsarki i odczytu wyników):
Specyfikacja techniczna:
Wykonanie i montaż zabudowy pod wytrząsarkę laboratoryjną:
-Szafka o wym. szer. 80 cm x wys. 82 cm x gł. 60 cm z dwoma szufladami i blatem wzmocnionym,
-Półka wisząca na wagę mocowana do ściany.
KOD CPV 38436000-0 wytrząsarki i akcesoria

CZĘŚĆ nr 3: Zestaw sit –1 zestaw (do oznaczania składu ziarnowego materiałów sypkich: mikrosfer, piasków, kruszyw itp.):
Specyfikacja techniczna:
- sita laboratoryjne z nierdzewnej siatki tkanej zgodne z PN-ISO 3310-1/ASTM E11
w obudowie z tworzywa sztucznego.
KOD CPV 38436000-0 wytrząsarki i akcesoria

CZĘŚĆ nr 4: Klimatyzator z funkcją osuszania powietrza–1szt. (do zapewnienia stabilności warunków powietrza (osuszanie powietrza) podczas wykonywanych badań):
Specyfikacja techniczna:
- hałas max. do 40dB,
- wymienny filtr,
- moc do 8kW,
- regulowany poziom wilgotności.
KOD CPV 39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

CZĘŚĆ nr 5: Pojemnik na próbki – 1szt. (kolekcjonowanie oraz przechowywanie badanych próbek materiałów):
Specyfikacja techniczna:
- materiał ścian: tworzywo lub metal,
- wykonanie dna: pełne,
- wykonanie ścian: pełne, max. wysokość: 1200mm, max. szerokość 1500mm, min. głębokość 450mm, min. pojemność 120l, max. pojemność 500l,
- uchwyt na worki,
- możliwość otwarcia przednich drzwi w celu wymiany worków
- pokrywa otwierana.
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

CZĘŚĆ nr 6: Analizator wielkości i kształtu cząstek- 1szt. (do pomiaru w warunkach laboratoryjnych kształtu oraz rozkładu wymiarów cząstek stałych w powietrzu niezależnie od ich właściwości fizycznych i chemicznych. Do pomiaru wielkości cząstek wilgotnych i sklejających się od 0,5 do 600µm. Do pomiaru wielkości cząstek niesklejających się od 2 do 2000µm (opcja). Do pomiaru granulacji - zgodność
z analizą sitową. Do oznaczania powierzchni właściwej badanych substancji (przy znanym stopniu porowatości ziaren)):
Specyfikacja techniczna:
- określenie wielkości i kształtu mikrosfer w zakresie od 1 do 2000 mikrometrów, przyrząd wyposażony w przetwornik analogowo-cyfrowy 12MHz z rozdzielczości 12 bit, pomiar na min 250 równych klas wymiarowych, pomiar w powietrzu, precyzyjny układ dozowania, pomiar zgodny z analizą na sitach mechanicznych, współpraca
z programem Zamawiającego w zakresie importu i exportu danych, system automatycznej rejestracji wyników pomiarów.
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

CZĘŚĆ nr 7: Wagosuszarka – 1szt. (do oznaczania wilgotności materiałów sypkich):
Specyfikacja techniczna:
- max. masa naważki: 35 g, wzorcowanie i wzorzec (odważnik 30g), dokładność odczytu (systemu wagowego): 1 mg, dokładność odczytu wyniku: 0,01 %, powtarzalność dla próbek od 1 g: 0,2 %, powtarzalność dla próbek od 5 g: 0,05 %, wyświetlany wynik : wilgotność - w „%”, substancja sucha - w „%”, proporcja w „ %”, pozostałość masy - w „g”, adiustacja zewnętrzna (odważnik 30g), zakres temperatury: 40 - 160oC, ustawianie temperatury co 1 stopień, pamięć dla 1 programu, kryterium zakończenia procesu: automatyczny, czasowy 0,1-99 min, interface RS 232C, protokół zgodny z ISO/GLP, napięcie: 230V +15%, -20%.
KOD CPV 38500000-0 aparatura kontrolna i badawcza

Kod CPV

38500000-0

Nazwa kodu CPV

Aparatura kontrolna i badawcza

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce realizacji przedmiotu postępowania:
CZĘŚĆ 1: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r.
CZĘŚĆ 2: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r.
CZĘŚĆ 3: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r.
CZĘŚĆ 4: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r.
CZĘŚĆ 5: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r.
CZĘŚĆ 6: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r.
CZĘŚĆ 7: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: 43-382 Bielsko – Biała, ul. Strażacka 81

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2.Wszelkie zmiany do umowy będą wprowadzone w formie pisemnego aneksu do umowy.
3.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy o dofinansowanie, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia, zmian wynikających z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybierając ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami (w zakresie każdej z części):
Kryterium nr 1: Cena – waga kryterium 60 %;
Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na przedmiot zamówienia – waga kryterium 40%.

Zasady oceny kryteriów – opis sposobu obliczania punktacji:
Kryterium nr 1: Cena – według następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena oferty
Ilość punktów = --------------------------------------------------------------- x waga kryterium
cena zaoferowana w badanej ofercie

1. W przypadku oferty wyrażonej w walucie obcej do przeliczenia zostanie zastosowany kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień sporządzenia protokołu z wyboru ofert.
2. Do oceny przyjmuje się cenę oferty netto (bez podatku VAT) – w danej części.
3. Cena musi uwzględniać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane
z transgranicznym nabywaniem towarów i usług, w tym tj. akcyza, cło lub równoważne.
4. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.


Kryterium nr 2: Okres Gwarancji na przedmiot zamówienia – według następującego wzoru:

okres udzielonej gwarancji w ofercie
Ilość punktów = ------------------------------------------------------------------ x waga kryterium
najdłuższy okres udzielonej gwarancji

1. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia musi być podany liczbowo
w miesiącach i nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 5 lat (wskazanie dłuższego niż 5-letniego okresu gwarancji nie będzie dodatkowo punktowane) licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego bez uwag. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat Wykonawca uzyska maksymalną liczę punków w zakresie wskazanego kryterium nr 2, z zastrzeżeniem, że dla oceny pozostałych ofert, w zakresie kryterium nr 2 –zgodnie z wzorem opisanym powyżej – Zmawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 5 lat.
2. Oferowana gwarancja musi obejmować wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca nie obejmie gwarancją wszystkich elementów przedmiotu zamówienia otrzyma 0 pkt. w ramach kryterium.
3. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy, oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
4. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji na przedmiot zamówienia otrzyma największą ilość punktów (z zastrzeżeniem pkt. 1. niniejszego kryterium), pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.
5. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).
Opis zawarto w zapytaniu ofertowym, rozdział 2 pkt. 9

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1.który nie spełni warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 1 rozdziału 2 zapytania ofertowego,
2.Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3.pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Strażacka 81

43-382 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

Numer telefonu

664 760 009

NIP

5471865541

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0247/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na CZĘŚĆ nr 1 - Wytrząsarka laboratoryjna:
Firma Multiserw - Morek Jan Morek, Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica
Data wpłynięcia oferty: 13.12.2017r.
Cena netto: 3 343,65 PLN

Na CZĘŚĆ nr 2 - Zabudowa pod wytrząsarkę laboratoryjną:
DREW-MAT Rusek Mateusz, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Słupska 15
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2017r.
Cena netto: 1 057,00 PLN

Na CZĘŚĆ nr 3 - Zestaw sit:
Firma Multiserw - Morek Jan Morek, Marcyporęba 36, 34-114 Brzeźnica
Data wpłynięcia oferty: 13.12.2017r.
Cena netto: 3 845,60 PLN

Na CZĘŚĆ nr 4 - Klimatyzator z funkcją osuszania:
P.P.H.U. MIRTEX Mirosław Sumara, ul. Grunwaldzka 41, 43-300 Bielsko Biała
Data wpłynięcia oferty: 13.12.2017r.
Cena netto: 19 100,00 PLN

Na CZĘŚĆ nr 5 - Pojemnik na próbki:
JOTKEL sp. z o.o. spk, Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn
Data wpłynięcia oferty: 13.12.2017r.
Cena netto: 850,00 PLN

Na CZĘŚĆ nr 6 - Analizator:
KAMIKA INSTRUMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Strawczyńska 16, 01-473 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 08.12.2017r.
Cena netto: 199 000,00 PLN

Na CZĘŚĆ nr 7 - Wagosuszarka:
SARTORIUS POLAND Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2017r.
Cena netto: 5 975,00 PLN
Liczba wyświetleń: 758