Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie kursów j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i przygotowujących do egzaminów certyfikujących LCCI English for Tourism (EFT) Level 2 i English for Business (EFB) Level 2 dla studentów kierunków Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1073789

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godziny 9:00 drogą elektroniczną na adres ktul@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 17/2017/K090” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315.
2. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ktul@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Tul

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(58) 522-75-08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i przygotowujących do egzaminów certyfikujących LCCI English for Tourism (EFT) Level 2 i English for Business (EFB) Level 2 dla studentów kierunków Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów j. angielskiego na poziomie min. B2 biegłości językowej wg Rady Europy i przygotowujących do egzaminów certyfikujących LCCI English for Tourism (EFT) Level 2 i English for Business (EFB) Level 2 dla studentów kierunków Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość.

Przedmiot zamówienia

Minimalny zakres tematyki kursu przygotowującego do egzaminu English for Tourism:

- Level 2 Book-keeping and Accounts - Accounts Assistant
- Level 2 Marketing - Marketing Assistant
- Level 2 Contact Centre Skills - Contact Centre Operator
- Level 2 Cost Accounting - Accounts Assistant
- Level 2 Business Statistics - Administration Assistant

Minimalny zakres tematyki kursu przygotowującego do egzaminu English for Business:

This qualification is intended for candidates who are able to communicate in a familiar business situation effectively and with only minimal assistance or supervision. This should be the target level for people whose work involves them in extensive contact with overseas colleagues, customers or counterparts, eg line managers, technical or research personnel, senior administrators, etc.

People at this level can:
· understand and interpret key, work-related information, eg handling customer enquiries
· understand and write standard business correspondence and reports
· give more complex instructions and explanations and explain ideas
· participate in routine interviews
· participate more fully in business meetings and discussions
· make more complex formulaic presentations on familiar topics2

Syllabus Topics for Written Exam Papers:
1. business letters
2. company leaflets
3. business reports
4. business-related articles
5. lists and/or structured notes
6. memos
7. company notices

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie do około trzech miesięcy, preferowany termin od 18.12.2017 r. do 28.02.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Oferenci posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• Posiadają wykształcenie minimum średnie i certyfikaty uprawniające do nauczania jęz. angielskiego lub posiadają wykształcenie wyższe z zakresu filologii angielskiej lub zapewnią prowadzenie kursu przez osobę-trenera spełniającego te warunki,
• Posiadają uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie kursu (jeśli dotyczy) lub zapewnią prowadzenie kursu przez osobę-trenera spełniającego te warunki
• Posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z tematu, którego dotyczy kurs lub zapewnią prowadzenie kursu przez osobę-trenera spełniającego te warunki,

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonej dokumentacji, w tym: oświadczeń, CV trenera, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ww. certyfikatów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Oferentów powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np.: noclegi, koszty podróży, materiały szkoleniowe, itp.).
b) Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (Załącznik nr 1).
c) Oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera (Załącznik nr 1).
d) Życiorys zawodowy trenera (CV) obrazujący wymogi zawarte w pkt. IV.
e) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatów posiadanych przez trenera lub dyplomu ukończenia przez trenera szkoły wyższej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
K 1 - Cena ofertowa brutto 80
K 2 - Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs 20


K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga P C – otrzymane punkty
P C = C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
 doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta/trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa:Prestige Lingua Joanna Gabryś-Trybała
Adres:Gdańsk WRZESZCZ, ul. Grażyny 10/2
Data wpłynięcia:15.12.2017r.
Cena oferty: 7 200,00PLN
Liczba wyświetleń: 250