Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i budowa kraty wstępnej na istniejącym kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2018

Numer ogłoszenia

1073782

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 09.01.2018 r. do godz. 10:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice
ul. Wandy 6

Oferta w postępowaniu na:
„Zaprojektowanie i budowa kraty wstępnej na istniejącym kanale dopływowym na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach”
nr referencyjny:
KIWK/TOt/51/I/2017/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.45_KRATA_WSTĘPNA_OŚ_PODLESIE
Nie otwierać przed dniem: 09.01.2018 r. godzina 10:15

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Januszewska, Michał Kuszka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 32 350 00 75

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawa urządzeń. W ramach umowy należy zaprojektować oraz wykonać komorę do posadowienia kraty rzadkiej wraz z zabudową urządzenia oraz wyposażeniem dodatkowym: oświetlenia, stopni złazowych i podestów.
2. Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje:
a) budowę żelbetowej monolitycznej dwudzielnej komory na kanale doprowadzającym ścieki,
b) wyposażenie komory w oświetlenie,
c) zabudowę zastawek na wlocie i wylocie z każdego kanału komory,
d) posadowienie kraty wstępnej rzadkiej oczyszczanej mechanicznie wraz z zapewnieniem odbioru skratek do mobilnych kontenerów,
e) podłączenie sterowania kratą do systemu SCADA,
f) budowę ciągu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym i tacą ociekową dla samochodów asenizacynych.

Po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym m.in. usunąć wszystkie powstałe odpady i odtworzyć zieleń wokół nowopowstałego obiektu.

3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zwiększenie niezawodności obiektu przez zabezpieczenie przed niekontrolowanym napływem na urządzenia dużych zanieczyszczeń, które mogłyby doprowadzić do ich uszkodzenia i konieczności wyłączenia oczyszczalni.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn. jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz dostawa urządzeń. W ramach umowy należy zaprojektować oraz wykonać komorę do posadowienia kraty rzadkiej wraz z zabudową urządzenia oraz wyposażeniem dodatkowym: oświetlenia, stopni złazowych i podestów.
2. Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje:
a) budowę żelbetowej monolitycznej dwudzielnej komory na kanale doprowadzającym ścieki,
b) wyposażenie komory w oświetlenie,
c) zabudowę zastawek na wlocie i wylocie z każdego kanału komory,
d) posadowienie kraty wstępnej rzadkiej oczyszczanej mechanicznie wraz z zapewnieniem odbioru skratek do mobilnych kontenerów,
e) podłączenie sterowania kratą do systemu SCADA,
f) budowę ciągu komunikacyjnego wraz z placem manewrowym i tacą ociekową dla samochodów asenizacynych.

Po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym m.in. usunąć wszystkie powstałe odpady i odtworzyć zieleń wokół nowopowstałego obiektu.

3. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Dodatkowe przedmioty:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

5. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.

6. Uzupełnieniem treści niniejszego ogłoszenia są następujące załączniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_07122017
SIWZ
Załączniki nr 1-5 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzor_umowy
Załącznik nr 6a do SIWZ_Wzor harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 7 do SIWZ_PFU - DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO POD ADRESEM: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/zaprojektowanie-i-budowa-kraty-wstepnej-na-istniejacym-kanale-doplywowym-na-terenie-oczyszczalni-sciekow-podlesie-w-katowicach
Załącznik nr 8 do SIWZ_Wzor_karty_gwarancyjnej

Kod CPV

45252100-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym, że:
a) Koncepcję należy wykonać w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) Projekt wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem braku sprzeciwu organu należy wykonać w terminie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonane roboty budowlane objęte są okresem rękojmi, który wynosi 24 miesiące i biegnie od daty wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.
3. Gwarancja jakości dla robót budowlanych rozpoczyna bieg od daty wystawienia protokołu końcowego robót i trwa min. 3 lata.
4. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 6 i 6a do SIWZ – wzór umowy.
5. Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia – w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie kraty mechanicznej, na terenie oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej dobowej co najmniej 10 000 m3/d.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują bądź będą dysponować:
a) Projektantem posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) Projektantem posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
c) Projektantem posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
d) Kierownikiem Budowy posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
e) Kierownikiem Robót posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
f) Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.

Dodatkowe warunki

I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości:
20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 11 Regulaminu,
g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
Dodatkowo zaleca się, aby z treści gwarancji wynikało, że:
a) gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach
Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002
Przelew powinien wskazywać numer i nazwę niniejszego postępowania.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub kopię gwarancji wniesionej/złożonej jako wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) w sekretariacie Zamawiającego 40-322 Katowice, ul. Wandy 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte zostały w pkt. XXV. SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi
3) określenie lidera
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W związku z art. 50 Regulaminu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w okolicznościach, o których mowa w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, tj.:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_07122017
Załącznik nr 6 do SIWZ_Wzor_umowy
4. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 i 6a do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
4) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. IX SIWZ składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Dowód wniesienia wadium.
6) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ.
2. Szczegółowe informacje dotyczące listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy zawiera Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: „cena” i „okres udzielonej gwarancji”:

I. Kryterium „cena”:

Kryterium: Cena
Ranga procentowa kryterium: 90%
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta: 90 punktów

Oferta otrzyma, w kryterium „cena”, ilość punktów, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z poniższego wzoru:

cena brutto niepodlegającej odrzuceniu oferty z najniższą ceną
ilość punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90
cena brutto oferty badanej

II. Kryterium „okres udzielonej gwarancji”:

Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej 3 lat, Wykonawca otrzyma 5,00 pkt.

Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca, wynosi 10,00 pkt. w przypadku zaoferowania gwarancji w okresie 5 lub więcej lat powyżej minimalnego okresu gwarancji,
tj. 3 lat.
W przypadku zaoferowania minimalnego okresu gwarancji, tj. 3 lat, wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż wymagany lub niezaoferowania
w ogóle gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 39 ust. 1. lit b Regulaminu.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów otrzymanych zgodnie z pkt. 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O.

Adres

Wandy 6

40-322 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

32 350 00 75

Fax

32 209 77 06

NIP

9542588939

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III"

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0182/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
INSTAL KRAKÓW S.A.
ul. Konstantego Brandla 1
30-732 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 09.01.2018 r.
Cena brutto oferty: 1 961 532,66 PLN
Liczba wyświetleń: 193