Strona główna
Logo unii europejskiej

Części składowych stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT – pomiary USB i Ethernet - PLCRC/2830701/06/2733/2017

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1073758

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia 15.12.2017 r., do godziny 16:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące sposobu składnia ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Elementy stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT – system pomiarowy ułatwiający projektowanie i optymalizację układów elektronicznych - pomiary USB i Ethernet.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa, montaż, konfiguracja oraz szkolenie z zakresu systemu pomiarowego ułatwiającego projektowanie i optymalizację układów elektronicznych - pomiary USB i Ethernet.

Przedmiot zamówienia

Wymagania:

A) Oprogramowanie do systemu automatycznych lub półautomatycznych testów pre-compliance USB 2.0 z funkcją dekodowania zawartości pakietów:
(A1) Tryby interfejsu USB 2.0 – high-speed, low-speed, full-speed
(A2) Zakres testów - Signal quality, Eye diagram, Jitter, Cross over voltage range, Signal rate, End of packet width, rising/falling edge rate, Chirp,
(A3) Narzędzie do dekodowania zawartości pakietów USB do postaci danych binarnych.

B) Oprogramowanie do systemu automatycznych lub półautomatycznych testów pre-compliance Ethernet 1000Base-T:
(B1) Zakres testów – według standardu IEEE – templates A, B, C, D, F, H oraz amplitudy sygnału.

C) Płyty testowe USB i Ethernet umożliwiające podłączenia badanych urządzeń do systemu pomiarowego.

D) Zestaw akcesoriów pomiarowych (np. sond, przyłączy) i narzędzi, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia ww pomiarów.

E) Kompatybilne urządzenie pomiarowe rejestrujące i analizujące sygnały (typu oscyloskop) lub alternatywnie akcesoria sprzętowe i narzędzia programowe umożliwiające przystosowanie oscyloskopu typu DPO70404C w standardowej konfiguracji fabrycznej do przeprowadzania pomiarów.

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferenci nie mogą być wykluczeni z postepowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniżej ceny.
Ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

1. W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.
2. Oferent składający ofertę nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
 Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
 Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
 Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
 Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tespol Sp. z o.o., 14.12.2017, 99700 PLN
Liczba wyświetleń: 723