Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania ELSE ERP na poziomie Advanced i/lub Expert dla studentów kierunku Logistyka wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego

Data publikacji: 07.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1073694

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres ktul@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/2017/K091”.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ktul@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Tul

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(58) 522-75-08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania ELSE ERP dla studentów kierunku Logistyka wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego. Poziom szkolenia i egzaminu (Advanced, Expert) zostanie ustalony po zrekrutowaniu uczestników.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi oprogramowania ELSE ERP dla studentów kierunku Logistyka wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego. Poziom szkolenia i egzaminu (Advanced, Expert) zostanie ustalony po zrekrutowaniu uczestników.

Przedmiot zamówienia

Minimalny zakres tematyki szkoleń ELSE ERP :

Poziom szkolenia : ERP.Advanced

1. Warunki handlowe kontrahenta
• ustawienie rabatów, terminów płatności
2. Praca z grupami kontrahentów
3. Praca z grupami towarowymi
4. Praca z grupami wyróżników
5. Moduł Handel
• Promocje
• Korekty Sprzedaży
• Paragony
• Dowody wydania
• Oferta handlowa
• Analiza sprzedaży
6. Moduł Magazyn
• Rodzaje magazynów, pojęcie magazynu źródłowego i docelowego
• Dokumenty RW, PW
• Dokumenty wewnętrzne (kompensaty towarowe, MM)


Poziom szkolenia : ERP.Expert
1. Moduł Finanse
• Raporty kasowe
• Praca z dokumentami KP, KW, WB
2. Analizy Finansowe
• Badanie zyskowności, rentowności, marżowości dla grup produktów i grup kontrahentów
• Rozliczenia kontrahentów
• Rozliczenia promocji
3. Integracja z systemem sprzedaży mobilnej
• Rejestr kosztów własnych
• Plan pracy
• Zamówienie od klienta
• Windykacja
• Realizacja zamówienia w ERP
4. Integracja z systemem B2B
• Logowanie i poruszanie się po portalu
• Zamówienie
• Raporty finansowe
• Realizacja zamówień e ERP
5. Wielowymiarowa analiza sprzedaży dla przedsiębiorstwa

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie do około dwóch miesięcy, preferowany termin od 16.12.2017 r. do 31.01.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych ukończyli studia wyższe o kierunku informatycznym, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę, która ukończyła takie studia (osoba fizyczna prowadząca szkolenie zwana jest dalej trenerem),
• posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w pracy zawodowej z oprogramowaniem klasy ERP lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie doświadczenie
• posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w administracji systemami informatycznymi w których pracuje w/w oprogramowanie lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie doświadczenie
• posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych/szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania ELSE ERP lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie doświadczenie
• posiadają uprawnienia do wystawiania certyfikatów poświadczających zdobyte umiejętności w zakresie ELSE ERP lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie uprawnienia
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej szkolenie oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy), spełniającej powyższe warunki.
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń, CV trenera i pozostałych złożonych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wystawiania certyfikatów poświadczających zdobyte umiejętności w zakresie ELSE ERP lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie uprawnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp.)
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 1)
• oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera (Załącznik nr 1)
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1)
• oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
b) Życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu
c) Dokument (kserokopia) potwierdzający posiadanie uprawnień do wystawiania certyfikatów poświadczających zdobyte umiejętności w zakresie ELSE ERP.
d) Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkoleń w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy)
e) Wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości, tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* 85
Doświadczenie w pracy zawodowej z oprogramowaniem klasy ERP 10
Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych/szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania ELSE ERP 5
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga/ C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w pracy zawodowej z oprogramowaniem klasy ERP
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)

 doświadczenie minimum trzyletnie – 0 pkt.
 doświadczenie minimum pięcioletnie - 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

K3- Kryterium oceny – Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych/szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania ELSE ERP
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 5 pkt.)

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie minimum trzyletnie - 5 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.


1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K091/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 310