Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko Brokera technologii w ramach zapytania ofertowego nr IN/ZO/2017/1.

Data publikacji: 06.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1073552

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.12.2017 roku, do godziny 17:00, (decyduje termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

Oferta może być złożona:
• elektronicznie w postaci zeskanowanych dokumentów przesłanych na adres fundusze@inowatronika.com
• osobiście lub przesyłką pocztową/ kurierską na adres siedziby firmy: Inowatronika Tomasz Radomski, ul. Mokre 34B, 86-302 Grudziądz.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@inowatronika.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Brokera Technologii, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia), w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”, Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Brokera Technologii, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia), w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Celem głównym projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje uzyskać produkt w postaci układu elektronicznego, tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna głównie za:
• opracowanie we współpracy z kierownikiem B+R założeń technicznych i implementacyjnych pod kątem wymagań rynkowych

Efektem będzie dokumentacja techniczno-ekonomiczna, która to w ramach projektu będzie ewaluowała.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
• określenie wstępnej dokumentacji technicznej
• określenie wstępnych założeń implementacyjnych aplikacji mobilnych i telematycznych
• przygotowanie wzorów dokumentacji, dokumentów aplikacyjnych i innych wspomagających inżynierów aplikacyjnych

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) inicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu w zakresie jego warstwy merytorycznej;
b) współpracowanie z osobami wchodzącymi w skład zespołu badawczego Zamawiającego, i współodpowiedzialnymi za prawidłową realizację warstwy merytorycznej projektu;
c) branie czynnego udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, nadzorowanie postępu w realizacji projektu, zapewnianie zgodności realizacji projektu z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego;
d) porządzanie dokumentacji projektu przy udziale zespołu badawczego Zamawiającego, weryfikowanie kierunków badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości uzyskania zakładanych celów.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania umowy przewidywany jest na okres 6 miesięcy w terminie pomiędzy 12.2017 a 06.2018, na poziomie średnio 130 godzin w miesiącu (maksymalnie 780 godz. w projekcie).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz ilości godzin wykonywanej pracy. Nowe terminy oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, przy czy łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ze względu na formułę współpracy i przedmiot zamówienia, zapytanie jest skierowane do osób fizycznych, które osobiście będą wykonywały(na podstawie umowy zlecenia) powierzone im obowiązki w ramach projektu we współpracy z Zamawiającym oraz zespołem badawczym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie oraz dołączonego do oferty CV i dokumentów):

• Posiadają wykształcenie wyższe techniczne (wykształcenie ekonomiczne będzie dodatkowym atutem)- potwierdzone dyplomem
• Posiadają doświadczenie w charakterze doradcy potwierdzone pracą min. 8 lat w firmie doradczej w charakterze doradcy w zakresie technologii lub IT, w tym min.5 lat pracy w środowisku międzynarodowym
• Posiadają doświadczenie we wdrożeniu technologii lub narzędzi IT –potwierdzone udziałem
w conajmniej 3 projektach wdrożeniowych w zakresie technologii lub IT ,w charakterze kierownika projektu/ project managera, integration managera z budżetem powyżej 1 mln PLN
• Przeprowadzili min.100 godzin szkoleń z zakresu metodologii i wdrażania narzędzi IT
• Ukończyli kurs metodologii projektowej -potwierdzone dyplomem/certyfikatem
• Ukończyli kurs z zakresu wdrożeń technologii lub IT -potwierdzone dyplomem/certyfikatem
• Znajomość języka angielskiego na poziomie min.C1 -Advanced

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia:
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Do oferty należy dołączyć :
a) Kopię dyplomu poświadczającego wykształcenie
b) Kopię certyfikatów/dyplomów ukończenia kursu metodologii i kursu wdrożeniowego
c) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym- załącznik nr 2 do zapytania
d) CV (z potwierdzeniem warunków udziału w postępowaniu).

3. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające wszystkich danych będą odrzucane z przyczyn formalnych.
4. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamówienia uzupełniające

1. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena brutto za 1 godzinę pracy – według następującego wzoru:

C= (najniższa cena ofertowa brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu / cena oferty badanej brutto) x 60

b) Rozmowa kwalifikacyjna (R)
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w biurze Zamawiającego w celu sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności kandydata z tematyki:
1) znajomość zagadnień dotyczących komercjalizacji, transferu technologii, spółek spin-off;
2) znajomość inicjatyw polskich oraz Unii Europejskiej w zakresie wsparcia kapitałowego przedsiębiorstw;
3) znajomość zasad funkcjonowania sektora przedsiębiorstw oraz gospodarki, w tym znajomość prawa handlowego w stopniu umożliwiającym sprawne prowadzenie procesów komercjalizacji;
4) znajomość regulacji prawnych dotyczących innowacji i transferu technologii.
5) znajomość metod wyceny wartości technologii

Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1 do 4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki

Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa Kwalifikacyjna ,co daje maksymalna liczbę 40 punktów do zdobycia w tym kryterium (20pkt.x2).

Ocena końcowa ofert (O) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach
oceny ofert wg poniższego wzoru: O=C+R

2. Przyjmuje się, że1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku wycofania się lub odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INOWATRONIKA TOMASZ RADOMSKI

Adres

86-302 Mokre

kujawsko-pomorskie , grudziądzki

NIP

8762182908

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 408