Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem lokalu w okresie 12 miesięcy - lokalizacja nieruchomości Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie

Data publikacji: 08.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2017

Numer ogłoszenia

1073476

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Na wynajem lokalu o okresie jednego roku (12 miesięcy) w zakresie projektu pt.: „Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologii DLP.”, w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020: Działanie: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajem lokalu” prosimy przesłać na adres:
3D AUTOMATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ul. Władysława Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
Ofertę należy dostarczyć w terminie do 15.XII. 2017 r. do godziny 16:00.
Decydująca będzie data wpływu Oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pk@3dautomation.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Kulicki E-mail: pk@3dautomation.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel: 694-733-090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Wynajem lokalu – lokalizacja nieruchomości Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie
Wymagania dotyczące lokalu:
- Lokal na parterze, z co najmniej jedną bramą umożliwiającą wjazd wózkiem widłowym
- Powierzchnia użytkowa – nie mniej niż 150m2
- Dostęp do wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2 tony
- Wydzielona część biurowa (nie mniej niż 15 m2)
- Co najmniej jedna toaleta w części warsztatowej oraz jedna w części biurowej
- Co najmniej dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przy lokalu,
- Dostęp do prądu elektrycznego, jedno i trójfazowego,
- Obiekt ogrzewany,
- Obiekt chroniony fizycznie w nocy (co najmniej 22:00-6:00),
- Obiekt monitorowany,
- Posadzka łatwa do utrzymania w czystości, niepyląca

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty eksploatacyjne pomieszczenia, w tym:
-ogrzewania lokalu w okresie grzewczym,
-dostarczania energii elektrycznej, co najmniej 30kW,
-zimnej wody do celów sanitarnych wraz z odprowadzaniem ścieków,
-wywozu śmieci,
-korzystania z wózka widłowego co najmniej raz w tygodniu

PLANOWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany wynajem lokalu jest w terminie 01.I.2018r. – 31.XII.2018r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu niemieszkalnego na okres jednego roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dla firmy 3D AUTOMATION Sp. z o.o. obejmujący następujące elementy:
1. Wynajem lokalu – lokalizacja nieruchomości Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie
Wymagania dotyczące lokalu:
- Lokal na parterze, z co najmniej jedną bramą umożliwiającą wjazd wózkiem widłowym
- Powierzchnia użytkowa – nie mniej niż 150m2
- Dostęp do wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2 tony
- Wydzielona część biurowa (nie mniej niż 15 m2)
- Co najmniej jedna toaleta w części warsztatowej oraz jedna w części biurowej
- Co najmniej dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przy lokalu,
- Dostęp do prądu elektrycznego, jedno i trójfazowego,
- Obiekt ogrzewany,
- Obiekt chroniony fizycznie w nocy (co najmniej 22:00-6:00),
- Obiekt monitorowany,
- Posadzka łatwa do utrzymania w czystości, niepyląca

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty eksploatacyjne pomieszczenia, w tym:
-ogrzewania lokalu w okresie grzewczym,
-dostarczania energii elektrycznej, co najmniej 30kW,
-zimnej wody do celów sanitarnych wraz z odprowadzaniem ścieków,
-wywozu śmieci,
-korzystania z wózka widłowego co najmniej raz w tygodniu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu niemieszkalnego na okres jednego roku, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. dla firmy 3D AUTOMATION Sp. z o.o. obejmujący następujące elementy:
1. Wynajem lokalu – lokalizacja nieruchomości Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie
Wymagania dotyczące lokalu:
- Lokal na parterze, z co najmniej jedną bramą umożliwiającą wjazd wózkiem widłowym
- Powierzchnia użytkowa – nie mniej niż 150m2
- Dostęp do wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2 tony
- Wydzielona część biurowa (nie mniej niż 15 m2)
- Co najmniej jedna toaleta w części warsztatowej oraz jedna w części biurowej
- Co najmniej dwa miejsca parkingowe bezpośrednio przy lokalu,
- Dostęp do prądu elektrycznego, jedno i trójfazowego,
- Obiekt ogrzewany,
- Obiekt chroniony fizycznie w nocy (co najmniej 22:00-6:00),
- Obiekt monitorowany,
- Posadzka łatwa do utrzymania w czystości, niepyląca

Oferta powinna obejmować wszystkie koszty eksploatacyjne pomieszczenia, w tym:
-ogrzewania lokalu w okresie grzewczym,
-dostarczania energii elektrycznej, co najmniej 30kW,
-zimnej wody do celów sanitarnych wraz z odprowadzaniem ścieków,
-wywozu śmieci,
-korzystania z wózka widłowego co najmniej raz w tygodniu

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

PLANOWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany wynajem lokalu jest w terminie 01.I.2018r. – 31.XII.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

IV. WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadanie odpowiedniego potencjału, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, tj.:
a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadanie odpowiedniego potencjału, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, tj.:
a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

Warunki zmiany umowy

Nie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena

Kryterium Cena (C) zostanie wyliczone według następującej zasady

C= NC/BC x 0,70
gdzie:
C – liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium Cena
NC – najniższa cena ofertowa
BC – cena badanej oferty
Wynik będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku i traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Cena.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

Wykluczenia

WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTEPOWANIU OFERTOWYM
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiadanie odpowiedniego potencjału, niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotu zamówienia,
3. Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, tj.:
a) nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności pozostawanie
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Trylińskiego 14

10-683 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

694 733 090

NIP

7393888019

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologii DLP.

Numer projektu

POPW.01.01.02-28-0031/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Stolarki Budowlanej "Sosnowicz" s. c. Ryszard Sosnowicz, Jakub Sosnowicz, Piotr Sosnowicz, 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37D
Data wpłynięcia: 13/12/2017 r.
Cena: 52 448,78 zł netto
Liczba wyświetleń: 360