Strona główna
Logo unii europejskiej

WYŁONIENIE JEDNOSTKI BADAWCZEJ DO WSPÓŁPRACY PRZY PRZEPROWADZANIU I ANALIZIE BADAŃ TRIBOLOGICZNYCH

Data publikacji: 06.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1073297

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne do godz. 16:00

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy: ul. Północna 18, 45-805 Opole
Adres e-mail: tfung@globalsteering.com, pwojciechowski@globalsteering.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pwojciechowski@globalsteering.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patryk Wojciechowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 505 368 855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badań par tribologicznych próbek dostarczonych przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie jednostki badawczej do przeprowadzenia badań, identyfikacji i modelowania oddziaływań tribologicznych w układzie metal-powłoka/substrat w celu wyłonienia optymalnego rozwiązania technicznego dla innowacyjnego produktu w ramach realizowanego projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badań par tribologicznych próbek dostarczonych przez Zamawiającego. Próbki będą miały wielkość około 50 mm x 100 mm x 1-2 mm. Badanie będzie miało na celu wyznaczenie współczynnika tarcia i pokazanie zmiany w czasie stopnia zużycia współpracujących powłok. Każda para skojarzeń musi być przetestowana minimum 2 razy w celu wykluczenia możliwości wystąpienia błędu w pojedynczym teście.

Parametry przeprowadzenia testu:
- każdą parę należy przetestować dla 2 zadanych początkowych sił statycznych: 20N i 60N;
- każdą parę należy przetestować dla 2 różnych prędkości posuwu: 1200 mm/min i 250 mm/min.

Kod CPV

71632000-7

Nazwa kodu CPV

Techniczne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

W ramach realizacji badań zostanie wykonana seria testów, ich ilość uwarunkowana jest otrzymanymi rezultatami. Po każdej serii, lub w jej trakcie planuje się spotkanie u Wykonawcy w celu nadzoru nad przebiegiem testu i parametrami badań oraz w celu konsultacji wyników. Zakończenie testów planuje się nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

- Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego.
- Oferent musi posiadać status uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie kryterium posiadania co najmniej oceny B, wydanej na podstawie ww. przepisu Ustawy. W postępowaniu mogą wziąć udział również jednostki naukowe zagraniczne o równorzędnej ocenie.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- Oferta powinna być przygotowana w języku polskim lub angielskim.
- Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
- Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
- Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR. Akceptowane będą również oferty dwuwalutowe lub trzywalutowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert, wszystkie wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oświadczenie o braku powiązań osobowo kapitałowych (załącznik nr 1).
- Dokument lub oświadczenie potwierdzające posiadanie statusu uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620),
- Oferta z podaniem ceny netto wykonania jednego badania, która będzie wynikiem dzielenia całkowitej oferowanej ceny netto przez ilość oferowanych w tej cenie prób.
- Podanie adresu miejsca przeprowadzania testów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium 100% cena. Wygra oferta o najniższym koszcie jednego badania.

Ocenie podlega cena netto wykonania jednego badania - 100 pkt

Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) * 100 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.


Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Północna 18

45-805 Opole

opolskie , Opole

NIP

6342828627

Tytuł projektu

Opracowanie przez GLOBAL STEERING SYSTEMS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Opolu ciernego połączenia ślizgowego o wysokiej wydajności do wałka pośredniego układu kierowniczego

Numer projektu

RPOP.01.01.00-16-0066/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Politechnika Opolska,
Wydział Mechaniczny,
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji,
ul. Mikołajczyka 5,
45-271 Opole
Liczba wyświetleń: 569