Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór trenera/ki lokalnego/nej na terenie Gminy Baborów w projekcie pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Data publikacji: 05.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1073205

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o przesłanie e-mailowo lub dostarczenie osobiste oferty na adres:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych,
Oddział Fundacji Aktywizacja w Opolu
Adres: ul. Reymonta 14/79, IV Piętro, 45-066 Opole
do dnia 14.12. 2017 r.
Koperta powinna zawierać opis: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr: 07/12/2017/OP z dnia 05.12.2017 r.”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina.gleska@idn.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Gleska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 501 338

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór na stanowisko trenera/ki lokalnego/nej w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Baborów

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: głubczycki Miejscowość: Baborów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania na stanowisku trenera/ki lokalnego/j w ramach projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór na stanowisko trenera/ki lokalnego/nej w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści” w Gminie Baborów

Osoby te będą m.in.
a. prowadziły szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych dla uczestników/czek projektu na terenie gminy objętej zapytaniem,
b. współpracowały z e-Mocarzem i gminnym partnerstwem na rzecz edukacji cyfrowej w zakresie rekrutacji, promocji szkoleń, opracowaniu planu szkoleń.
c. a także realizowały inne zadania wskazane w pkt. 3 niniejszego zapytania przy wsparciu merytorycznym i szkoleniowym ze strony Zamawiającego i partnerstwa projektu.

2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecenia osobom trzecim, na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze średnio 198 godzin przez trenera, w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 30.06.2019 r. Liczba godzin pracy trenera lokalnego będzie ustalana adekwatnie do potrzeb szkoleniowych w danej Gminie.
3. Ze wsparcia trenera/ki lokalnego/ej będą korzystać dorośli mieszkańcy Gminy Baborów nieposiadający kompetencji obsługi komputera z dostępem do Internetu (lub posiadający je
w stopniu podstawowym) należący do co najmniej jednej spośród poniższych grup wiekowych lub społeczno-zawodowych:
● 18-34 lat, 35-43 lat, 44-64 lat lub powyżej 65 lat,
● osoby z niskim wykształceniem, osoby o niskich dochodach lub mieszkające na wsi.
4. W zależności od potrzeb edukacyjnych uczestników projektu w Gminie objętej zapytaniem, szkolenia będą realizowane w następujących obszarach tematycznych:

“Edukacja”, “Sprawy codzienne”, “Finanse”, “Relacje z bliskimi”, “Praca i rozwój zawodowy”, “Zdrowie”, “Odpoczynek i hobby”, “Zaangażowanie obywatelskie” oraz “Religia i potrzeby duchowe”,

w oparciu o scenariusze przygotowane przez trenerów centralnych, uwzględniające globalne
i krajowe e-usługi publiczne i prywatne (zakres szkoleń oparty będzie o Katalog kompetencji cyfrowych, dostępny na stronie internetowej: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/zal.-13-Ramowy_katalog_kompetencji_cyfrowych.pdf). Przewidywana długość szkolenia: 2-3 godziny lekcyjne. Dla osób nieposiadających kompetencji podstawowej obsługi komputera z dostępem do Internetu będzie realizowany 7-godzinny kurs “Pierwsze kroki z komputerem”.

5. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu (w tym z e-usług publicznych) 18 265 dorosłych, którzy nie korzystali dotychczas z możliwości, jakie daje komputer z dostępem do Internetu poprzez oferowanie tym osobom szkoleń, kursów e-learningowych oraz webinariów, a także wspieranie lokalnych organizatorów szkoleń, trenerów i innych instytucji zainteresowanych rozwojem edukacji cyfrowej w danej gminie. Projekt realizowany jest w 101 gminach w Polsce. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Opis projektu znajduje się na stronie:www.e-mocni.org.pl, oraz na stronach Partnerów projektu: www.aktywizacja.org.pl, www.frsi.org.pl, www.pzg.lodz.pl,www.firr.org.pl.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 czerwca 2019 r. Umowa wygasa z chwilą wykonania zadania określonego w punkcie 2, co może mieć miejsce przed upływem maksymalnego terminu realizacji.
Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają wykształcenie minimum średnie,
2. na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej Gminy Baborów, współpracując z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
3. mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
4. posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100h doświadczenia ),
5. posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (minimum 50h doświadczenia ),,
6. posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
7. posiadają zdolności organizacyjne,
8. bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu).

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. posiadają wykształcenie minimum średnie,
2. na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej Gminy Baborów, współpracując
z lokalnymi instytucjami i organizacjami,
3. mają wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej i znają narzędzia edukacji cyfrowej,
4. posiadają doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z zakresu technologii informatycznych lub komunikacyjnych lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informatycznych (minimum 100h doświadczenia),
5. posiadają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi oraz osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (minimum 50h doświadczenia),
6. posiadają wysokie kompetencje interpersonalne w zakresie pracy z grupą,
7. posiadają zdolności organizacyjne,
8. bardzo dobrze obsługują komputer (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się
w środowisku Internetu),
9. są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
10. nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
11. ich łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
12. nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
13. nie będą jednocześnie realizowali zamówienia na stanowisku e-Mocarza w Gminie Baborów

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia oraz liczby godzin szkoleniowych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
1. Wycenę 1 godziny świadczenia usług trenera lokalnego, wyrażonej w złotych polskich w kwocie brutto (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego) .
2. Wykaz doświadczenia w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych i/lub działań na rzecz wsparcia kompetencji komputerowych lub informacyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z kserokopią, potwierdzoną za zgodność z oryginałem świadectwa pracy, umowy lub zaświadczenia od pracodawcy lub referencji potwierdzających realizację szkoleń w ww. zakresie.
3. Wykaz doświadczenia zawodowego w pracy z osobami dorosłymi (18 lat i więcej), zamieszkującymi Gminę/y, w której/ych liczba mieszkańców nie przekracza 65 000 osób, (zgodnie z załącznikiem nr 3) wraz z kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem świadectw pracy, umów lub zaświadczenia od pracodawcy lub referencji potwierdzających posiadane doświadczenie w ww. zakresie (załącznik wypełniany w sytuacji, jeśli Wykonawca chce zdobyć punkty za kryterium c określone w pkt. 13,2 c. niniejszego zapytania).).
4. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego).
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 5).
6. Oświadczenie o nieprzekraczaniu 276 łącznego zaangażowania zawodowego miesięcznie (zgodnie z załącznikiem nr 6).
7. Oświadczenie dotyczące braku zatrudnienia lub zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z załącznikiem nr 7).
8. Kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia minimum średniego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji projektu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

1) Wszelkie oferty, które nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 7 zapytania ofertowego lub nie będą kompletne zgodnie z pkt. 9 zapytania ofertowego zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej.
.2) Oferty pozostałe zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium:
a. Konkurencyjna cena;

SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY


1) Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert.

Cena brutto za godzinę pracy: 100%
2)Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium

Punkty za kryterium "cena" zostaną obliczone na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto analizowanych ofert za godzinę pracy
cena brutto oferty badanej za godzinę pracy
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Adres

Tytusa Chałubińskiego 9/9A

02-004 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225301850

Fax

225301859

NIP

5271311973

Tytuł projektu

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0013/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków projektu pt. „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 710