Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawę i montaż kompletnego układu chłodzącego przeznaczonego do chłodzenia linii technologicznych ekstruzji i urządzenia miksującego ( chillery ) w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie

Data publikacji: 05.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2017

Numer ogłoszenia

1073110

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, do załącznika Nr 2 Oferent winien dołączyć koncepcję doboru oraz specyfikację urządzeń ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.
3) Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zamawiającego : 3 Spare Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-085 Białystok ul. Branickiego 17A lok.106 z dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe 11/12/2017 lub też pocztą elektroniczną na adres: office@3spare.eu z zaznaczeniem w treści wiadomości email zapytanie ofertowe 11/12/2017. O złożeniu oferty w terminie w wypadku przesyłki pocztowej lub wiadomości elektronicznej decyduje data i godzina doręczania na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@3Spare.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Cezary Bieryło tel.: 604276153 ., e-mail dbierylo@3spare.eu zagadnienie formalne postępowania ofertowego Radosław Wierzbicki tel. 606787061, email rwierzbicki@3spare.eu zagadnienia techniczne i projektowe przedmiotu zamówienia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604276153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż i uruchomienie urządzeń kompletnego układu chłodzenia trzech linii technologicznych ekstruzji i urządzenia miksującego polimery wraz z pyłem drzewnym/ uszlachetnionym pyłem recyklingowym. Chłodnia sprężarkowa w obudowie musi być ustawiona na zewnątrz pomieszczenia produkcyjnego na fundamencie betonowym. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wymagany dla przedstawionego przez Oferenta rozwiązania technicznego zestaw orurowania, pomp, zaworów i automatyki sterującej.

Parametry/ wymagania układu chłodzącego są następujące:
- zapotrzebowanie 380 kW – dla linii ekstruzji profili wraz z wanną chłodniczą
- zapotrzebowanie 30kW dla linii granulacji
- zapotrzebowanie 60 kW dla linii turbomiksera
- całkowite zapotrzebowanie jest 470 kW dla 15℃ liczone jako średnie dla wszystkich miesięcy kalendarzowych.
- dwa obwody chłodzące
- liczba kompresorów 4 typ SCROLL o mocy 30 kW każdy
- przepływ powietrza ok 46 m3/s
- wysoko wydajny skraplacz
- dostępna moc elektryczna przyłączeniowa nie więcej niż 280kW.
- system FREECOOLING jako wyposażenie podstawowe Freecooler składa się z 10 wentylatorów napędzanych silnikami bezszczotkowymi , miękki start, przepływ zgodnie z rozporządzeniem EU 327/2011: nie mniej niż 16000m3/h, automatyka sterująca.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Automatyka sterująca
Dla spełnienia warunków zimowych wymagane jest zastosowanie jako czynnika chłodzącego obieg pierwotny glikolu i wymiennika termicznego, jako obwodu wtórnego wody o wymaganych parametrach. Moc wymiennika co najmniej 500 kW z zakres różnicy temperatury na wymienniku nie większy niż 2℃ . Wymiennik izolowany z możliwością inspekcji wewnętrznej. Powierzchnia czynna wymiennika nie większa niż 45m2, wykonanie ze stali AISI316. Podłączenia hydrauliczne DN150. Chłodnia musi być wyposażona w co najmniej dwa obwody czynnika chłodzącego i co najmniej cztery sprężarki wraz z kompletem pomp recyrkulacyjnych. Pompa recyrkulacyjna pierwotna o mocy do 5kW i maksymalnym przepływie 114m3/h, ciśnienie maksymalne 2 bary, podłączenie DN125. Pompy obwodu wtórnego podłączone do obwodów chłodzenia poszczególnych urządzeń mają moc nie więcej niż 14kW i przepływ maksymalny 135m3/h , ciśnienie maksymalne 3,7 bar, podłączenie DN125.
Sterowanie procesem z panelem zewnętrznym służącym do kontroli i dokonywania nastaw procesu chłodzenia. Drugi obwód to obwód chłodzenia układu odgazowującego, składa się z:
- wymiennika ciepła o mocy 60kW AISI 316, delta T nie większa niż 2℃ i pompy obwodu odgazowania
- podłączenia i zaworów
Dostawa i montaż linii produkcyjnej/technologicznej oraz inne czynności będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Szczuczynie, woj. podlaskie ( kod pocztowy 19-230 ) PL.

Wykonawca w ramach zamówienia jest odpowiedzialny za dokonanie doboru/zaprojektowanie układu chłodzenia linii technologicznych i miksera oraz przedstawienie koncepcji doboru/projektu oraz specyfikacji urządzeń do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zamawiający przed terminem składania ofert na żądanie Oferentów/Wykonawców udostępni podstawowe parametry techniczne linii ekstruzji i miksera związane z projektowaniem układu chłodzenia, w tym lay out zakładu produkcyjnego. Jako Załącznik nr 4 Zamawiający przedstawia schemat poglądowy systemu chłodzenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Szczuczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt: „Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PCV) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego ”. Umowa o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek POIR 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż i uruchomienie urządzeń kompletnego układu chłodzenia trzech linii technologicznych ekstruzji i urządzenia miksującego polimery wraz z pyłem drzewnym/ uszlachetnionym pyłem recyklingowym. Chłodnia sprężarkowa w obudowie musi być ustawiona na zewnątrz pomieszczenia produkcyjnego na fundamencie betonowym. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wymagany dla przedstawionego przez Oferenta rozwiązania technicznego zestaw orurowania, pomp, zaworów i automatyki sterującej.
Parametry/ wymagania układu chłodzącego są następujące:
- zapotrzebowanie 380 kW – dla linii ekstruzji profili wraz z wanną chłodniczą
- zapotrzebowanie 30kW dla linii granulacji
- zapotrzebowanie 60 kW dla linii turbomiksera
- całkowite zapotrzebowanie jest 470 kW dla 15℃ liczone jako średnie dla wszystkich miesięcy kalendarzowych.
- dwa obwody chłodzące
- liczba kompresorów 4 typ SCROLL o mocy 30 kW każdy
- przepływ powietrza ok 46 m3/s
- wysoko wydajny skraplacz
- dostępna moc elektryczna przyłączeniowa nie więcej niż 280kW.
- system FREECOOLING jako wyposażenie podstawowe Freecooler składa się z 10 wentylatorów napędzanych silnikami bezszczotkowymi , miękki start, przepływ zgodnie z rozporządzeniem EU 327/2011: nie mniej niż 16000m3/h, automatyka sterująca.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Automatyka sterująca
Dla spełnienia warunków zimowych wymagane jest zastosowanie jako czynnika chłodzącego obieg pierwotny glikolu i wymiennika termicznego, jako obwodu wtórnego wody o wymaganych parametrach. Moc wymiennika co najmniej 500 kW z zakres różnicy temperatury na wymienniku nie większy niż 2℃ . Wymiennik izolowany z możliwością inspekcji wewnętrznej. Powierzchnia czynna wymiennika nie większa niż 45m2, wykonanie ze stali AISI316. Podłączenia hydrauliczne DN150. Chłodnia musi być wyposażona w co najmniej dwa obwody czynnika chłodzącego i co najmniej cztery sprężarki wraz z kompletem pomp recyrkulacyjnych. Pompa recyrkulacyjna pierwotna o mocy do 5kW i maksymalnym przepływie 114m3/h, ciśnienie maksymalne 2 bary, podłączenie DN125. Pompy obwodu wtórnego podłączone do obwodów chłodzenia poszczególnych urządzeń mają moc nie więcej niż 14kW i przepływ maksymalny 135m3/h , ciśnienie maksymalne 3,7 bar, podłączenie DN125.
Sterowanie procesem z panelem zewnętrznym służącym do kontroli i dokonywania nastaw procesu chłodzenia. Drugi obwód to obwód chłodzenia układu odgazowującego, składa się z:
- wymiennika ciepła o mocy 60kW AISI 316, delta T nie większa niż 2℃ i pompy obwodu odgazowania
- podłączenia i zaworów
Dostawa i montaż linii produkcyjnej/technologicznej oraz inne czynności będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Szczuczynie, woj. podlaskie ( kod pocztowy 19-230 ) PL.

Wykonawca w ramach zamówienia jest odpowiedzialny za dokonanie doboru/zaprojektowanie układu chłodzenia linii technologicznych i miksera oraz przedstawienie koncepcji doboru/projektu oraz specyfikacji urządzeń do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Zamawiający przed terminem składania ofert na żądanie Oferentów/Wykonawców udostępni podstawowe parametry techniczne linii ekstruzji i miksera związane z projektowaniem układu chłodzenia, w tym lay out zakładu produkcyjnego. Jako Załącznik nr 4 Zamawiający przedstawia schemat poglądowy systemu chłodzenia.

Kod CPV

42510000-4

Nazwa kodu CPV

Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

30 kwietnia 2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: sposób oceny na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty
2. Oferta została podpisana przez osoby mogące reprezentować ważnie i skutecznie prawnie Oferenta : sposób oceny na podstawie dokumentów rejestracyjnych lub dokumentów umocowania.
3. Nie posiadają zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa : sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego.
4. Potwierdzą wykonanie (dostawa urządzeń i dokonanie doboru/zaprojektowanie oraz wykonanie przynajmniej 2 kompletnych układów chłodzenia linii ekstruzji/mikserów w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.
5. Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dokonywaniu doboru/projektowaniu oraz wykonanie dostaw kompletnych układów chłodzenia linii ekstruzji/ mikserów w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego z podaniem charakterystyki układu referencyjnego oraz obiektu przemysłowego.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie

Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dokonywaniu doboru/projektowaniu oraz wykonanie dostaw kompletnych układów chłodzenia linii ekstruzji/ mikserów w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego z podaniem charakterystyki układu referencyjnego oraz obiektu przemysłowego.

Potencjał techniczny

Potwierdzą wykonanie (dostawa urządzeń i dokonanie doboru/zaprojektowanie oraz wykonanie przynajmniej 2 kompletnych układów chłodzenia linii ekstruzji/mikserów w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

Zamawiający określa istotne postanowienia zawieranej umowy dotyczące warunków płatności należności umownych oraz kwestii technicznych wykonywania zamówienia. Postanowienia nie podlegają negocjacji podczas zawierania umowy. W odniesieniu do warunków płatności Zamawiający określa iż płatność przez Zamawiającego należności umownych będzie wykonywana częściami w następujący sposób : 20 % wartości netto przedmiotu zamówienia będzie płatne w ciągu 14 od dnia zawarcia umowy i potwierdzenia/zatwierdzenia projektu układu chłodzenia, 20 % wartości netto przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni po dacie otrzymania przez Zamawiającego informacji o gotowości do montażu i kompletności instalacji układu chłodzenia oraz potwierdzenia tej okoliczności przez Zamawiającego w drodze inspekcji, 30% wartości netto zamówienia w ciągu 14 dni po dacie dostawy w miejscu montażu, 30% wartości netto zamówienia w ciągu 14 dni po dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania zamówienia. W odniesieniu do płatności częściowych zostanie do nich doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki podatkowej. W odniesieniu do kwestii technicznych wykonywania zamówienia Zamawiający określa iż zbiorniki nie wchodzą do zakres przedmiotu zamówienia a Zamawiający zapewnia dwa zbiorniki :podziemny zbiornik o pojemności 10 000 litrów i drugi o pojemności 2000 litrów.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. , o ile zmiany nie prowadza do zmiany charakteru umowy
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i sa spełnione łącznie następujące warunki :

- i. zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług i instalacji , zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3. Zmiana umowy dopuszczalna jest również gdy spełnione są łącznie następujące warunki :
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
ii. wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. zmiana umowy jest dopuszczalna w wypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, do załącznika Nr 2 Oferent winien dołączyć koncepcję doboru oraz specyfikację urządzeń ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Punktacja Sposób oceny
Cena Netto 70% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy
przez 70
Gwarancja 30% Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej, mnożymy
przez 30

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Gwarancja musi obejmować wszystkie urządzenia układu chłodzenia. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości oferty/ przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3 SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Klemensa Branickiego 17A/106

15-085 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

858745080

Fax

858745031

NIP

5423070660

Tytuł projektu

Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PVC) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego.

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0010/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

M.A.S Sp. z o.o. z siedzibą 27-200 Starachowice ul. Składowa 34. data wpłynięcia oferty 20.12.2017r cena oferty 480 000, 00 PLN gwarancja 132 M
Liczba wyświetleń: 478