Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7.2017 ZABUDOWA STOISKA TARGOWEGO

Data publikacji: 05.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2017

Numer ogłoszenia

1073010

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
2. W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
4. Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub przekazać osobiście do siedziby naszej firmy ul. Norwida 31, 76-200 Słupsk w terminie od 05.12.2017r. do 13.12.2017r

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monika.macholl@abatec.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Macholl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

724936300

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego (wg projektu przedstawionego w załączniku) na międzynarodowych targach BUDMA organizowanych w Poznaniu w terminie 30.01.2018- 02.02.2018.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup usługi w zakresie wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego (wg projektu przedstawionego w załączniku) na międzynarodowych targach BUDMA organizowanych w Poznaniu w terminie 30.01.2018- 02.02.2018 w związku z realizacją projektu w ramach :
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie wykonania zabudowy stoiska wystawienniczego (wg projektu przedstawionego w załączniku) na międzynarodowych targach BUDMA organizowanych w Poznaniu w terminie 30.01.2018- 02.02.2018. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie przedmiotu zamówienia:
1) Przygotowanie zabudowy wg. projektu i specyfikacji stanowiących załącznik do tego zapytania;
2) Transport elementów zabudowy na stoisko Wystawcy
3) Montaż i demontaż stoiska (uprzątnięcie stoiska po montażu i demontażu, usunięcie śmieci)
4) Obsługa techniczna w trakcie trwania targów, codzienne sprzątanie;
5) Wyposażenie stoiska zgodnie z projektem i specyfikacją;
6) Wydruk i wyklejanie grafiki w tym wykonanie paneli promocyjnych Marki Polskiej Gospodarki (MPG) w ilości 2 szt – uwzględnione w projekcie
7) Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz potwierdzenie jej zgodności z wymaganiami technicznymi stawianymi przez organizatora imprezy targowej;
8) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji w zakresie instalacji elektrycznej na podstawie projektu zaakceptowanego przez organizatora imprezy targowej. Wykonanie instalacji elektrycznej.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja prac będących przedmiotem zmówienia powinna zostać zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.01.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim
2. W przypadku składania oferty przy pomocy środków elektronicznych na adres e-mail, niezbędne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów;
3. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
4. Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane w formie pisemnej. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. Przez formę pisemną Zamawiający rozumie również zadanie pytania na adres email wskazany do kontaktu w sprawach zapytania ofertowego;
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria wyboru ofert:
a) Cena oferty – waga 100%, maksymalna do uzyskania liczba punktów 100;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: cena netto najkorzystniejsza/cena netto Oferenta *100%;

Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 14.12.2017 r. w siedzibie Zamawiającego.
Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w ramach kryteriów, co zostanie potwierdzone w sporządzonym protokole z wyboru ofert.

Wykluczenia

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
1. Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
2. Zostanie złożona po terminie składania ofert;
3. Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia ponosi Oferent.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABATEC SP. Z O.O.

Adres

Cypriana Kamila Norwida 31

76-200 Słupsk

pomorskie , Słupsk

Numer telefonu

598456333

Fax

598456334

NIP

8393171173

Tytuł projektu

Promocja polskiej marki wysokiej jakości basenów ogrodowych ABATEC poprzez uczestnictwo w branżowym programie promocji na wybranych rynkach.

Numer projektu

POIR.03.03.03-22-0048/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

T&T Exhibitions- Tomasz Jan Tomicki
Os. Leśne 9/94
62-028 Koziegłowy k. Poznania
data wpłynięcia oferty: 12.12.2017
cena oferty: 7 730,00 PLN + 23% VAT
Liczba wyświetleń: 688