Strona główna
Logo unii europejskiej

Nabór na stanowisko projektanta układów scalonych w zespole badawczym - Zapytanie ofertowe NaviSoC/ZO/2017/2

Data publikacji: 04.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2017

Numer ogłoszenia

1072990

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 13.12.2017 roku, do godziny 23:59, (decyduje termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: fundusze@chipcraft-ic.com
b) przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście w biurze: ChipCraft Sp. z o.o., ul.: Rektorska 4 lok. 2.14, 00-614 Warszawa

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@chipcraft-ic.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Projektanta układów scalonych, na podstawie umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie), w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Projektanta układów scalonych, na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie), w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”

Celem głównym projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje uzyskać produkt w postaci układu elektronicznego, tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie cyfrowych układów scalonych oraz wbudowanych mikrokontrolerów RISC. Projektant musi posiadać doświadczenie w projektowaniu układów scalonych w submikrometrowych i nanometrowych technologiach CMOS.
Do jej obowiązków będzie należało:
- projektowanie cyfrowych układów scalonych ASIC;
- przygotowanie do produkcji serii prototypowych układów scalonych;
- synteza logiczna bloków opisanych w językach HDL;
- sporządzanie dokumentacji;
- przygotowanie publikacji.

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) inicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu w zakresie jego warstwy merytorycznej;
b) współpracowanie z osobami wchodzącymi w skład zespołu badawczego Zamawiającego, i współodpowiedzialnymi za prawidłową realizację warstwy merytorycznej projektu;
c) branie czynnego udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, nadzorowanie postępu w realizacji projektu, zapewnianie zgodności realizacji projektu z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego;
d) sporządzanie dokumentacji projektu przy udziale zespołu badawczego Zamawiającego, weryfikowanie kierunków badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości uzyskania zakładanych celów.

Z Wykonawcą zawarta zostanie umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie). Zamawiający przewiduje czas trwania umowy na okres 12 miesięcy w terminie pomiędzy 12.2017 a 07.2020, na poziomie średnio 60 godzin w miesiącu.
Rozliczeniem czasu pracy Wykonawcy będą karty czasu pracy oraz raporty z prac, składane w miesiącach w których faktycznie była wykonywana praca. Karty czasu pracy po zaakceptowaniu przez przełożonego/kierownika projektu będą stanowiły podstawę wystawienia rachunku do umowy zlecenia przez Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje pracę zdalna jednak będzie wymagać od Wykonawcy osobistej obecności na wybranych spotkaniach Zespołu Projektowego w siedzibie Zamawiającego.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania umowy przewidywany jest na okres 12 miesięcy w terminie pomiędzy 12.2017-07.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz ilości godzin wykonywanej pracy. Nowe terminy oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, przy czym łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ze względu na formułę współpracy i przedmiot zamówienia, zapytanie jest skierowane do osób fizycznych, które osobiście będą wykonywały powierzone im obowiązki w ramach projektu, we współpracy z zespołem badawczym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki (weryfikowane na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie oraz dołączonego do oferty CV i dokumentów):

• Wykształcenie wyższe na kierunku: elektronika ze stopniem naukowym mgr. inż.
• Bardzo dobra znajomość języków opisu sprzętu (preferowany język Verilog)
• Doświadczenie zawodowe w projektowaniu cyfrowych układów scalonych (tworzenie opisu sprzętu w języku Verilog lub VHDL) – min 2 lata
• Znajomość środowiska CADENCE (NC Verilog, IRun, RTL Compiler, First Encounter)
• Znajomość zagadnień testowania i walidacji
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość systemów kontroli wersji (git, svn, cvs) oraz zarządzania projektami
• Udział w projektach naukowo-badawczych

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia:
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Do oferty należy dołączyć :
a) kserokopię dyplomu lub innego dokumentu poświadczającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
b) CV wraz z informacjami umożliwiającymi ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie „Warunki udziału w postępowaniu” Zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem o łącznym zaangażowaniu zawodowym
c) Oświadczenie o braku powiazań na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
2. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające wszystkich danych będą odrzucane z przyczyn formalnych.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamówienia uzupełniające

1. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena ofertowa brutto za 1 godzinę pracy (C )- maksymalnie do uzyskania jest 44 pkt.;
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R ) - maksymalnie do uzyskania jest 56 pkt.;

a) Cena brutto za 1 przepracowaną godzinę pracy – według następującego wzoru
C= (najniższa cena ofertowa brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu/ cena oferty badanej brutto) x 44%
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R)
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w biurze Zamawiającego w celu sprawdzenia kwalifikacji i umiejętności kandydata. Podczas rozmowy przeprowadzone zostaną testy:
I. ze znajomości oprogramowania do projektowania układów scalonych:
1) Typu Back-End: First Encounter
2) Typu Front-End: NC Verilog, IRun, RTL Compiler
II. Ze znajomości następujących technik:
3) Technik projektowania układów scalonych
4) Technik weryfikacji układów cyfrowych
5) Znajomość języków projektowania
6) Znajomość języków programowania
7) Znajomość systemów kontroli wersji

Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1-4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki
Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa Kwalifikacyjna ,co daje maksymalna liczbę 56 punktów do zdobycia w tym kryterium (28 pkt.x2).

Ocena końcowa ofert zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach
oceny ofert wg poniższego wzoru:
O= C + R
2. Przyjmuje się, że 1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
4. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku wycofania się lub odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHIPCRAFT SP. Z O.O.

Adres

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

9462659910

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Maciej Plasota
zam. w Warszawie
data wpłynięcia oferty: 6.12.2017
cena: 57 600 zł
Liczba wyświetleń: 604