Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapraszamy do składania ofert na wynajem powierzchni i zabudowę stoiska w trakcie targów Winter Fancy Food odbywających się w dniach 21-23 stycznia 2018 roku w San Francisco w USA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej.

Data publikacji: 05.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2017

Numer ogłoszenia

1072981

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 13.12.2017 r. w formie:
- papierowej: osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie ACTIV Sp. z o.o. w Belsku Dużym 05-622, ul J.Kozietulskiego 17. w godzinach pracy (8.00-16.00) lub
- elektronicznej: na adres e-mail: beata@activ.com.pl
W przypadku oferty składanej w formie papierowej, za dzień otrzymania oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. W przypadku ofert składanych drogą elektroniczną (oferta musi być opatrzona podpisem osoby/ób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy – skan dokumentu), decydują data i godzina wpływu na podany adres poczty elektronicznej podany powyżej.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania - FORMULARZ OFERTOWY. Oferta powinna być podpisana przez osobę/ upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta musi zawierać:
- dane oferenta (pełną nazwę podmiotu, NIP, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, dane osoby do kontaktu)
- cenę netto i brutto każdego zadania wyszczególnionego w FORMULARZU OFERTOWYM oraz łączną cenę wartości zamówienia,
- opis stoiska wystawowego,
- termin związania ofertą,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.
Zamawiający zastrzega, że wymagany termin związania ofertą nie może być krótszy niż 30 dni od dnia wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć:
- oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 1
- oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące załącznik nr 2
Dopuszcza się możliwość dodatkowo dołączenia do oferty wizualizacji stoiska.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

beata@activ.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Beata Żółcik-Grzyb

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy:
1. wynajęcia powierzchni wystawienniczej o wielkości 18 m2 wraz z wpisem do katalogu targowego i rejestracją oraz reklamą w katalogu, promującą soki firmy ACTIV i jej produkty
2. wykonanie i montaż zabudowy stoiska zgodnie z poniższymi danymi technicznymi:
- elementy stoiska to: wykładzina, ściany, szafki/witryny do prezentacji produktów, dwa stoliki do rozmów z trzema krzesłami, lada informacyjna z krzesłem oraz oświetlenie
- wykonanie i instalacja panelu dekoracyjnego Marki Polskiej Gospodarki na stoisku targowym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju:
http://www.mr.gov.pl/media/26290/MPG_panel_promocyjny_na_strone.pdf
3. demontaż zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości
4. transport eksponatów z Belska Dużego w Polsce na miejsce targów tj.: 180 litrów soków oraz 15 kg materiałów reklamowych (długopisy, pendrive, torby, katalogi, ulotki).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat: Miejscowość: San Francisco w USA

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w związku z realizacją projektu pt.: „Rozwój firmy Activ Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Celem jest wybór wykonawcy w zakresie wykonaniu wynajmu powierzchni i zabudowę stoiska w trakcie targów Winter Fancy Food odbywających się w dniach 21-23 stycznia 2018 roku w San Francisco w USA.
Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączonym zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wynajęciu powierzchni i zabudowie stoiska w trakcie targów Winter Fancy Food odbywających się w dniach 21-23 stycznia 2018 roku
w San Francisco w USA. Zamówienie obejmuje wykonanie i instalacje panelu dekoracyjnego Marki Polskiej Gospodarki na stoisku targowym, a także transport eksponatów wraz z ubezpieczeniem na targi.

Kod CPV

79956000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia w zakresie: najmu powierzchni, wykonania i montażu zabudowy oraz transportu eksponatów: do 20 stycznia 2018 r. do godz. 14.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji co najmniej 4 usług obejmujących: najem powierzchni, przygotowanie zabudowy oraz organizację transportu eksponatów na targach międzynarodowych, w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania. Wyżej opisane doświadczenie będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
• nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi
• nastąpi zmiana adresu siedziby Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych
• nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego
• nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy
• dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania
• zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac wynikającej z ich przebiegu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

KRYTERIUM NR 1:
cena (w zł brutto) – waga 80%
Sposób wyliczenia w ramach kryterium nr 1:

Najniższa wartość oferowanej ceny w zł brutto wśród otrzymanych ofert
_____________________________________________________________ x 80 pkt
Wartość w zł brutto wskazana w badanej ofercie

KRYTERIUM NR 2:
estetyka stoiska, oceniana na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę opisu stoiska i wizualizacji stoiska (w przypadku załączenia wizualizacji do oferty) – waga 20%
W tym kryterium oceniana będzie:
- funkcjonalność stoiska (zachowanie ergonomiki stoiska) - max 10 pkt
- innowacyjność stoiska – max 10 pkt

Łączna ocena obejmuje sumę punktów uzyskanych przez ofertę w obu kryteriach. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne metody zaokrąglenia.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu,
b) zostaną złożone w wymaganym przez Zamawiającego terminie i będą zawierać wszystkie wymagane załączniki,
c) obejmować będą wszystkie składniki zamówienia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

rondo Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48486610143

NIP

5252573577

Tytuł projektu

Rozwój firmy Activ Sp. z o.o. poprzez udział w branżowym programie promocji.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0186/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 359