Strona główna
Logo unii europejskiej

wyłonienie Wykonawców mających doskonalić nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Data publikacji: 04.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1072956

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

wyłonienie Wykonawców mających doskonalić nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.
Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:
„Oferta w postępowaniu nr 1/MW/ME/2017”
Oferty można składać w terminie do dnia 12.12.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 868 54 17 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w celu wzrostu efektywności nauczania.
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego zajęcia nie mogą kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu prowadzenia zajęć jak też miejsca lub miejscowości ich prowadzenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców mających doskonalić nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu

Przedmiot zamówienia

Doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w celu wzrostu efektywności nauczania.
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego zajęcia nie mogą kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu prowadzenia zajęć jak też miejsca lub miejscowości ich prowadzenia.

Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę zawarta jest w zapytaniu ofertowym.
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć z trzema nauczycielami każdej szkoły. Nauczyciele będą skierowani przez Dyrekcję właściwej szkoły i będą to nauczyciele zarówno przedmiotów przyrodniczych (biologia ,chemia, fizyka, geografia), jak i matematyki.

Dla każdego nauczyciela przewidziano 20h zajęć indywidualnych, co oznacza że każda część zamówienia obejmuje w sumie 60 godzin zajęć indywidualnych.
Nauczyciele delegowani do szkoleń przez Dyrekcję Szkoły na podstawie diagnoz.
Zakres szkolenia:
1.Praktyczne wykorzystanie pracowni przedmiotowych.
2.Kształcenie poprzez dociekanie naukowe–odkrywanie;
3.Pogłębienie wiedzy na temat innowacyjnych metod nauczania;
4.Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania zajęć opartych na eksperymencie i obserwacji;
5.Rozwijanie umiejętności eksperymentowania oraz formułowania wyników i wniosków.
6.Planowanie zajęć z wykorzystaniem działalności eksperymentalnej
7.Wykorzystanie metody eksperymentu przy realizacji podstawy program.

Zajęcia średnio 4h/dzień/2xtygodniowo.
Metodologia zajęć: wykłady, ćwiczenia, ,konwersacje, pokazy, nacisk na samodzielną realizację zadań.
Do każdego szkolenia Wykonawca opracuje zindywidualizowany program nauczania.
Wykonawca opracuje pomiar efektywności zajęć oraz -pre i post test wiedzy z zakresu tematyki zajęć.

Planowany termin realizacji zamówienia : grudzień 2017r. - czerwiec.2018r. Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zajęć może ulec zmianie.

Kod CPV

80400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

Harmonogram realizacji zamówienia

grudzień 2017r. - czerwiec.2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione na zasadzie spełnia / nie spełnia.
Wykonawca musi posiadać właściwe kompetencje zawodowe, tj. być wykwalifikowanym doradcą oraz posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie.
Warunek ten zostanie oceniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może zażądać od Wykonawcy pisemnego udokumentowania posiadanych kwalifikacji.
Wykonawca musi posiadać ponadto pisemną zgodę Dyrekcji właściwej szkoły na prowadzenie doradztwa.
Pisemna zgoda, o której mowa wyżej, stanowi załącznik do formularza oferty.
Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:
1.Cena -100 pkt.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0040/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 458