Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2017/KZ-EPI Wybór 2 trenerów na szkolenie dla uczniów w ramach projektu „Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!” pn. ”Przedsiębiorczość w otoczeniu biznesu”

Data publikacji: 04.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1072919

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dn. 04.12.2017 r. dokonano uszczegółowienia daty realizacji zlecenia zarówno w treści zapytania jak i załączniku zapytanie ofertowe - od 15.12.2017 najpóźniej do 28.12.2017 r. oraz we wzorze umowy (Załącznik4) dodano informacje o karach umownych.
Dodano odpowiedź na Pytanie 1, Pytanie2.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, wypełnioną ręcznie bądź elektronicznie w języku polskim, pod rygorem nieważności.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę fizyczną lub w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub odpis poświadczony notarialnie), określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
7. Wykonawca ma prawo zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym przypadku Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ”.
8. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
9. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie potencjalnego Wykonawcę
10. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
Koperta powinna być zaadresowana na adres biura projektu:
Stowarzyszenie Edukacja przez Internet
Kielecki Park Technologiczny, budynek SKYe INC., ul. Olszewskiego 6, p. 2.05, 2.06, 25-663 Kielce
i opatrzona opisem:
Oferta na: Wybór 2 trenerów na szkolenie dla uczniów w ramach projektu
„Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!” pn. ”Przedsiębiorczość w otoczeniu biznesu”
Nie otwierać przed 12.12.2017 r., godz. 9.00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Tercz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

413107090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wybór 2 trenerów na szkolenie dla uczniów pn. ”Przedsiębiorczość w otoczeniu biznesu” w ramach projektu pn. „Kluczowe zawody – drogą do sukcesu!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe). Nr projektu: RPSW. 08.05.01-26-0084/16

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie ma na celu wyłonienie wykonawców, którzy przeprowadzą szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w wymiarze 8 godzin/grupa.

Przedmiot zamówienia

1. Część 1: Wykonawca (1 trener) zobowiązany jest:
1) przeprowadzić szkolenia z przedsiębiorczości dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w wymiarze 8 godzin/grupa w terminie:
• 2 szkolenia po 8 godzin/grupa od 15.12.2017 najpóźniej do 28.12.2017 r.
• 1 szkolenie 8 godzin/grupa w terminie 01.01.2018 r. – 31.05.2018 r.
• 1 godzina szkoleniowa to 45 minut.
Terminy zostaną podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wielkość grupy: 12-15 osób.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, Kielce
2) Tematyka szkolenia musi obejmować zagadnienia:
• Komunikacja interpersonalna,
• Typy osobowości,
• Konflikty i ich rozwiązywanie,
• Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej,
• Rozwój gospodarczy państwa,
• Pieniądz i bankowość
3) Opracowanie i dostarczenie konspektu szkolenia
4) Opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych
5) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznej ewidencji czasu pracy
2. Część 2: Wykonawca (1 trener) zobowiązany jest:
1) przeprowadzić szkolenia z przedsiębiorczości dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej w wymiarze 8 godzin/grupa w terminie:
• 2 szkolenia po 8 godzin/grupa od 15.12.2017 najpóźniej do 28.12.2017 r.
• 1 szkolenie 8 godzin/grupa w terminie 01.01.2018 r. – 31.05.2018 r.
• 1 godzina szkoleniowa to 45 minut.
Terminy zostaną podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Wielkość grupy: 12-15 osób.
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, Kielce
2) Tematyka szkolenia musi obejmować zagadnienia:
• Komunikacja interpersonalna,
• Typy osobowości,
• Konflikty i ich rozwiązywanie,
• Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej,
• Rozwój gospodarczy państwa,
• Pieniądz i bankowość
3) Opracowanie i dostarczenie konspektu szkolenia
4) Opracowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych
5) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznej ewidencji czasu pracy

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy najpóźniej do
• 2 szkolenia po 8 godzin/grupa od 15.12.2017 najpóźniej do 28.12.2017 r. (w tym w dniu 16.12.2017)
• 1 szkolenie 8 godzin/grupa w terminie 01.01.2018 r. – 31.05.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (jeżeli dotyczy);

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia trenera wykonującego zlecenie z zakresu przedsiębiorczości: ukończone co najmniej studia wyższe kierunkowe (ksero dyplomu) lub udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z tematyką przedsiębiorczości (min. 2 lata) (np. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie usług na rzecz innych przedsiębiorstw, praca w instytucji otoczenia biznesu itp.) (weryfikowane na postawie przedłożonego CV osoby fizycznej lub osoby bezpośrednio biorącej udział w realizacji zamówienia)
2) posiadania umiejętności przez trenera, który będzie prowadził szkolenia prowadzenia szkoleń/warsztatów (udokumentowane min. 80 h szkoleniowych, z czego min. 40 h z tematyki związanej z przedsiębiorczością) (weryfikowane na postawie przedłożonego CV osoby fizycznej lub osoby bezpośrednio biorącej udział w realizacji zamówienia)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zlecenie może być realizowane przez osobę fizyczną lub prowadzącą działalność gospodarczą lub przedsiębiorstwo.

Dodatkowe warunki

Osoba fizyczna może wziąć udział w postępowaniu dotyczącym wyłącznie jednej, wybranej części zamówienia ze względu na realizację obu części w jednym czasie.

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) łączne zaangażowanie w pracę osoby fizycznej lub osoby bezpośrednio biorącej udział w realizacji zamówienia nie przekracza 276 godzin miesięcznie (dotyczy osób stanowiących personel projektu w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020),
2) nie są zatrudnieni w Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,

Warunki zmiany umowy

1) zmiany terminu wykonania usługi, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,
3) zmniejszenia ceny netto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT mającej wpływ na ceny, stawki i kwoty podatku VAT,
4) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w pkt 2 i 3, o zakres tych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualna informacja o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeżeli dotyczy)
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 3,
5) Parafowany wzór umowy – załącznik nr 4.
6) CV osoby prowadzącej szkolenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy, wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności, zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego, określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, bez konieczności ponownego stosowania zasady konkurencyjności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie zostaną poddane oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
Najniższa CENA – 100%

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE EDUKACJA PRZEZ INTERNET

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

413108191

NIP

6572572232

Tytuł projektu

Kluczowe zawody - drogą do sukcesu!

Numer projektu

RPSW.08.05.01-26-0084/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1:
Marta Bogucka, Bartków 68, 26-050 Zagnańsk
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2017
Cena: 77,56 PLN

Część 2:
Szczepan Bogucki, Bartkow 68, 26-050 Zagnańsk
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2017
Cena: 77,56 PLN
Liczba wyświetleń: 562