Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W ZAKRESIE: SPAWANIE METODĄ MAG 135

Data publikacji: 04.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1072716

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt. „ZAWODOWCY” nr RPWM.02.04.01-28-0014/17 w ramach Osi Priorytetowej 2. Kadry dla gospodarki dla Działania 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 12 grudnia 2017 r. do godziny 16:00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „ZAWODOWCY”. W skład zamówienia wchodzi:
A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu: „Spawanie metodą MAG 135” dla 60 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 145 godzin, łącznie 870 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
B) Koszt badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
C) Koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia,
D) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
E) Koszt przeprowadzenia egzaminu przez licencjonowanego Egzaminatora IS w Gliwicach.
F) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów dla każdego uczestnika zajęć,
G) Koszt wydania książki spawacza,
H) Koszt materiałów i wszelkich innych substancji i mediów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ełcki Miejscowość: Ełk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 60 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku poprzez zorganizowane kursy zawodowe z zakresu spawania metodą MAG 135.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „ZAWODOWCY”. W skład zamówienia wchodzi:
A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu: „Spawanie metodą MAG 135” dla 60 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 145 godzin, łącznie 870 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
B) Koszt badań lekarskich niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia,
C) Koszt ubezpieczenia uczestnika szkolenia,
D) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
E) Koszt przeprowadzenia egzaminu przez licencjonowanego Egzaminatora IS w Gliwicach.
F) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów dla każdego uczestnika zajęć,
G) Koszt wydania książki spawacza,
H) Koszt materiałów i wszelkich innych substancji i mediów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przeprowadzenie zajęć z „Spawanie metodą MAG 135” : w okresie od podpisania umowy – maj 2018r- 30 uczniów/uczennic oraz listopad 2018 - czerwiec 2019r.- 30 uczniów/uczennic

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 posiada atest do szkolenia i egzaminowania spawaczy w oparciu o wytyczne nr W-14/IS-17

Wiedza i doświadczenie

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) – usług szkolenia z zakresu „Spawanie metodą MAG 135” dla łącznie min. 30 osób
 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osoby odpowiedzialne za świadczenie usług szkolenia posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń kursów lub wykładów z zakresu spawania metodą MAG 135, którzy w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przeprowadzili minimum 3 szkolenia lub kursy z zakresu „Spawanie metodą MAG 135.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tych osób.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający dokona oceny i porównania ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:

Lp. Kryterium Znaczenie w %
1 Cena 90 %
2 Doświadczenie Wykonawcy 10 %

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SP. Z O.O.

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

Zawodowcy

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku
ul. Matejki 1, 19-300 Ełk
Cena oferty: 93.600,00 PLN
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2017r
Liczba wyświetleń: 427