Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa i montaż Infokiosku oraz zestawu głośnomówiącego do rejestracji”

Data publikacji: 03.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2017

Numer ogłoszenia

1072713

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt. „Platforma e-usług ENDOMED”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do złożenia oferty na realizację przedmiotowego zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż Infokiosku oraz zestawu głośnomówiącego do rejestracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
ENDO-MED s.c.
pl. Solidarności 1/3/5
53-661 Wrocław
„ Oferta na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż infokiosku oraz zestawu głośnomówiącego do rejestracji”
Nie otwierać przed 11.12.2017 r. o godz. 12:00"
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Masłowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż Infokiosku oraz zestawu głośnomówiącego do rejestracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
1. Urządzenie głośnomówiące do rejestracji – 1 szt.
2. Kiosk internetowy – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu pt. „Platforma e-usług ENDOMED”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Zamawiający zakupi w ramach powyższego projektu Infokiosk oraz zestaw głośnomówiący do rejestracji w celu spełnienia zakładanych rezultatów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia dostawa i montaż Infokiosku oraz zestawu głośnomówiącego do rejestracji.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy
1. Urządzenie głośnomówiące do rejestracji – 1 szt.
2. Kiosk internetowy – 1 szt.
1. Urządzenie głośnomówiące do rejestracji – 1 szt.
Wykonawca dostarczy jedno urządzenia głośnomówiące do rejestracji posiadające parametry techniczne przedstawione w poniższej tabeli.

Parametr / Komponent Wymagania minimalne
Monitor • płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
• kolorowy wyświetlacz TFT-LCD
• podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zew.
• zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazdka
Panel zewnętrzny z kamerą • kamera kolorowa CCD typu „pin-hole”
• możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie diodami LED pracującymi w zakresie promieniowania podczerwonego) lub oświetlenie podczerwienią umożliwiającą widzenie w nocy
• odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
Gwarancja • Okres gwarancji minimum 12 miesięcy
2. Kiosk internetowy – 1 szt.
Wykonawca dostarczy jeden kiosk internetowy posiadający parametry techniczne przedstawione w poniższej tabeli.

Parametr / Komponent Wymagania minimalne
Przekątna ekranu Minimum 15 cali
Rozdzielczość Minimum 1366 x 768
Ekran Proporcje Minimum 16:9
Ekran Obszar roboczy (mm) Minimum 344 x 193
Interfejsy komunikacyjne Ethernet
Opcje montażu - Montaż z podstawą Otwory montażowe
Platforma obliczeniowa - Dysk twardy Minimum 128 GB SSD
Czas odpowiedzi matrycy Minimum 10 ms
Gwarancja • Okres gwarancji minimum 12 miesięcy

Powyższe wymagania określone są w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakup, dostawa sprzętu oraz montaż wymienionego w niniejszym ogłoszeniu zostanie zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia
2. Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej dwóch lat.

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia
2. Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej dwóch lat.

Potencjał techniczny

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i kadrowym posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia
2. Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej dwóch lat.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w tym postępowaniu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego
2. Podane w Formularzu oferty ceny muszą obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
kryterium Maksymalna liczba punktów do zdobycia
Sposób oceny
1. Cena 100 punktów
1.1 Łączna cena oferty brutto 0-100 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
RAZEM 100

2. Ocena oferty, w tym punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach, będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENDO-MED S.C. RENATA CHROBAK-MASŁOWSKA I MARIUSZ MASŁOWSKI

Adres

pl. Solidarności 1/3/5

53-661 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

717810128

Fax

713555926

NIP

8840021617

Tytuł projektu

Platforma e-usług ENDOMED

Numer projektu

RPDS.02.01.02-02-0003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

GABOS SOFTWARE Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Berbeckiego 6

Data wpływu oferty: 11.12.2017
Cena :

4900 PLN brutto ( 3983,74 PLN netto + 23 % VAT)
Liczba wyświetleń: 617