Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego

Data publikacji: 01.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1072649

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@intesy.pl lub dostarczać na adres Zamawiającego:
intesy sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
Ofertę składaną w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: oferta na materiały dydaktyczne do nauki języka angielskiego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@intesy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Olejnik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0-795 177-847

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego w związku z realizacją projektu „Akademia kluczowych kompetencji językowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” nr RPLD.11.02.01-10-0007/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - zgodnie z treścią zapytania ofertowego - materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego w związku z realizacją projektu „Akademia kluczowych kompetencji językowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego” nr RPLD.11.02.01-10-0007/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

22111000-1

Nazwa kodu CPV

Podręczniki szkolne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z podpisaną umową w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian może dotyczyć:
- termin realizacji zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza oferty będącego załącznikiem do zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą podlegały ocenie według kryterium najniższej ceny.
Kryterium to zweryfikowane zostanie na podstawie cen podanych przez wykonawców w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Algorytm oceny kryterium cena:
Cena minimalna
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie = ------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty
Cena minimalna – najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INTESY SP. Z O.O.

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

795177847

Fax

61 625 68 91

NIP

7831696410

Tytuł projektu

Akademia kluczowych kompetencji językowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa łódzkiego.

Numer projektu

RPLD.11.02.01-10-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polanglo Sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu
ul. Szyszkowa 20
02-265 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 08.12.2017r.
Cena oferty: 25 440,00 zł
Liczba wyświetleń: 402