Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2017/7/10/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)"

Data publikacji: 01.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2017

Numer ogłoszenia

1072612

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00).
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)
ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
„Oferta na wykonanie aplikacji:
Część …….. (Grupa 2)”
Nie otwierać przed dniem 11.12.2017 r. godz. 12:30.
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 11.12.2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.12.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 666 11 32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie multimedialnych aplikacji w technologii 3D, poprawnie działających na urządzeniach typu PC oraz na urządzeniach mobilnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy multimedialnych aplikacji w technologii 3D, poprawnie działających na urządzeniach typu PC oraz na urządzeniach mobilnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie multimedialnych aplikacji w technologii 3D, poprawnie działających na urządzeniach typu PC oraz na urządzeniach mobilnych. Szczegółowy opis wymagań do aplikacji zawarty został w Załączniku 5 do zapytania ofertowego – Wymagania do aplikacji 3D.

Kod CPV

79822500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonanie aplikacji w terminie wskazanym w formularzu ofertowym, jednak nie później niż do 31.01.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria dla poszczególnych części zamówienia:
1. Cześć 1. Wykonanie aplikacji "Muzyczne historie"
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena brutto za wykonanie aplikacji multimedialnej "Muzyczne historie" 30
2. Termin dostarczenia należycie wykonanej aplikacji multimedialnej "Muzyczne historie" 30
3. Ilość wizyt w celu modyfikacji aplikacji multimedialnej "Muzyczne historie" 30
4. Gwarancja 10
SUMA 100

2. Cześć 2. Wykonanie aplikacji "Wirtualna rozmowa z Mistrzem"
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena brutto za wykonanie aplikacji multimedialnej " Wirtualna rozmowa z Mistrzem " 30
2. Termin dostarczenia należycie wykonanej aplikacji multimedialnej " Wirtualna rozmowa z Mistrzem " 30
3. Ilość wizyt w celu modyfikacji aplikacji multimedialnej " Wirtualna rozmowa z Mistrzem " 30
4. Gwarancja 10
SUMA 100

3. Cześć 3. Wykonanie aplikacji "Wirtualna galeria sztuki"
Lp. Kryterium Waga (%)
1. Cena brutto za wykonanie aplikacji multimedialnej "Wirtualna galeria sztuki" 30
2. Termin dostarczenia należycie wykonanej aplikacji multimedialnej "Wirtualna galeria sztuki" 30
3. Ilość wizyt w celu modyfikacji aplikacji multimedialnej "Wirtualna galeria sztuki" 30
4. Gwarancja 10
SUMA 100

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów oceny i opis przyznawania punktacji znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe.pdf

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616661132

NIP

9291714274

Tytuł projektu

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I - Eduline sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, 11.12.2017, 44 034,00
Część II - Eduline sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, 11.12.2017, 72 570,00
Część III - Eduline sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, 11.12.2017, 102 951,00
Liczba wyświetleń: 250