Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup: Wypalarka plazmowa/laserowa CNC

Data publikacji: 01.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1072549

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu w ramach działania Działanie: 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w zakresie projektu pt.:
„Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologii DLP.”, realizowanego przez 3D AUTOMATION Spółka z o.o. zapraszamy do udziału w konkursie ofert nr 3/1.1.2 z dnia na zakup:
Wypalarka plazmowa/laserowa CNC

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wypalarka plazmowa/laserowa CNC” prosimy przesłać na adres:
3D AUTOMATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Władysława Trylińskiego 14
10-683 Olsztyn
Ofertę należy dostarczyć w terminie do 8.XII. 2017 r. do godziny 16:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8.XII.2017 r. o godz. 16.30 w siedzibie zamawiającego.
Decydująca będzie data wpływu Oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pk@3dauomation.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba do kontaktu w ramach zamówienia: Piotr Kulicki Prezes zarządu 3D Automation sp. z o.o. Tel: +48 694733090 E-mail: pk@3dautomation.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel: +48 694733090

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Wypalarka plazmowa/laserowa CNC do wycinania elementów obudowy i elementów konstrukcyjnych drukarki 3D

a. do wytwarzania elementów konstrukcyjnych drukarki 3D.
Wymagania:

1. Pole robocze co najmniej 1500x1500 mm ze względu na przewidywane gabaryty obudowy drukarki 3D.

2. Działalność pozycjonowania głowicy +/- 0,02 mm.

3. Możliwość wycinania metali takich jak aluminium, stal i stal nierdzewna.

4. Możliwość wycinania detali o grubości co najmniej 14mm

5. Szkolenie z obsługi maszyny dla co najmniej dwóch osób

6. Instalacja i uruchomienie w cenie

7. Transport w cenie

8. Gwarancja na główne podzespoły na co najmniej rok bez dodatkowych opłat za przeglądy w czasie trwania gwarancji.

9. Instalacja i uruchomienie maszyny najpóźniej 15.01.2018r.

10. Stół wodny w wypadku wypalarki plazmowej
-Wymagana gwarancja na główne podzespoły minimum 24 miesiące bez dodatkowych opłat za przeglądy w czasie trwania gwarancji.
- Instalacja i uruchomienie maszyny najpóźniej 15.01.2018r.

b. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:
42612000-9 Centra obróbkowe
42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Wypalarka plazmowa/laserowa CNC do wycinania elementów obudowy i elementów konstrukcyjnych drukarki 3D

a. do wytwarzania elementów konstrukcyjnych drukarki 3D.
Wymagania:

1. Pole robocze co najmniej 1500x1500 mm ze względu na przewidywane gabaryty obudowy drukarki 3D.

2. Działalność pozycjonowania głowicy +/- 0,02 mm.

3. Możliwość wycinania metali takich jak aluminium, stal i stal nierdzewna.

4. Możliwość wycinania detali o grubości co najmniej 14mm

5. Szkolenie z obsługi maszyny dla co najmniej dwóch osób

6. Instalacja i uruchomienie w cenie

7. Transport w cenie

8. Gwarancja na główne podzespoły na co najmniej rok bez dodatkowych opłat za przeglądy w czasie trwania gwarancji.

9. Instalacja i uruchomienie maszyny najpóźniej 15.01.2018r.

10. Stół wodny w wypadku wypalarki plazmowej
-Wymagana gwarancja na główne podzespoły minimum 24 miesiące bez dodatkowych opłat za przeglądy w czasie trwania gwarancji.
- Instalacja i uruchomienie maszyny najpóźniej 15.01.2018r.

b. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:
42612000-9 Centra obróbkowe
42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania

Przedmiot zamówienia

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup: Wypalarka plazmowa/laserowa CNC do wycinania elementów obudowy i elementów konstrukcyjnych drukarki 3D

a. do wytwarzania elementów konstrukcyjnych drukarki 3D.
Wymagania:

1. Pole robocze co najmniej 1500x1500 mm ze względu na przewidywane gabaryty obudowy drukarki 3D.

2. Działalność pozycjonowania głowicy +/- 0,02 mm.

3. Możliwość wycinania metali takich jak aluminium, stal i stal nierdzewna.

4. Możliwość wycinania detali o grubości co najmniej 14mm

5. Szkolenie z obsługi maszyny dla co najmniej dwóch osób

6. Instalacja i uruchomienie w cenie

7. Transport w cenie

8. Gwarancja na główne podzespoły na co najmniej rok bez dodatkowych opłat za przeglądy w czasie trwania gwarancji.

9. Instalacja i uruchomienie maszyny najpóźniej 15.01.2018r.

10. Stół wodny w wypadku wypalarki plazmowej
-Wymagana gwarancja na główne podzespoły minimum 24 miesiące bez dodatkowych opłat za przeglądy w czasie trwania gwarancji.
- Instalacja i uruchomienie maszyny najpóźniej 15.01.2018r.

b. Opis przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień:
42612000-9 Centra obróbkowe
42611000-2 Obrabiarki specjalnego zastosowania

Kod CPV

42611000-2

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki specjalnego zastosowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

WARUNKI PODSTAWOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFERENT, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
5. W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwość, co do możliwości wykonania zamówienia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
6. W przypadki niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych powyżej Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)
8. Niepozostawanie w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia max. do 15.01.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Z udziału w postępowaniu jest wykluczony podmiot, który jest podmiotem powiązanym jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia.
2. Posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i finansowy zapewniający wykonanie zamówienia
3. Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę,
4. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Dodatkowe warunki

Niepozostaje w trybie postępowania likwidacyjnego ani w stanie upadłości, a także nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz jednostek samorządu terytorialnego tytułem zobowiązań publiczno-prawnych.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków podstawowych udziału w postępowaniu przez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy wymagane dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
9. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Okres ważności oferty minimum 30 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert
12. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

Warunki zmiany umowy

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN W UMOWIE ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia oraz gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siłą wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
2. Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki urzędowej podatku VAT lub innych niezależnych od Zamawiającego okoliczności prawno-podatkowych wpływających na ostateczną cenę.
4. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku o przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VIII. OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria.
Warunek konieczny – zgodność oferty ze specyfikacją!
Kryterium numer 1 - Cena *50
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa / cena oferenta) *75
Kryterium numer 2 - Pole robocze (podawane w mm jako iloczyn dwóch prostopadłych osi, w wypadku innego typoszeregu, porównywane będą wartości w mm^2) *25
Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (Liczba osi obróbki zadeklarowana przez Oferenta/ Największa zadeklarowana liczba osi obróbki) * 15
Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w ramach kryterium wynosi 15
Kryterium numer 3 - Dostarczenie kompresora o ciśnieniu na wyjściu 8 bar i przepływie co najmniej 500l/min wraz z osuszaczem *15
25 gdy taki kompresor będzie dostarczony
0 gdy taki kompresor nie będzie dostarczony

Oferty spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną powyżej. W postepowaniu ofertowym zostanie wybrana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów zsumowanych w ramach wszystkich kryteriów. W razie równej liczby punktów zwycięży oferta o najniższej cenie.

Wykluczenia

7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który:
a) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
b) jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe należy rozumieć:
- nie uczestniczy w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- nie posiada udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
- nie pełni funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- nie pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności, w szczególności:
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów (np. KRS)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3D AUTOMATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Władysława Trylińskiego 14

10-683 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

694 733 090

NIP

7393888019

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnej drukarki 3D Threedee w technologii DLP.

Numer projektu

POPW.01.01.02-28-0031/17-00

Inne źródła finansowania

Nie

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę
Elmach Rafał Orkisz
Wygiezłów 35 a
27-570 Iwaniska
Oferta wpłynęła w dniu 7. XII. 2017 r.
Cena 67.400,00 netto
Liczba wyświetleń: 497