Strona główna
Logo unii europejskiej

usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w zakresie: „Kurs programowania sterowników przemysłowych”, w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 01.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2017

Numer ogłoszenia

1072382

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przesłać mailowo lub na poniższy adres lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 9 - w sekretariacie ZSP nr 2 – pokój nr 204 – I piętro), do 11.12.2017 r. do godz.: 12:00. Z dopiskiem oferta na przeprowadzenie kursu w zakresie: - „Kurs programowania sterowników przemysłowych” dla nauczycieli biorących udział w Projekcie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gospodarczy@zsp2.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowych wyjaśnień udziela Pan Jarosław Wiżyn - Jastrzębski email: kierownik.szkolenia@zsp2.net

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 672 41 61 wew.44

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

usługi szkoleniowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie w zakresie: „Kurs programowania sterowników przemysłowych”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Wejherowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji Projektu 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:
Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenia trójstopniowego kursu programowania sterowników przemysłowych dla 8. nauczycieli ZSP nr 2 w Wejherowie.
a) termin realizacji – od podpisania umowy do:
28.02.2018 r. – I stopień
31.08.2018 r. – II i III stopień
b) czas trwania: 40 godzin zegarowych/stopień,
c) liczba uczestników: 8 osób/nauczycieli.
2. Celem kursu jest nabycie przez uczestników kursu kompetencji z zakresu budowy, działania i funkcji sterownika S7-300, prostych i zaawansowanych metod jego programowania, rozwiązywania problemów z obszaru sterowania oraz poznanie zagadnień związanych ze sterowaniem procesów produkcyjnych, analizy, diagnostyki oraz serwisu sterowników SIEMENS S7-300

2. Szkolenie winno składać się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
3. Każdemu z uczestników należy zapewnić odpowiednie materiały dydaktyczne
i szkoleniowe.
4. Sposób organizacji zajęć: zajęcia w pracowniach ZSP nr 2 w Wejherowie.
5. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach .
7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować sprzęt do ćwiczeń praktycznych w ilości umożliwiającej pracę w co najmniej 4 grupach.
8. Wykonawca zapewni przygotowanie i przeprowadzenie testu sprawdzającego poziom kompetencji uczestników w dniu rozpoczęcia kursu oraz po zakończeniu kursu (w ostatnim dniu szkolenia).
9. Szkolenie winno zakończyć się:
a) egzaminem-testem sprawdzającym nabycie kompetencji;
b) certyfikatem wydanym przez autoryzowanego partnera Siemens PLC Software

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy
do 28.02.2018 r. – I stopień
do 31.08.2018 r. – II i III stopień

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do oferty należy załączyć posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia kursu.

Warunki zmiany umowy

zgodnie z załącznikiem nr 4 umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie zamówienia jest przedstawienie oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: ofertę wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 2 – formularz ofertowy; oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3, posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia kursu.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
5. Cena musi obejmować wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia.
6. Cena oferty nie będzie podlegała waloryzacji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena 100% [sposób oceny ofert: cena jako kryterium wymiernie obliczone zostanie wg wzoru: WP = CN/CO x R, gdzie: WP – wartość punktowa: CN – najniższa proponowana cena brutto, CO – cena oferty badanej, R – ranga (100); maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „cena” wynosi 100].

Wykluczenia

1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Powiatem Wejherowskim lub Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załógi ORP „Orzeł” w Wejherowie, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
a) osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
b) kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WEJHEROWSKI

Adres

3 Maja 4

84-200 Wejherowo

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

585729408

Fax

585729409

NIP

5881831062

Tytuł projektu

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

Numer projektu

RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EMT-SYSTEMS Sp. z o.o.
Centrum szkoleń Inżynierskich
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice
11.12.2017 r.
52.500,00
Liczba wyświetleń: 444