Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe- zakup sprzętu medycznego

Data publikacji: 01.12.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1072356

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana terminu składania ofert na 08.12.2017rok.
Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2017 godzina 9:00

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można składać:
a) W siedzibie Zamawiającego:
NZOZ „Przychodnia Rodzinna”
Ul. Zdrojowa 46
87-720 Ciechocinek
pok. nr 36 w godzinach 7:00-15:00
b) Elektronicznie na adres prciechocinek@onet.pl – decyduje data i godzina wpływu
2. Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2017 o godzinie 23:59
Otwarcie ofert nastąpi 09.12.2017 roku o godzinie 9:00
Ofertę należy oznaczyć informacją :
„Dostawa sprzętu medycznego”. Nie otwierać przed 09.12.2017

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

prciechocinek@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 542833207 wew 122, kom. 789-291-728

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż , rozruch i serwis sprzętu medycznego- aparatu USG z funkcją dopplerowską i lasera chirurgicznego zgodnie z załącznikami

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Ciechocinek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie „zapytania ofertowego” na podstawie obowiązującej u Zamawiającego procedury wyboru wykonawcy
w ramach projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego:
I. Aparatu USG z funkcją dopplera
II. Lasera chirurgicznego
Parametry wymagane załącznik nr 2.
Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia podpisania umowy z dostawcą.
2) Wymagany termin wykonania zamówienia tj.-dostarczenia sprzętu, odebrania sprzętu protokołem odbioru oraz wystawienia faktury VAT wynosi do 7 dni od podpisania umowy.
3) Termin płatność – 14 dni od daty dostawy i odbioru urządzeń na podstawie protokołu
i wystawionej prawidłowo faktury VAT.
4) Miejsce wykonania zamówienia: miejsce dostarczenia sprzętu to siedziba Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1.1 Cena -95%
Maksymalną liczbę punktów- 95 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymują odpowiednia mniejsza liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
C= (C min :C oferty) x 95
Gdzie:
C- liczba punktów przyznanych danej ofercie
C min – cena najtańszej z pośród ważnych ofert
C oferty- cena brutto oferty
1.2 Okres gwarancji-5%
Wykonawca może wydłużyć okres gwarancji na oferowany sprzęt, za co otrzyma następującą liczbę punktów:
- 36 miesięcy i więcej – 5 pkt.
- minimum 24 miesiące (zgodnie z wymaganiami w zapytaniu) -0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA RODZINNA"

Adres

87-700 Aleksandrów Kujawski

kujawsko-pomorskie , aleksandrowski

Numer telefonu

(54)2828511

Fax

(54)2828511

NIP

8911057405

Tytuł projektu

"Poprawa jakości usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu do Poradni Chirurgicznej w NZOZ „Przychodnia Rodzinna”"

Numer projektu

RPKP.06.01.01-04-0022/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ I
P.P.H.U. AGMED- Rozgarty 87-134, ul. Sarnia 8C - 08.12.2017
cena 127 500,00

CZĘŚĆ II
P.P.H.U. AGMED- Rozgarty 87-134, ul. Sarnia 8C - 08.12.2017
cena 105 000,00
Liczba wyświetleń: 802