Strona główna
Logo unii europejskiej

Analizator wielkości cząstek

Data publikacji: 30.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2017

Numer ogłoszenia

1072245

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego, tj.:
Abraxas Jeremiasz Olgierd
ul. Piaskowa 27
44-300 Wodzisław Śląski
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: piotr.sobik@abraxas.com.pl
2. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 1.12.2017
3. Termin składania ofert upływa wraz z dniem 11.12.2017
4. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby
Zamawiającego
5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę oferenta,
b) dane teleadresowe oferenta,
c) informacje techniczne o oferowanym stanowisku zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w
pkt. Przedmiot zamówienia
d) cenę,
e) warunki płatności: zakup finansowany przez leasing
f) przewidywany termin dostawy: 2 miesiące od daty podpisania umowy z leasingodawcą lub krótszy
g) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony liczbą pełnych miesięcy, wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
h) termin ważności oferty, minimalny wymagany termin: 60 dni od daty przesłania oferty
i) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w
obrocie prawnym w imieniu oferenta.
j) dopuszcza się oferty sporządzone w walucie PLN, EUR.
k) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
6. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skan
oferty przygotowanej zgodnie z pkt. 5.
7. Zmiana albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest
dopuszczalna.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.sobik@abraxas.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sobik (piotr.sobik@abraxas.com.pl), Kontakt w sprawach technicznych – Bartłomiej Pawłowski (bartlomiej.pawlowski@abraxas.com.pl)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sobik – 667150943, Kontakt w sprawach technicznych – Bartłomiej Pawłowski – 781 110 830

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest analizator do pomiaru wielkości cząstek. Pełny opis przedmiotu zamówienia został opisany punkcie Przedmiot Zamówienia. Zamówienie obejmuje dostawę analizatora wraz komputerem sterującym z oprogramowaniem, uruchomienie urządzenia oraz szkolenie z obsługi urządzenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka_Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice” realizowanego w ramach programu INNOCHEM. Analizator wielkości cząstek niezbędny jest do przygotowania kompozycji materiałów termoprzewodzących i zapewnia większą kontrolę nad wielkością cząstek użytych dodatków w procesie opracowywania kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących past (thermally conductive greases) oraz termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest analizator do pomiaru wielkości cząstek o parametrach jak przedstawiono poniżej.

1. Parametry urządzenia:
1.1 metoda pomiaru: dynamiczne rozproszenie światła lub dyfrakcja laserowa.
1.2. dopuszczalny zakres stężenia cząstek: od 0,1% do 40% objętości lub szerszy zawierający podany przedział
1.3. zakres wielkości cząstek: 1 nm - 10 000 nm lub szerszy obejmujący wskazany zakres
1.4. objętość próbki: minimum 50 mikrolitrów, maksimum 100 mikrolitrów lub zakres szerszy obejmujący wskazany zakres
1.5. zakres temperatur: od 15C do 50C lub szerszy obejmujący wskazany zakres
1.6. dopuszczalne nośniki: roztwory wodne, polarne i niepolarne rozpuszczalniki

2. Zestaw sterujący:
2.1 Komputer PC z monitorem lub laptop, oprogramowanie sterujące,

3. Wymagania dodatkowe:
3.1 uruchomienie stanowiska wraz z szkoleniem z obsługi urządzenia,

Kody CPV: 38432000-2; 38540000-2

Kod CPV

38432000-2

Nazwa kodu CPV

Aparatura do analizowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem leasingodawcy w terminie do 60 dni od terminu zamknięcia zgłaszania ofert. Zamówienie należy zrealizować w całości w terminie do 2 miesięcy licząc od daty podpisania umowy z leasingodawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron postępowania nie ma wpływu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z Załącznikiem 1. Oświadczenie_brak_wykluczenia
2. Kartę techniczną oferowanego urządzenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny zostaną dopuszczone oferty pełne, spełniające wymogi formalne przedstawione w pkt. Miejsce i sposób składania ofert oraz wymogi przedstawione w pkt. Przedmiot zamówienia.

Ocena odbywać będzie się w następujących etapach:
I. Weryfikacja spełnienia wymogów rzeczowych.
Spełnienie wymogów przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia będzie podlegało weryfikacji. W tym celu do wszystkich Oferentów speniających wymagania formalne i deklarujących spełnienie wymagań rzeczowych zostaną przesłane zestawy zawierające 3 próbki, na których należy wykonać pomiary a ich wyniki przedstawić w terminie do 2 tygodni od otrzymania zestawu.

II. Kryterium oceny.
Oferty, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji spełnienia wymogów rzeczowych podlegać będą ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1.1 Cenę zakupu brutto (w PLN) kompletnego stanowiska – 90%
1.2 Okres gwarancji, minimum 12 miesięcy - 10%

2. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
2.1. Cena (C), maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
2.2. Okres gwarancji (G) maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.

2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + G
Gdzie:
S – suma punktów

C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena brutto, ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena brutto danej oferty.

G – liczba punktów za okres gwarancyjny przyznanych danej ofercie:
G = (Go/Gmax) x 10
Go - zaoferowany okres gwarancyjny w rozpatrywanej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru.
Postępowanie dopuszcza oferty w walutach PLN, EUR.
Wszystkie ceny w ramach postępowania zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego - tabela z dnia zamknięcia terminu składania ofert. Punkty będą obliczane i przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

III. Zaproszenie do zaprezentowania urządzenia
Trzej oferenci, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów oraz pozytywnie przejdą weryfikację spełnienie wymogów przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia zobowiązani są do przedstawienia urządzenia oraz ponownego wykonania pomiarów w obecności Zamawiającego w terminie do 1 tygodnia od daty ogłoszenia wyniku postępowania. Prezentacja urządzenia odbyć musi się na terenie Polski.

IV. Ostateczny wynik postępowania
W postępowaniu zostanie wyłoniona oferta, która osiągnęła najwyższą liczbę punktów oraz pozytywnie przeszła etap weryfikacji I oraz III.

Wzór protokołu wyboru wraz kryteriami dopuszczenia i oceny oferty przedstawiono w Załącznik_2_Protokół_wyboru.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone będą oferty:
a) częściowe
b) niespełniające wymagań formalnych przedstawionych w pkt. Miejsce i sposób składania ofert
c) niespełniające wymagań przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia

2. Ponadto w postępowaniu nie może brać udziału podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający (beneficjent) .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABRAXAS JEREMIASZ OLGIERD

Adres

Piaskowa 27

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48667157852

NIP

6511032642

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

A. P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Buszycka 18B, 02-869 Warszawa

Data wpłynięcia: 11.12.2017

Cena: 125 000 zł netto, 153 750 zł brutto

Uzasadnienie: weryfikacja odbyła się poprzez pomiar tej samej próbki w trzech cyklach po 3 pomiary. Każdy z weryfikowanych oferentów badał te same próbki o czym nie był poinformowany.
Merlab Szymon Kwissa - brak spójności wyników
PIK INSTRUMENTS - brak spójności wyników
A.P. Instruments Sp. z o.o. Sp. k. - wyniki spójne
Liczba wyświetleń: 637