Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku

Data publikacji: 30.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1072143

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z niezbędnymi informacjami, koniecznymi do wyboru najkorzystniejszej oferty wg załączonego Formularza oferty (załącznik nr 1), Wykonawca winien złożyć w terminie do dnia 08.12.2017 r. do godziny 12:00, w formie pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Rakowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku.
2. Krzesła biurowe na stanowisko pracy z monitorem ekranowym powinny posiadać:
 dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
 wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
 regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm licząc od podłogi, regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: minimum 5° do przodu i minimum 30° do tyłu,
 wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
 możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
 regulowane podłokietniki,
 siedzenie i oparcie wyściełane materiałem w kolorze ciemnobrązowym lub szarym
 kółka przystosowane do jeżdżenia po powierzchniach miękkich,
 mechanizm zapewniający synchroniczny ruch siedziska i oparcia, z regulacją siły nacisku i pracy oparcia do wagi użytkowników,
 atesty oceny ergonomicznej krzesła biurowego PN-EN 1335-1 oraz oceny wytrzymałości PN-EN 1335-1:2004.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku

Przedmiot zamówienia

Dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku

Kod CPV

39111100-4

Nazwa kodu CPV

Siedziska obrotowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas zrealizowania zamówienia: do 20 grudnia 2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich rangę:
cena, ranga: 60 %
termin dostarczenia, ranga: 40 %
Zamawiający przyjmuje, że 1% odpowiada 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w 100 %.
Kryterium określone w ust. 2 pkt 1) oceniane będzie według poniższego wzoru:
C_w= C_n/C_bo x 60 pkt

Gdzie: Cw cena wykonania zamówienia,
Cn najniższa cena oferowana brutto spośród badanych ofert,
Cbo cena brutto badanej oferty.

Kryterium określone w ust. 2 pkt 2) oceniane będzie według poniższego wzoru:
T_w= T_won/T_wob x 40 pkt

Gdzie: Tw termin wykonania,
Twon termin wykonania z oferty z najkrótszym terminem,
Twob termin wykonania oferty badanej.

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
CENA BRUTTO = CENA NETTO + NALEŻNY PODATEK
2. Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami w umowie.
5. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

Adres

Szyperska 14

61-754 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618463819

Fax

618463820

NIP

7781379161

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-30-2001/16-00
Liczba wyświetleń: 252