Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa prasy, prasy specjalistycznej oraz dodatkowych czasopism przez cały 2018 rok dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziałów Zamiejscowych w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

Data publikacji: 30.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1072132

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z niezbędnymi informacjami, koniecznymi do wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca winien złożyć w terminie do dnia 08.12.2017 r. do godziny 10:00, w formie pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Rakowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy, prasy specjalistycznej oraz dodatkowych czasopism przez cały 2018 rok od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziałów Zamiejscowych w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy, prasy specjalistycznej oraz dodatkowych czasopism przez cały 2018 rok od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziałów Zamiejscowych w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy, prasy specjalistycznej oraz dodatkowych czasopism przez cały 2018 rok od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Oddziałów Zamiejscowych w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

Kod CPV

22200000-2

Nazwa kodu CPV

Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

Harmonogram realizacji zamówienia

Sukcesywnie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich rangę:
a) cena, ranga: 100%
Zamawiający przyjmuje, że 1% odpowiada 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
w 100 %.
3. Kryterium określone w ust. 2 pkt a) oceniane będzie według poniższego wzoru:
C_w= C_n/C_bo x 60 pkt

Gdzie: Cw - cena wykonania zamówienia,
Cn - najniższa cena oferowana brutto spośród badanych ofert,
Cbo - cena brutto badanej oferty.

4. Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów
w określonych przez Zamawiającego kryteriach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

Adres

Szyperska 14

61-754 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618463819

Fax

618463820

NIP

7781379161

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-30-2001/16-00
Liczba wyświetleń: 247