Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017 - świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji Android Developer (1 os.)

Data publikacji: 30.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1072070

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin złożenia oraz otwarcia ofert:
a) Ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, należy złożyć:
• w formie papierowej osobiście, w godzinach pracy od 09:00 do 17:00 lub za pośrednictwem poczty na adres OKE Poland Sp. z o.o. przy ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk.
lub/i
• w formie elektronicznej, na adres e-mail: info@oke.pl
b) W przypadku przesłania oferty pocztą/ kurierem decyduje data faktycznego doręczenia przesyłki do Zamawiającego,
c) Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 30.11.2017 r.
d) Termin składania ofert:
• Oferty należy składać do dnia 03.01.2018 r. do godz. 12:00, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „ Oferta dotycząca zapytania ofertowego nr 2/11/2017”,
• W przypadku wysłania ofert na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
w temacie wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 2/11/2017”
e) Termin otwarcia ofert:
• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2018 r. o godzinie 14:30 w siedzibie OKE Poland Sp. z o.o. przy ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk.
f) Termin realizacji umowy: do dnia 16.11.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@oke.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba upoważniona i odpowiedzialna ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami : • sprawy formalno – prawne Pani : Renata Matuszkiewicz, tel.: 583217247, e-mail: renata.matuszkiewicz@oke.pl • sprawy techniczne – związane z przedmiotem zamówienia Pan : Artur Pytlasiński, tel.: 583217247, e-mail: info@oke.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

583217247

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji:
a) Android Developer (1 os.)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usług w ramach przemysłowych prac badawczych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach realizacji Projektu "Przeprowadzenie przez OKE Poland z siedzibą w Gdańsku prac B+R nad stworzeniem inteligentnej przestrzeni otaczającej ludzi za pośrednictwem zaawansowanego systemy typu smart home - Kamerdyner".

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z pełnieniem funkcji:
a) Android Developer (1 os.)
2. Do usług związanych z pełnieniem funkcji Android Developer należy przede wszystkim programowanie z użyciem określonych języków i technologii, dbanie o przestrzeganie standardów jakości tworzenia kodu.
3. Szczegółowy opis prac związanych ze świadczeniem usług związanych z pełnieniem funkcji Android Developer określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Szacunkowy wymiar godzin świadczenia przedmiotu zamówienia na rzecz Zamawiającego:
a) Android Developer - 126 godzin miesięcznie (dotyczy jednej osoby).
5. Realizacja zleconych zadań nastąpi do dnia 16.11.2018 r.**
*Umowa między stronami zostanie podpisana nie później niż do 10.01.2018 r.
** Firma OKE Poland Sp. z o.o. w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wykonania poszczególnych usług, w przypadkach określonych w pkt. VIII, 1. B) zapytania ofertowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
I. Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze:
CPV: 73000000-2
II. Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia:
CPV: 72000000-5

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zleconych zadań nastąpi do dnia 16.11.2018 r.**
*Umowa między stronami zostanie podpisana nie później niż do 10.01.2018 r.
** Firma OKE Poland Sp. z o.o. w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wykonania poszczególnych usług, w przypadkach określonych w pkt. VIII, 1. B) zapytania ofertowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają następujące warunki:
• Posiadają co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w roli Software Developer lub pokrewne
• Posiadają praktyczną umiejętność programowania i praktyczną znajomość technologii takich jak: Java, Git, znajomość wytycznych UI\UX aplikacji systemu Android, wzorce projektowe
• Posiadają znajomość metodologii Agile, SCRUM
Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunków:
• Oświadczenie wykonawcy, potwierdzające, co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w roli Software Developer (lub pokrewnej), stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
• Oświadczenie wykonawcy dotyczące posiadania praktycznej umiejętności programowania i praktycznej znajomość technologii takich jak: Java, Git, znajomość wytycznych UI\UX aplikacji systemu Android, wzorce projektowe oraz znajomości metodologii Agile, SCRUM, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, wyłącznie w przypadku okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
a) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) – jeśli zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy – termin może ulec przedłużeniu wyłącznie o czas trwania tych okoliczności w przypadku:
• wystąpienia awarii technicznych nie zawinionych przez Wykonawcę,
• opóźnień w uzyskaniu od organów administracyjnych lub/i innych instytucji wymaganych decyzji lub zezwoleń (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, wyroki sądowe utp.),
• zmianę okresu realizacji projektu w harmonogramie dokonywania wydatków, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.01.01.01-22-0100/16-00.
• wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.
c) Wystąpienie siły wyższej – jako „siły wyższe” uznaje się klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozja i wojna i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron („siła wyższa” – to zdarzenie (a) zewnętrzne, (b) niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, (c) którego skutkom nie można zapobiec);
d) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzysta dla Zamawiającego – np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy przygotować na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna zawierać:
a/ nazwę i adres Wykonawcy,
b/ datę sporządzenia oferty,
c/ cenę brutto w PLN, uwzględniającą VAT lub wszystkie składki ponoszone przez Wykonawcę i Zamawiającego (brutto brutto),
d/ termin ważności oferty ( wymagany min. 60 dni od terminu zakończenia składania ofert),
e/ podpis osoby/ osób upoważnionej/ych do reprezentowania przedsiębiorcy.
f) wymagane załączniki: do formularza oferty należy załączyć dokumenty (oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3, 4 oraz 5 do zapytania ofertowego), potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty wraz z informacją o przyznanych wagach punktowych:

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną na podstawie następujących kryteriów i punktacji:
Kryterium: Całkowita cena zamówienia (brutto) ( C )
Znaczenie procentowe kryterium: 100%
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium: 100 punktów
Razem: 100%/ 100 punktów
( * ) podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN)
Zasady oceny kryterium:
1.”Całkowita cena zamówienia (brutto) (C)„ z uwzględnieniem VAT lub wszystkich składek ponoszonych przez Wykonawcę i Zamawiającego (brutto brutto).
W przypadku kryterium „Całkowita cena zamówienia (brutto) (C)” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100
gdzie:
• Cmin: najniższa cena spośród wszystkich ofert
• Cof: cena badanej oferty

Wykonawca składający ofertę na realizację przedmiotu zamówienia ma obowiązek określenia:
a/ ceny brutto z uwzględnieniem VAT lub wszystkich składek ponoszonych przez Wykonawcę i Zamawiającego (brutto brutto), na podstawie w/w dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo są wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a/ uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/ posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c/ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d/ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OKE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

80-890 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 321 72 47

NIP

5832877673

Tytuł projektu

Przeprowadzenie przez OKE Poland z siedzibą w Gdańsku prac B+R nad stworzeniem inteligentnej przestrzeni otaczającej ludzi za pośrednictwem zaawansowanego systemu typu smart home - Kamerdyner.

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0100/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres oferenta: Marcin Oziemski, Al. Jana Pawła II 3B/130,80-462 Gdańsk
a) data wpływu oferty: 03.01.2018 r. godz. 09:12
b) Cena netto: 69,60 PLN
c) Cena brutto: 76,48 PLN
Liczba wyświetleń: 264