Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia kampanii internetowej

Data publikacji: 29.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2017

Numer ogłoszenia

1071786

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z wpłynięciem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi pytania do zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia kampanii internetowej” w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wyjaśnia się, co następuje:

Pytanie:
„Mam pytanie w związku z zapytaniem ofertowym „Usługa przeprowadzenia kampanii internetowej”. Chodzi mi o fragment: Usługa musi zostać zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 22.12.2017 r. Czy to oznacza, że tych 150 tys. 3-sekundowych wyświetleń musi zostać zrealizowanych do tej daty?

Odpowiedź:
Zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 2 zapytania ofertowego Wykonawca ma za zadanie skonfigurować oraz doprowadzić do wyświetlenia teledysku dostarczonego przez Zamawiającego w rozumieniu zapewnienia postów sponsorowanych na profilu Zamawiającego, w taki sposób, aby wygenerować nie mniej niż 150 tys. wyświetleń teledysku i doprowadzić do obejrzenia minimum 3 sekund przez pojedynczego użytkownika w przeciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 22.12.2017 r. Dokładna data, do której Wykonawca ma zakończyć realizację usługi zależy od dnia podpisania umowy, ale nie może przekroczyć dnia 22.12.2017 r.

Z uwagi na treść i charakter pytania, w ocenie Zamawiającego nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@wup.lodz.pl
Oferty powinny zostać oznaczone dopiskiem: „Oferta na usługę przeprowadzenia kampanii internetowej”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@wup.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobami do kontaktu są w kwestiach formalnych – pani Urszula Sochacka, a w kwestiach merytorycznych pani Magdalena Bergman. Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować na adres e-mail:zamowienia@wup.lodz.pl w godz. 08:00 - 16:00 z dopiskiem „Pytania do postępowania na usługę przeprowadzenia kampanii internetowej. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiedzi w przypadku pytań przesłanych na inny adres bądź bez w/w dopisku. Odpowiedzi na pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania, które wpłyną do Zamawiającego od dnia następującego po dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

W kwestiach formalnych tel. (42) 638-91-62, a w kwestiach merytorycznych tel. (42) 638-91-39. Pytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować na adres e-mail:zamowienia@wup.lodz.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest promowanie 5-minutowego teledysku na Facebooku na profilu Zamawiającego (www.facebook.com/WUPLodz/). Teledysk powstał w ramach akcji aktywizacyjnej dla młodzieży NEETs z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wykonawca ma za zadanie skonfigurować oraz doprowadzić do wyświetlenia teledysku dostarczonego przez Zamawiającego w rozumieniu zapewnienia postów sponsorowanych na profilu Zamawiającego, w taki sposób, aby wygenerować nie mniej niż 150 tys. wyświetleń teledysku i doprowadzić do obejrzenia minimum 3 sekund przez pojedynczego użytkownika. Reklama skierowana będzie do użytkowników serwisu spełniających założenia targetu – grupa wiekowa 15+, z terenu województwa łódzkiego.
Materiał niezbędny do przygotowania reklamy (teledysk w formacie .MOV) Zamawiający przekaże Wykonawcy w uzgodnionym terminie.
W ramach przedmiotowej usługi na zakończenie kampanii promocyjnej Wykonawca przygotuje zbiorczy raport – m.in. poprzez potwierdzenie ekspozycji reklamy (tzw. printscreen). W raporcie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić dotarcie i wyświetlenie teledysku w czasie co najmniej 3 sekund przez co najmniej 150 tys. odbiorców w przeciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kampanii jest pokazanie i promowanie efektów akcji aktywizacyjnej dla młodzieży NEETs z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest promowanie 5-minutowego teledysku na Facebooku na profilu Zamawiającego (www.facebook.com/WUPLodz/). Teledysk powstał w ramach akcji aktywizacyjnej dla młodzieży NEETs z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Wykonawca ma za zadanie skonfigurować oraz doprowadzić do wyświetlenia teledysku dostarczonego przez Zamawiającego w rozumieniu zapewnienia postów sponsorowanych na profilu Zamawiającego, w taki sposób, aby wygenerować nie mniej niż 150 tys. wyświetleń teledysku i doprowadzić do obejrzenia minimum 3 sekund przez pojedynczego użytkownika. Reklama skierowana będzie do użytkowników serwisu spełniających założenia targetu – grupa wiekowa 15+, z terenu województwa łódzkiego.
Materiał niezbędny do przygotowania reklamy (teledysk w formacie .MOV) Zamawiający przekaże Wykonawcy w uzgodnionym terminie.
W ramach przedmiotowej usługi na zakończenie kampanii promocyjnej Wykonawca przygotuje zbiorczy raport – m.in. poprzez potwierdzenie ekspozycji reklamy (tzw. printscreen). W raporcie Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić dotarcie i wyświetlenie teledysku w czasie co najmniej 3 sekund przez co najmniej 150 tys. odbiorców w przeciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Uszczegółowienie znajduje się w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
W/w dokumenty są również dostępne na stronie internetowej WUP w Łodzi w zakładce BIP.

Kod CPV

79341400-0

Nazwa kodu CPV

Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa musi zostać zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 22.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać nie później niż na dzień otwarcia ofert.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) oraz w oparciu o właściwy odpis z KRS lub CEiDG, który Zamawiający pobierze sam za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać nie później niż na dzień otwarcia ofert.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.

Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona w oparciu o złożone oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

Warunki zmiany umowy

1. Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Umowa może zostać zmieniona również w przypadku zmiany nazw stron, danych teleadresowych lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej).
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnej woli Stron oraz formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności umowy.

Istotne postanowienia umowy zostały przedstawione w zapytaniu ofertowym i we wzorze umowy stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. W/w dokumenty są również dostępne na stronie internetowej WUP w Łodzi w zakładce BIP.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
• Załącznik nr 1: Formularz oferty
• Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oferta musi być kompletna, tzn. zawierać wszystkie w/w załączniki a także pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Wymaga się, aby ww. załączniki zostały złożone w postaci skanów dokumentów podpisanych przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
Nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, czyli niezawierająca któregokolwiek dokumentu wymienionego w niniejszym pkt lub niezawierająca wymaganych w zapytaniu ofertowym danych, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia także w przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.
Przez podpisanie formularza oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentu rozumie się złożenie na nim własnoręcznego podpisu przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy.
2. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
3. W przypadku jeżeli składane w przedmiotowym postępowaniu dokumenty podlegają ochronie w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych bądź ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązany jest poinformować o takim fakcie Zamawiającego, składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie. Oświadczenie powinno zostać uzasadnione oraz wyraźnie wskazywać, które dokumenty podlegają ochronie. Brak oświadczenia nie będzie skutkował uznaniem oferty za niekompletną.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej przyjmuje się w niniejszym postępowaniu: cenę 100 %
Ocena ofert zostanie dokonana według wzoru:

cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 100 = liczba punktów w kryterium „cena brutto” oferty badanej

W Formularzu Oferty Wykonawca jest obowiązany podać cenę brutto usługi. Cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Określona w Formularzu cena jest ceną brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług zgodny z obowiązującymi przepisami, a wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.
Cena podana ma być z dokładnością do w dwóch miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych groszy. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu na dzień otwarcia ofert zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu.

Ponadto nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, czyli niezawierająca któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt 7 zapytania ofertowego lub niezawierająca wymaganych w zapytaniu ofertowym danych, niezgodna z wymaganiami wynikającymi z niniejszego zapytania ofertowego lub w której formularz oferty nie zostanie podpisany. Zamawiający nie przewiduje uzupełniania dokumentów w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrzenia także w przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

Adres

Wólczańska 49

90-608 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426335878

Fax

426367797

NIP

7272490364

Tytuł projektu

Pomoc techniczna POWER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-10-1701/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia kampanii internetowej w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój prowadzonym w trybie ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę Wykonawcy - INTERPRIMA Sp. z o.o., sp. k., ul. Bukowskiego 178/2, 52-418 Wrocław, złożoną w dn. 04.12.2017 r. (godz. 16:25), która w wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przyjętym w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny (100% cena), spośród wszystkich złożonych ofert. Wybrany Wykonawca zaoferował realizację usługi w cenie brutto: 6.752,70 zł brutto, uzyskując 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 300