Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawę i montaż kompletnego układu sprężonego powietrza (sprężarkowania ) przeznaczonego do linii technologicznych ekstruzji w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2017

Numer ogłoszenia

1071625

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, do załącznika Nr 2 Oferent winien dołączyć koncepcję doboru oraz specyfikację urządzeń ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.
3) Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zamawiającego : 3 Spare Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-085 Białystok ul. Branickiego 17A lok.106 z dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe 10/11/2017 lub też pocztą elektroniczną na adres: office@3spare.eu z zaznaczeniem w treści wiadomości email zapytanie ofertowe 10/11/2017. O złożeniu oferty w terminie w wypadku przesyłki pocztowej lub wiadomości elektronicznej decyduje data i godzina doręczania na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@3Spare.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Cezary Bieryło tel.: 604276153 ., e-mail dbierylo@3spare.eu zagadnienie formalne postępowania ofertowego Radosław Wierzbicki tel. 606787061, email rwierzbicki@3spare.eu zagadnienia techniczne i projektowe przedmiotu zamówienia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604276153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń kompletnego układu sprężonego powietrza. Instalacja przeznaczona jest do pneumatyki linii ekstruzji deski tarasowej i deski ogrodzeniowej/ profili WPC. Wykonawca w ramach zamówienia jest odpowiedzialny za dokonanie doboru/zaprojektowanie układu sprężonego powietrza oraz przedstawienie koncepcji doboru/projektu oraz specyfikacji urządzeń do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający przed terminem składania ofert na żądanie Oferentów/Wykonawców udostępni podstawowe parametry techniczne linii ekstruzji związane z projektowaniem układu sprężonego, w tym lay out zakładu produkcyjnego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Szczuczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt: „Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PCV) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego ”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń kompletnego układu sprężonego powietrza. Instalacja przeznaczona jest do pneumatyki linii ekstruzji deski tarasowej i deski ogrodzeniowej/ profili WPC. Wykonawca w ramach zamówienia jest odpowiedzialny za dokonanie doboru/zaprojektowanie układu sprężonego powietrza oraz przedstawienie koncepcji doboru/projektu oraz specyfikacji urządzeń do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający przed terminem składania ofert na żądanie Oferentów/Wykonawców udostępni podstawowe parametry techniczne linii ekstruzji związane z projektowaniem układu sprężonego, w tym lay out zakładu produkcyjnego.

Parametry zapotrzebowania na sprężone powietrze:
- linia ekstruzji 1, 2, 3 – 2000Nl/h, 6bar razem
- linia turbomiksera - 12Nm3/h, 6bar
- inne odbiorniki oczyszczanie, przedmuchiwanie, pakowanie – 5000Nl/h, 6bar

Instalacja powinna składać się z następujących elementów podstawowych/ spełniać wymagania/parametry :
- sprężarka śrubowa
- zbiornik wraz z wyposażeniem, zawory kulowe, kurek manometryczny, pomiar, zawór bezpieczeństwa z UTD inne niezbędne zgodne z projektem
- spust kondensatu elektroniczny lub równoważny
- osuszacz chłodniczy lub równoważny
- filtr wstępny i dokładny
- separator woda, olej
- ilość odbiorów 6 wraz z wyposażeniem, z możliwością rozbudowy instalacji,
- orurowanie niekorodujące, system aluminiowy,
- instalacja wykonana zgodnie z przepisami BHP i certyfikatami niezbędnymi do przekazania do eksploatacji
- dostawa i montaż na miejscu instalacji w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Szczuczynie

Kod CPV

42123410-4

Nazwa kodu CPV

Wbudowane sprężarki powietrza

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

30 kwietnia 2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: sposób oceny na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty
2. Oferta została podpisana przez osoby mogące reprezentować ważnie i skutecznie prawnie Oferenta : sposób oceny na podstawie dokumentów rejestracyjnych lub dokumentów umocowania.
3. Nie posiadają zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa : sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego.
4. Potwierdzą wykonanie (dostawa urządzeń i dokonanie doboru/zaprojektowanie oraz wykonanie przynajmniej 2 kompletnych układów sprężonego powietrza w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.
5. Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dokonywaniu doboru/projektowaniu oraz wykonanie dostaw kompletnych układów sprężonego powietrza w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego z podaniem charakterystyki układu referencyjnego oraz obiektu przemysłowego.

Wiedza i doświadczenie

Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dokonywaniu doboru/projektowaniu oraz wykonanie dostaw kompletnych układów sprężonego powietrza w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego z podaniem charakterystyki układu referencyjnego oraz obiektu przemysłowego.

Potencjał techniczny

Potwierdzą wykonanie (dostawa urządzeń i dokonanie doboru/zaprojektowanie oraz wykonanie przynajmniej 2 kompletnych układów sprężonego powietrza w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Gwarancja musi obejmować wszystkie urządzenia układu sprężonego powietrza.
Zamawiający określa istotne postanowienia zawieranej umowy dotyczące warunków płatności należności umownych. Postanowienia nie podlegają negocjacji podczas zawierania umowy. W odniesieniu do warunków płatności Zamawiający określa iż płatność przez Zamawiającego należności umownych będzie wykonywana częściami w następujący sposób : 10 % wartości netto przedmiotu zamówienia będzie płatne w ciągu 14 od dnia zawarcia umowy i potwierdzenia/zatwierdzenia projektu układu sprężonego powietrza, 30 % wartości netto przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni po dacie potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania i kompletności instalacji układu sprzężonego powietrza w zakładzie produkcyjnym, 50% wartości netto zamówienia w ciągu 14 dni po dacie potwierdzenia przez Zamawiającego uruchomienia i sprawności pracy układu sprzężonego powietrza, 10% wartości netto zamówienia w ciągu 14 dni po dacie podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania zamówienia. W odniesieniu do płatności częściowych zostanie do nich doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki podatkowej.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. , o ile zmiany nie prowadza do zmiany charakteru umowy
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i sa spełnione łącznie następujące warunki :

- i. zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług i instalacji , zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3. Zmiana umowy dopuszczalna jest również gdy spełnione są łącznie następujące warunki :
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
ii. wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. zmiana umowy jest dopuszczalna w wypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, do załącznika Nr 2 Oferent winien dołączyć koncepcję doboru oraz specyfikację urządzeń ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Punktacja Sposób oceny
Cena Netto 70% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy
przez 70
Gwarancja 30% Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej, mnożymy
przez 30

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Gwarancja musi obejmować wszystkie urządzenia układu sprężonego powietrza. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości oferty/ przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3 SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Klemensa Branickiego 17A/106

15-085 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

858745080

Fax

858745031

NIP

5423070660

Tytuł projektu

Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PVC) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego.

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0010/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pneumatik SA z siedzibą w Przeźmierowo k/Poznania 62-081 Wysogotowo ul. Kamienna 28, oferta z dnia 14 .12.2017r cena netto 39840, 00 PLN , gwarancja 60 M
Liczba wyświetleń: 395