Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa domu całodobowej opieki nad osobami starszymi, opieki dziennej oraz mieszkań wspomaganych dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu.

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2017

Numer ogłoszenia

1071518

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne w godz. 12:00-16:00.

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
Radom, ul. Kanałowa 9
26-600 Radom
adres e-mail: 4_pory_roku_glogowek@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

4_pory_roku_glogowek@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Martyna Tyczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512 345 240

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku - domu całodobowej opieki nad osobami starszymi, domu opieki dziennej nad osobami starszymi oraz mieszkań wspomaganych dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Głogówku przy ulicy Pasternik na działce nr 447/1 na wydzielonej jej części – obszarze o powierzchni 0,5 ha. Ogólna liczba osób zamieszkujących budynek w części całodobowej opieki nad osobami starszymi to 30 osób oraz 30 osób w części mieszkań wspomaganych. Budynek z podziałem na funkcje użytkowe – mieszkania wspomagane, dom całodobowej opieki oraz dom pobytu dziennego w jednej bryle.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: prudnicki Miejscowość: Głogówek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na wykonanie domu całodobowej opieki nad osobami starszymi, opieki dziennej oraz mieszkań wspomaganych dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku - domu całodobowej opieki nad osobami starszymi, domu opieki dziennej nad osobami starszymi oraz mieszkań wspomaganych dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Głogówku przy ulicy Pasternik na działce nr 447/1 na wydzielonej jej części – obszarze o powierzchni 0,5 ha. Ogólna liczba osób zamieszkujących budynek w części całodobowej opieki nad osobami starszymi to 30 osób oraz 30 osób w części mieszkań wspomaganych. Budynek z podziałem na funkcje użytkowe – mieszkania wspomagane, dom całodobowej opieki oraz dom pobytu dziennego w jednej bryle.

- Obiekt trzykondygnacyjny - parter, piętro 1 i 2.
- Łączna powierzchnia zabudowy: 1425,05 m2
- Kubatura obiektu: 11 474,51 m³
- Podstawowe wymiary dł. 78,9 m szer. 32,4 m wysokość ok. 11,15 m < 12,00 m – budynek niski wg klasyfikacji WT

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany projekcie budowlanym, który jest dostępny u Zamawiającego. Prośby o udostępnienie dokumentacji proszę kierować na adres mailowy: 4_pory_roku_glogowek@wp.pl, proszę jednocześnie o kontakt telefoniczny.
Zabrania się powielania, rozpowszechniania i wykorzystywania dokumentacji projektowej do celów innych niż realizacja niniejszego zamówienia.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej. Dopuszcza się urządzenia i materiały równoważne rozumiane jako urządzenia/materiały wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełnią one te same właściwości techniczne.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Roboty budowlane ogólne muszą zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przez roboty budowlane ogólne należy rozumieć postawienie całego budynku, z dachem, oknami, drzwiami oraz wszystkimi instalacjami.
Roboty budowlane wykończeniowe muszę zostać zrealizowane maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia robót budowlanych ogólnych.

Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac musi nastąpić w grudniu 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi oświadczyć, że będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże i zadeklaruje, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym kwalifikacjom zawodowym i doświadczeniu niezbędnym na stanowisku Kierownika Budowy.
Dla potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca musi wskazać w formularzu oferty osobę spełniającą powyższe warunki, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie oświadczenie zawarte w formularzu oferty oraz przedłożenie:
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Dodatkowe warunki

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy (w szczególności
niesprzyjające warunki atmosferyczne);
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY (MINIMALNY ZAKRES OFERTY)
- Wypełniony formularz oferty
- Zaświadczenia o niezaleganiu wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
- Kosztorys sporządzony na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej.

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 70 pkt.
Ocenie podlega cena łączna brutto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną brutto, tj. 70 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (Cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 70 pkt.

Wskazana w ofercie cena musi być ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia.

Okres wykonania zamówienia: 30 pkt.
Łączny okres wykonania zamówienia podany w miesiącach. Maksymalna punktacja dla oferty z najkrótszym terminem wykonania, tj. 30 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanego terminu wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem: (najkrótszy termin wykonania zamówienia / termin wykonania zamówienia danej oferty) * 30 pkt.

Oferta z największa łączną ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 PORY ROKU SP. Z O.O.

Adres

Kamienna 9

47-300 Krapkowice

opolskie , krapkowicki

Numer telefonu

605275784

NIP

1990113027

Tytuł projektu

Budowa obiektu w Głogówku celem świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach placówek zapewniających całodobową opiekę, dzienny dom opieki oraz mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku

Numer projektu

RPOP.10.01.02-16-0003/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Artur Zubkowski i Wspólnicy sp z o.o.
26-660 Wsola; ul. Warszawska 3
Liczba wyświetleń: 1186