Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku.

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-12-2017

Numer ogłoszenia

1071475

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, zgodnie z §17 pkt 2 „Regulaminu udzielania zamówień finansowych ze środków publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku”.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z niezbędnymi informacjami, koniecznymi do wyboru najkorzystniejszej oferty wg załączonego Formularza oferty (załącznik nr 1), Wykonawca winien złożyć w terminie do dnia 05.12.2017 r. do godziny 12:00, w formie pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.12.2017 r. o godzinie 12:30
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
I piętro, pokój nr 123
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez żadnych skutków prawnych i finansowych.
4. Wycofanie lub zmiana oferty dla swej skuteczności musi mieć formę pisemną, spełniać odpowiednie wymogi formalne stawiane ofercie i musi zostać doręczone do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Rakowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618463863

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku.
2. Krzesła biurowe na stanowisko pracy z monitorem ekranowym powinny posiadać:
- dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
- wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
- regulację wysokości siedziska w zakresie 400÷500 mm licząc od podłogi, regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: minimum 5° do przodu i minimum 30° do tyłu,
- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
- regulowane podłokietniki,
- siedzenie i oparcie wyściełane materiałem w kolorze ciemnobrązowym
lub szarym
- kółka przystosowane do jeżdżenia po powierzchniach miękkich,
- mechanizm zapewniający synchroniczny ruch siedziska i oparcia, z regulacją siły nacisku i pracy oparcia do wagi użytkowników,
- atesty oceny ergonomicznej krzesła biurowego PN-EN 1335-1 oraz oceny wytrzymałości PN-EN 1335-1:2004.
3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
3.1.) Krzesła będą dostarczone jednorazowo do siedziby Zamawiającego.
3.2.) Wykonawca zapewni załadunek, transport i rozładunek dostarczanego przedmiotu zamówienia (w przypadku dostawy przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską jest ona zobowiązana do rozładunku dostarczonego zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego) do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
3.3.) Wykonawca zapewnia:
3.3.1.) dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu w terminie określonym w Umowie.
3.4.) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 12 miesięcy od daty dostarczenia ich do Zamawiającego.
3.5.) W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji, uzupełnić braki ilościowe jak również wymienić wadliwą partię towaru na wolną
od wad. W obu przypadkach reklamacje odbywają się na koszt Wykonawcy.
4. Oferowany przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nie może nosić znamion użytkowania oraz musi być pełnowartościowy. Winien być opakowany oryginalnie, opakowania mają być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt, a w szczególności: znak towarowy produktu lub markę producenta artykułu.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia przewidziana jest do budynków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperska 14.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku.

Przedmiot zamówienia

Dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Ofertę wraz z niezbędnymi informacjami, koniecznymi do wyboru najkorzystniejszej oferty wg załączonego Formularza oferty (załącznik nr 1), Wykonawca winien złożyć w terminie do dnia 05.12.2017 r. do godziny 12:00, w formie pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 05.12.2017 r. o godzinie 12:30
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
I piętro, pokój nr 123
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę bez żadnych skutków prawnych i finansowych.
4. Wycofanie lub zmiana oferty dla swej skuteczności musi mieć formę pisemną, spełniać odpowiednie wymogi formalne stawiane ofercie i musi zostać doręczone do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie wykonuje (tylko w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) lub wykonał należycie co najmniej 2 dostawy krzeseł biurowych o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,
b) jej treść nie odpowiada treści Opisu przedmiotu zamówienia lub wymaganiom postawionym Wykonawcom w zapytaniu ofertowym,
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie rozdz. 11 ust. 6 pkt b Zapytania ofertowego,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 4 Zapytania ofertowego, nie złożył wymaganych wyjaśnień albo Wykonawca nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
e) Wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, o której mowa
w rozdz. 11 ust. 6 pkt c Zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie,
f) Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 1 lub 2 Zapytania ofertowego, nie złożył lub nie uzupełnił lub nie poprawił lub nie udzielił wyjaśnień dotyczących dokumentów lub nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
2. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, w szczególności:
a) nie wykonał zamówienia w umówionym terminie z przyczyn leżących po jego stronie,
b) nie dostarczył przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach,
c) nie wywiązał się z warunków gwarancji lub rękojmi,
d) wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego,
e) w wyniku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej odmówił podpisania umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający unieważnia zapytanie ofertowe w następujących przypadkach:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy braku możliwości jej zwiększenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi zostać doręczona do siedziby Zamawiającego nie później niż w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane bez ich otwierania wraz ze stosowną adnotacją.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana
do właściwego rejestru lub ewidencji jako osoba upoważniona do reprezentowania
i składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy, jest zobowiązana przedstawić upoważnienie w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, musi złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego.
5. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane i opisane następująco:
_________________________
Nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
ul. Szyperska 14
61-754 Poznań

Zapytanie ofertowe
Dostawa 18 krzeseł biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2017 roku.


Nie otwierać przed dniem 05.12.2017 r. godz. 12:30
_______________________________________________
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w zapytaniu ofertowym.
7. Wykonawca składa w szczególności:
a) wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty,
b) wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy
o spełnianiu warunków udziału,
c) wypełniony załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Wykonawcy
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego (dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej),
d) wypełniony załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz usług.
8. W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia.
9. Załączniki dołączone do zapytania ofertowego przedstawiane są w formie wzorów. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich rangę:
cena, ranga: 60 %
termin dostarczenia, ranga: 40 %
Zamawiający przyjmuje, że 1% odpowiada 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
w 100 %.
Kryterium określone w ust. 2 pkt 1) oceniane będzie według poniższego wzoru:
C_w= C_n/C_bo x 60 pkt

Gdzie: Cw cena wykonania zamówienia,
Cn najniższa cena oferowana brutto spośród badanych ofert,
Cbo cena brutto badanej oferty.

Kryterium określone w ust. 2 pkt 2) oceniane będzie według poniższego wzoru:
T_w= T_won/T_wob x 40 pkt

Gdzie: Tw termin wykonania,
Twon termin wykonania z oferty z najkrótszym terminem,
Twob termin wykonania oferty badanej.

Punkty wynikające z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawcę zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
CENA BRUTTO = CENA NETTO + NALEŻNY PODATEK
Cena brutto winna być wyrażona w złotych polskich, w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Całkowita cena brutto wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami w umowie.
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Wykluczenia

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,
b) jej treść nie odpowiada treści Opisu przedmiotu zamówienia lub wymaganiom postawionym Wykonawcom w zapytaniu ofertowym,
c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie rozdz. 11 ust. 6 pkt b Zapytania ofertowego,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 4 Zapytania ofertowego, nie złożył wymaganych wyjaśnień albo Wykonawca nie wykazał, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny,
e) Wykonawca w terminie wskazanym w zawiadomieniu o poprawieniu innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, o której mowa
w rozdz. 11 ust. 6 pkt c Zapytania ofertowego, nie zgodził się na jej poprawienie,
f) Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w rozdz. 11 ust. 1 lub 2 Zapytania ofertowego, nie złożył lub nie uzupełnił lub nie poprawił lub nie udzielił wyjaśnień dotyczących dokumentów lub nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
2. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych przed upływem terminu składania ofert, w szczególności:
a) nie wykonał zamówienia w umówionym terminie z przyczyn leżących po jego stronie,
b) nie dostarczył przedmiotu zamówienia o właściwej jakości i parametrach,
c) nie wywiązał się z warunków gwarancji lub rękojmi,
d) wykonał zamówienie, które było obarczone wadami powodującymi konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych lub prac przez Zamawiającego,
e) w wyniku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej odmówił podpisania umowy na wykonanie zamówienia publicznego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W POZNANIU

Adres

Szyperska 14

61-754 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618463819

Fax

618463820

NIP

7781379161

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2017-2018

Numer projektu

POWR.06.01.00-30-2001/16-00

Inne źródła finansowania

Budżet, PT WRPO
Liczba wyświetleń: 240