Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa wyposażenia - meble - do Żłobka w Ożarowie.

Data publikacji: 28.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-12-2017

Numer ogłoszenia

1071448

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curie, 27-530 Ożarów, Osiedle Wzgórze 56.
2. Przesłać na adres e-mail: snrrzs@onet.pl W przypadku składania ofert w tej formie należy przesłać skan dokumentów.
3. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

snrrzs@onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Gajewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

665065888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka w Ożarowie w związku z realizacją projektu "Żłobek "u Skłodowskiej" w Ożarowie", których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: opatowski Miejscowość: Ożarów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia Żłobka w Ożarowie. Zamówienie obejmuje dostawę m.in.: szafek, biurek, krzeseł, stolików, aneksu kuchennego, szaf niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do Żłobka w Ożarowie w związku z realizacją projektu pn. "Żłobek "u Skłodowskiej" w Ożarowie", których szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

39000000-2

Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do dnia 29.12.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 100% (100% = 100,00 pkt)
Wg zasady 1% = 1 pkt
2. Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.
Kryterium „Ceny” zostanie obliczone według następującego wzoru:
(Cena najniższej oferty / Cena badanej oferty) x 100 = liczba punktów za kryterium cena.

Wykluczenia

Wykluczenia
a) Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na: uczestniczenie w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Adres

os. Wzgórze 56

27-530 Ożarów

świętokrzyskie , opatowski

Numer telefonu

158611801

Fax

158611801

NIP

8631683455

Tytuł projektu

Żłobek "u Skłodowskiej" w Ożarowie.

Numer projektu

RPSW.08.01.01-26-0003/17-00
Liczba wyświetleń: 602